Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto; zdroj: Pixabay.com

Akumulácia chemických elementov v orgánoch rastlín je porovnávaná k fyziologickým charakteristikám rastlín na rôznej úrovni znečistenia ovzdušia. V rámci projektu Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín (Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants) sa získavajú údaje o fyziologickom stave vybraných druhov rastlín so zameraním na fotosyntetický aparát, vodnú prevádzku, poškodenie bunkových membrán a údaje o procesoch akumulácie a priestorovej distribúcie toxických a rizikových prvkov v pôdach a rastlinách v prirodzených a zmenených lesných ekosystémoch. Výskum nadväzuje na výsledky APVV projektu riešeného v rokoch 2012 – 2013 (Slovensko–Česko).

Projekt trvá v období 11. 11. 2016 – 11. 11. 2021. V roli zodpovedného riešiteľa je Ing. Margita Kuklová, CSc. z Ústavu ekológie lesa (ÚEL) SAV. Ako spoluriešiteľská inštitúcia pôsobí Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin, menovite doc. Ing. František Hnilička, PhD., Ing. Helena Hniličková, PhD.). Ide o dohodu o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na:

  1. získavanie a analýzy terénneho materiálu,
  2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  3. organizovanie medzinárodných konferencií,
  4. príprava spoločných publikácií.

Ciele výskumného programu zahrňujú predovšetkým zbieranie výskumných materiálov. V rámci toho ide o hodnotenie reakcie sledovaných fytotaxónov na zmenené podmienky prostredia vplyvom antropickej záťaže, stanovenie obsahov vybraných rizikových a toxických prvkov v pôdach a vybraných druhoch rastlín a tiež štúdium fyziologického stavu vybraných druhov rastlín so zameraním na fotosyntetický aparát, vodnú prevádzku a poškodenie bunečných membrán.

Realizátori výskumu pracujú aj na publikovaní spoločných vedeckých publikácií či organizovaní spoločných vedeckých podujatí. Od roku 2014 sa uskutočňujú pravidelné spoločné vedecké konferencie. Ako uvádza Ing. Margita Kuklová, CSc., v dňoch 4. – 6. septembra 2018 sa uskutoční v poradí piaty ročník konferencie „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018“ v priestoroch Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.  

Dôležitou súčasťou tohto projektu je tiež vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky (Laboratórium výskumu pôd a rastlín na ÚEL SAV, Kalorimetrické laboratórium, Laboratoř kalorimetrie a tiež Laboratoř fotosyntézy).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra botaniky a fyziologie rostlin sa v rámci výskumu zaoberá stresovou fyziológiou rastlín, predovšetkým pôsobením abiotických stresorov (sucho, zasolenie, nízke pH pôdy, vysoká teplota) na základné fyziologické procesy (fotosyntetická asimilácia a vodná prevádzka) a produkčné vlastnosti rastlín – tvorba výnosu, výška výnosu a jeho kvalita.

„Z oblasti Slovenského stredohoria sa v prvom a druhom roku riešenia projektu získali údaje o produkčných (obsah energie a popola akumulovaný v pôdach a bylinách) a fyziologických charakteristikách (rýchlosť fotosyntézy, transpirácia, stomatálna vodivosť, fluorescencia chlorofylov) dominantných rastlinných druhov vo vzťahu k abiotickému prostrediu (vzťah ku vzdialenosti od zdroja emisií). Získané výsledky poskytnú primárny zdroj informácii pre objasnenie produkčných a fyziologických reakcií rastlín na pôsobenie abiotických stresorov,“ uvádza Ing. Margita Kuklová, CSc.

V roku 2018 bol do tlače odovzdaný 1 príspevok do CC časopisu: M. Kuklová, H. Hniličková, F. Hnilička, I. Pivková, J. Kukla: Impact of expressway on physiology of plants and accumulation of risk elements in forest ecosystems.

V rokoch 2019 – 2021 je naplánovaný geobiocenologický výskum pôd a vegetácie (zber údajov, odber vzoriek, meranie fyziologických charakteristík vybraných druhov rastlín) v orografickom celku Pohronská pahorkatina, potom je to pokračovanie v organizovaní spoločných vedeckých podujatí a publikovanie výsledkov.

„V oblasti výskumu rastlín a pôd sa porovnáva predošlý stav so súčasným, čo vytvorí predpoklady pre návrh optimalizácie intenzity antropických zásahov v študovaných ekosystémoch. Získané výsledky rozšíria teoretické poznatky o vplyve imisií na fyziológiu a ekológiu rastlín a budú využiteľné aj pre ostatných vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa podobnou problematikou. Využité budú aj v pedagogickej praxi na vysokých školách a pri zostavovaní učebných textov pre študentov.“

Publikované príspevky v roku 2017:

KUKLOVÁ, Margita – HNILIČKOVÁ, Helena – HNILIČKA, František – PIVKOVÁ, Ivica – KUKLA, Ján. Toxic elements and energy accumulation in topsoil and plants of spruce ecosystems. In Plant, Soil and Environment, 2017, vol. 63, no. 9, p. 402-408. (2017 – Current Contents). ISSN 1214-1178. Dostupné na internete. Typ: ADCA

KUKLOVÁ, Margita – KUKLA, Ján – PIVKOVÁ, Ivica – HNILIČKOVÁ, Helena – HNILIČKA, František. Obsah energie a popola v organických horizontoch pôd a v listoch druhu Quercus cerris L. zaťažených emisiami z rýchlostnej cesty [Energy and ash contents in organic soil horizons and Quercus cerris L. leaves loaded by emissions from expressway]. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Zodp. red. Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková ; recenzent Pavla Rovnaníková, Václav Švorčík, Zdeňka Kolská, František Hnilička. – Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 131-134. ISBN 978-80-7560-060-8. Typ: AFA 

HNILIČKA, František – KUKLOVÁ, Margita – HNILIČKOVÁ, Helena – KUKLA, Ján. Vliv vodního stresu na vodný režim juvenilních rostlin čiroku a béru = Influence of water stress on the water regime of juveniles plants by foxtail and sorghum. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 : sborník recenzovaných vědeckých prací. – Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita v Praze : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 225-228. ISBN 978-80-213-2767-2, 978-80-89408-27-6. Typ: AECA

HNILIČKOVÁ, Helena – HNILIČKA, František – KUKLOVÁ, Margita – KUKLA, Ján. Vliv vodního stresu na obsah energie u juvenilních rostlin kukuřice [The effect of water stress on the gross calorific value of juvenile maize plants]. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Zodp. red. Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková ; recenzent Pavla Rovnaníková, Václav Švorčík, Zdeňka Kolská, František Hnilička. – Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 147-150. ISBN 978-80-7560-060-8. Typ: AFA

Publikované príspevky v roku 2018:

KUKLOVÁ, Margita – PIVKOVÁ, Ivica – HNILIČKOVÁ, Helena – HNILIČKA, František – SLÁDEKOVÁ, Katarína – KUKLA, Ján. Vplyv rýchlostnej komunikácie na vybrané parametre pôd lesných ekosystémov = Impact of motorway on selected soil parameters of forest ecosystems. In 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 28. 5. – 1. 6. 2018, Kutná Hora, Česká republika, : sborník příspěvků. Zodp. red. Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková ; recenzenti Pavla Rovnaníková, Václav Švorčík, Zdeňka Kolská, František Hnilička. – Česká republika : Univerzita Pardubice, 2018, p. 49-52. ISBN 978-80-7560-142-1.(Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář). Typ: AFC

 

Odborný garant textu: Ing. Margita Kuklová, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky