Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odborníčky SPU v Nitre na prírodné a biologické vedy pokročili vo svojej výskumnej činnosti

VEDA NA DOSAH

Ocenené mladé vedkyne, SPU v Nitre

Vo svojej výskumnej práci Dr. Oksana Sytar rozvíja problematiku fenotypovania rastlín metódou hyperspektrálnych analýz v kombinácii s biochemickými metódami stanovenia biologicky aktívnych látok v rastlinách.

Dr. Oksana Sytar z Katedry fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre používa pri riešení komplexu otázok z oblasti biochémie a fenomiky širokú škálu techník na biologickej, biochemickej a molekulárnej úrovni, ako aj nástroje pre počítačové modelovanie. Táto skutočnosť sa odráža v jej publikačnej činnosti s množstvom spoluautorov, čo je dôkazom schopnosti spolupracovať s vedcami z rôznych oblastí a krajín pri riešení špecifických vedeckých problémov v oblasti agrobiológie a agrobiotechnológií. V posledných rokoch viedla ako hlavná výskumná pracovníčka dva úspešné medzinárodné bilaterálne nemecko-ukrajinské projekty založené spoločnosťou Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG (Bonn, Nemecko) a v súčasnosti je riešiteľkou bilaterálneho francúzsko-slovenského projektu (APVV), čo naznačuje potenciál pre rozvoj neformálnych zahraničných vzťahov s partnermi.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zas vo svojom výskume zaoberá funkčnou analýzou nových proteínov, potrebných pre správny priebeh delenia chromozómov počas meiózy, s čím je spätá regulácia tvorby pohlavných buniek. Nakoľko sú všetky živé organizmy obklopené a ovplyvňované prostredím, v ktorom žijú, a toto prostredie je často znečistené, Dr. Požgajová sa zamerala na analýzu vplyvu environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu. Keďže meióza je komplexný proces, regulovaný na viacerých úrovniach, sledovanie zmien expresie regulačných génov meiózy v podmienkach záťaže ťažkými kovmi umožní pochopiť, v akej miere a na akom stupni regulácie toto znečistenie ovplyvní celkový priebeh meiózy. Aktuálne sa Dr. Požgajová zameriava na analýzu genetického rizika účinkov kadmia a olova na priebeh a reguláciu meiotického delenia.

Vedecká profilácia Ing. Zuzany Kňažickej, PhD., rovnako tak z Výskumného centra AgroBioTech, je orientovaná predovšetkým na štúdium účinkov pôsobenia rizikových faktorov prostredia a biologicky aktívnych látok na reprodukčný systém. Aplikovaný výskum, na ktorom sa podieľa, je zameraný na determináciu molekulárno-biologických aspektov pôsobenia ťažkých kovov, resp. stopových rizikových prvkov, na pohyblivosť, životaschopnosť, štrukturálne a funkčné charakteristiky samčích pohlavných buniek. V súčasnom období venuje hlavnú pozornosť determinácii štrukturálnych a funkčných zmien po expozícii endokrinných disruptorov a eliminácii ich vplyvu s protektívnym účinkom benefičných látok v podmienkach in vitro. Získané poznatky sú významné predovšetkým z hľadiska objasnenia komplexných inter- a intracelulárnych mechanizmov ich pôsobenia a kaskády subcelulárnych procesov odohrávajúcich sa v samčej reprodukčnej sústave, čo môže byť aplikovateľné v biotechnologických postupoch využívajúcich techniky asistovanej reprodukcie. Benefity výskumov, na ktorých sa Ing. Zuzana Kňažická, PhD. podieľa, je možné preniesť do veterinárnej a komerčnej praxe.

Všetkým týmto trom výskumným pracovníčkam Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy. Rozhodla o tom komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Dekréty o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa odovzdal trojici odborníčok 15. januára 2018 rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.Poprial im veľa úspechov v ich profesionálnom pôsobení, vo výskume, publikačnej činnosti, ako aj pri zviditeľňovaní pracoviska a celej univerzity. „Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa považujem za medzistupeň vo vašej práci a verím, že budete aj ďalej napĺňať svoje vedecké ambície. Je to motivujúce a inšpiratívne aj pre ostatných mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov, ktorých máte vo svojich tímoch,“ povedal rektor. Zároveň zablahoželal aj prof. Ing. Ľubici Bartovej, CSc., ktorá si 4. decembra 2017 prevzala z rúk prezidenta SR A. Kisku menovací dekrét profesorky.

Na slávnostnom stretnutí bol prítomný aj prorektor SPU v Nitre pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD. a vedúca Katedry fyziológie rastlín FAPZ doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

 

Foto a info zdroj: SPU v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky