Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie

Marta Bartošovičová

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Obnoviteľné zdroje energie predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú, a to slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny a geotermálne teplo. Technológie obnoviteľných zdrojov energie tieto zdroje umožňujú transformovať na elektrinu, teplo a biopalivá. Hrozba nedostatku tradičných palív v budúcnosti, ale aj rastúci záujem o ochranu životného prostredia, dáva stále väčší a reálnejší priestor na ich využívanie. 

Všade okolo nás, nielen pod nami, sú suroviny. Bez nich by sme nemali kde bývať, nemali by sme v čom jazdiť, nevedeli by sme svietiť a zrejme sa ani zohriať. Na ich ťažbu a spracovanie však potrebujeme energiu. Tú zasa nedosiahneme bez surovín, čiže aj tu platí, že všetko so všetkým súvisí.

Zdroje energie delíme na primárne a sekundárne. Rozlišujeme neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje sú z pohľadu života človeka na Zemi stále sa obnovujúce bez toho, aby človek k tejto obnove prispel. 

Zdroje energie môžu byť tradičné a alternatívne. Ľudia si ich často mýlia a medzi alternatívne zdroje zaraďujú len obnoviteľné. Medzi nimi je však rozdiel. Alternatívny zdroj znamená jednoducho nejakú inú možnosť k tradičnému, resp. doteraz využívanému zdroju. 

Z prezentácie doc. Ing. Petra Tauša, PhD.: Zdroje energie

Neobnoviteľné zdroje energie sú štandardné (tradičné) – zemný plyn, uhlie, ropa, ktoré sú piliermi primárnych zdrojov energie. Drvivá väčšina elektriny sa vyrába z uhlia a zemného plynu. Alternatívou k tradičným neobnoviteľným zdrojom je jadrová elektráreň. V súčasnosti začína byť alternatívnym zdrojom napríklad aj rašelina, ktorá sa v minulosti síce spaľovala, ale nie vo veľkom. Podobne môžeme uvažovať o rekuperácii tepla.

z prezentácie doc. Ing. Petra Tauša, PhD.: Výroba tepla

Medzi najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná energia. Aj tu pritom môžeme hovoriť o tradičnom spôsobe jej využitia v prípade pasívnej architektúry, či ohrevu tmavých nádob s vodou. Alebo o súčasných alternatívach, akými sú fotovoltaické systémy, či aktívna slnečná architektúra alebo koncetračné slnečné elektrárne.

Biomasu ľudstvo taktiež využívalo od nepamäti v podobe palivového dreva, či palivového trusu, dokonca aj domáca výroba bioplynu má napríklad v Indii veľmi dlhú tradíciu. Až dnes však využívame tieto zdroje buď s vyššou účinnosťou priamo, alebo cez energeticky hodnotnejšie biopalivá.

Vo využívaní vetra sa toho v podstate nič nezmenilo, okrem toho, že sa v súčasnosti zameriavame viac na výrobu elektriny ako na využitie mechanickej sily. Samozrejme, tvary veterných turbín s minulosťou nemajú takmer nič spoločné, čo súvisí so snahou o maximalizáciu ich efektivity.

Vodné elektrárne sú na tom podobne ako veterné, taktiež je snaha súčasných vedcov využiť každý, čo i len najmenší vhodný prúd vody na výrobu elektriny s čo najvyššou účinnosťou s čo najnižšími nákladmi.

Z prezentácie doc. Ing. Petra Tauša, PhD.: Zdroje energie

Geotermálnu energiu stále trestuhodne zanedbávame, hlavne u nás, na Slovensku, napriek tomu, že sa chválime jednými z najbohatších geotermálnych ložísk v rámci Európy. Pritom by sme nemuseli ísť do geotermálnych elektrární, či teplární (napriek dostupnému potenciálu). Určite by stačilo začať využívaním tohto zdroja na liečebné a rekreačné účely tak, ako u našich susedov.

Z prezentácie doc. Ing. Petra Tauša, PhD.: Technológie

Technológie obnoviteľných zdrojov energie sú v podstate „len“ transformačné centrá pre zabezpečenie energie v požadovanej forme s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie. Využívajme ich preto čo najviac, ale rozumne tak, aby si túto planétu mohlo užiť čo najviac generácií.

Ak teda chceme zabezpečiť dostatok energie pre stále sa zvyšujúci počet obyvateľov Zeme, aj vzhľadom na zmenšujúce sa energetické zásoby a ohľadom k životnému prostrediu, musíme nielen znižovať spotrebu energie, ale hľadať aj alternatívy získavania elektrickej a tepelnej energie. Ak pritom kladieme dôraz súčasne na ekológiu a ekonomiku, hľadajme a využívajme tieto alternatívy čo najbližšie k miestu spotreby. Sústreďme sa preto na diverzifikáciu energetických zdrojov, ktorá ide ruka v ruke s akumuláciou či už tepelnej alebo elektrickej energie tak, aby sme energiu získanú z nestálych obnoviteľných zdrojov mohli využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

O obnoviteľných a alternatívnych zdrojoch energie hovoril doc. Ing. Peter Tauš, PhD., vo svojom vystúpení pod názvom Zelená energia – reklamný ťah či nevyhnutnosť? vo vedeckej kaviarni Veda v Centre dňa 24. 11. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD.Uznávaný vedec a odborník na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Peter Tauš, PhD., pôsobí v Ústave zemských zdrojov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej výskumnej práci sa venuje využívaniu slnečnej energie a biomasy, ale i ostatných obnoviteľných zdrojov energie. Podieľa sa na projektoch zameraných na efektivizáciu využívania rôznych foriem energie. Je školiteľom na 3. stupni doktorandského štúdia v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie, autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Kontakt: doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Technická univerzita Košice, e-mail: peter.taus@tuke.sk, tel.: +421 55 602 2840

Z prednášky spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT

Fotogaléria z podujatia

Ilustračné obrázky sú z prezentácie doc. Ing. Petra Tauša, PhD.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky