Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečo je pôda naším skutočným pokladom?

VEDA NA DOSAH

V tretej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Jaroslava Sobocká o pôde.

„Vzduch aj vodu vieme prečistiť, pôdu však nie,“ hovorí v úvode svojej prednášky slovenská pedologička (odborníčka na pôdu) docentka Jaroslava Sobocká. Pôda je obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý navyše rýchlo podlieha degradačným vplyvom.

Má rôzne funkcie a z nich vyplývajúce ekosystémové služby, ktoré sú dôležité z hľadiska poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, zabezpečenia kvality životného prostredia, ochrany prírody, krajinnej architektúry a mestského života.

Ochrana pôdy je na Slovensku zabezpečená legislatívou, no vzhľadom na to, že viac ako 90 percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je prenajatej od vlastníkov, vzťah užívateľa k pôde sa postupne stráca. Najväčším problémom ochrany pôdy je práve nedostatok motivácie vlastníkov a používateľov implementovať udržateľné hospodárenie.

Pôdu ohrozuje okrem iného výstavba a priemysel – a to nielen u nás, ale na celom svete. Jej ochrana predstavuje výzvu do budúcnosti, napríklad plánovanie a riadenie miest dnes monitoruje vodu a vzduch, na pôdu však berie ohľad zriedka.

V prednáške sa dozviete, čo sú to urbánne pôdy a zoznámite sa s maľovaním pôdnymi farbami prastarou maliarskou technikou, ktorú možno využiť aj v súčasnosti.

Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., je expertkou v oblasti pôdoznalectva (prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd), v tvorbe životného prostredia a zakladateľkou výskumu antropogénnych a urbánnych pôd na Slovensku. Pracovala ako člen Medzivládneho technického panelu (ITPS FAO) v oblasti riešenia globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta (pôdna politika, udržateľné hospodárenie a klimatická zmena).

Je koordinátorkou viacerých európskych a národných projektov, napríklad URBAN SMS, SONDAR SK-AT a EJP SOIL. Je národným kontaktným bodom SR pre UNCCD a GSP FAO, expertom pracovných skupín EÚ pre zábery pôd (DG ENV), pre znevýhodnené oblasti v rámci Programu rozvoja vidieka (DG AGR) a pre pôdnu politiku (DG ENV). V roku 2014 bola ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (pôdohospodárske vedy).

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky