Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ing. Jaromír Vašíček – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Marta Bartošovičová

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Ocenený Ing. Jaromír Vašíček, PhD., odborník v oblasti biotechnológie v poľnohospodárstve, z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udelenie ocenení za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra 2016 o 19.00 hod. v INCHEBA Expo v Bratislave. Cenu za vedu a techniku v piatich kategóriách (Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka) odovzdal oceneným minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Cena za vedu a techniku sa udeľuje od roku 2014, kedy nahradila Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto transformácie je zvýšenie spoločenskej prestíže udeľovania cien za vedu a techniku.

Ing. Jaromírovi Vašíčkovi, PhD., bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Navrhovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (1985), pochádza z Nitry. Študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, odbor Biotechnológie (2004 – 2009), kde pokračoval v štúdiu aj na doktorandskom stupni (2009 – 2013). Svojou dizertačnou prácou významne prispel k vedeckovýskumnému rozvoju v oblasti živočíšnych biotechnológií a biomedicíny. Stal sa z neho uznávaný vedecký pracovník v oblasti bunkových kultúr, magnetickej separácie a imunofenotypizácie rôznych typov živočíšnych buniek pomocou prietokovej cytometrie, o čom svedčí aj pozvaná prednáška s názvom „Imunofenotypizácia dospelých kmeňových buniek” na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied v roku 2015.

Vďaka svojím znalostiam a skúsenostiam sa mu podarilo, v jeho pomerne mladom veku, získať vlastný výskumný projekt. V rámci neho úspešne pokračuje vo vedeckovýskumnej spolupráci so zahraničnou inštitúciou AKH Viedeň. Okrem toho bol a je spoluriešiteľom aj ďalších výskumných projektov. Naďalej rozvíja svoje pracovné schopnosti absolvovaním rôznych zahraničných kurzov a školení. Ide napr. o praktické kurzy prietokovej cytometrie vo Veľkej Británii a Francúzsku, alebo kurzy najmodernejších mikroskopických techník v Českej republike a na Slovensku. Je tiež členom Českej spoločnosti pre analytickú cytometriu. Svoju výskumnú činnosť realizuje už od čias doktorandského štúdia na Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Zároveň pôsobí aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde je gestorom Laboratória mikroskopických analýz v novovybudovanom Výskumnom centre AgroBioTech.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ste jedným z troch ocenených v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, ktorým bola udelená Cena za vedu a techniku. Ako vnímate toto ocenenie?  

J. VAŠÍČEK: „Zisk tohto ocenenia ma, samozrejme, veľmi potešil. Som skutočne poctený, že som bol nominovaný a že som dané ocenenie aj získal. Som si vedomý, že na Slovensku pôsobí mnoho ďalších mladých vedeckých pracovníkov, ktorí by si toto ocenenie taktiež zaslúžili. Každý je určite rád, keď získa uznanie za svoju výskumnú činnosť a zisk takéhoto ocenenia prináša motiváciu pre ďalšiu prácu aj pocit zadosťučinenia za strávené hodiny v laboratóriu. Zároveň musím podotknúť, že bez dobrého pracovného kolektívu podieľajúceho sa na riešení výskumných projektov, by človek sám nikdy nič nedosiahol. V neposlednom rade musíte mať doma veľmi chápavú partnerku, ktorá toleruje, že vaše pracovné povinnosti sa niekedy nedajú vtesnať do osemhodinovej pracovnej doby.“

Vpravo ocenený Ing. Jaromír Vašíček, PhD., vľavo minister škostva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan

M. B.: Cena Vám bola udelená za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s Vašim výskumom?

J. VAŠÍČEK: „Výskum na našom pracovisku je v posledných rokoch zameraný na vytvorenie a prevádzku Génovej banky živočíšnych genetických zdrojov (NPPC – VÚŽV Nitra). V rámci nej uskladňujeme alebo plánujeme uskladniť dostupné reprodukčné bunky (spermie, oocyty a embryá) významných národných plemien hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, králiky atď.). Medzi významné genetické zdroje s možnosťou obnovenia ohrozeného alebo aj vyhynutého plemena zvierat patria práve dospelé kmeňové bunky. Dospelé kmeňové bunky možno vyizolovať z rôznych biologických zdrojov, pričom s nimi nie sú spojené etické problémy ako je to u embryonálnych kmeňových buniek. Naša výskumná aktivita spočíva práve v izolácii a charakterizácii týchto dospelých kmeňových buniek od rôznych druhov zvierat. Ako biologický model nám slúži králik. V súčasnosti už máme zamrazené niektoré typy králičích dospelých kmeňových buniek. Samozrejme, nevyhnutnou súčasťou zachovania takýchto buniek je ich správne zamrazenie a kryoskladovanie po dobu niekoľkých rokov až desaťročí pre budúce využitie.“

M. B.: Ako dlho ste sa zaoberali týmto výskumom a čo jeho výsledky budú znamenať v praxi?

J. VAŠÍČEK: „Daným výskumom sa neustále zaoberáme, keďže existuje niekoľko typov dospelých kmeňových buniek a každý z nich má vlastný potenciál na obnovu nielen samotného orgánu alebo tkaniva, z ktorého pochádza, ale aj celého organizmu. Naša výskumná činnosť by sa dala prirovnať k budovaniu Noemovej archy v menšom meradle. Uchovanie genetického materiálu významných národných plemien hospodárskych zvierat má veľký význam nielen z hľadiska nášho kultúrneho dedičstva, ale aj pre zachovanie biodiverzity, teda rôznorodosti živočíšnych druhov. Trend budovania génových bánk a uchovávania živočíšnych genetických zdrojov pokračuje po celom svete a má neprekonateľný praktický význam pre zachovanie najmä ohrozených druhov zvierat.“

M. B.: Čomu sa venujete v súčasnosti?

J. VAŠÍČEK: „V súčasnosti riešim vlastný výskumný APVV projekt na VÚŽV Nitra, ktorý je zameraný na izoláciu a charakterizáciu králičích hematopoietických kmeňových buniek nachádzajúcich sa v krvi. Tento typ kmeňových buniek nebol doteraz u králika veľmi preštudovaný a mohol by slúžiť nielen pre potreby génovej banky, ale aj pre účely biomedicíny, keďže králik je z genetického hľadiska veľmi blízky človeku. Zároveň sa podieľam na riešení ďalších troch APVV projektov mojich kolegov z VÚŽV Nitra, kde uplatňujem svoje znalosti z oblasti prietokovej cytometrie. Moje výskumné aktivity na VÚŽV Nitra sa značne prelínajú s aktivitami vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre. Tu zúročujem svoje skúsenosti z elektrónovej mikroskopie a ďalších mikroskopických techník pre potreby našich výskumných projektov, ako aj výskumných aktivít kolegov z univerzít a ďalších výskumných ústavov.“

M. B.: Uvažujete už aj nad ďalším výskumom?

J. VAŠÍČEK: „Človek pracujúci vo výskume má neustále nové nápady a myšlienky. Samozrejme, najdôležitejšie je dokončiť začatý výskum, resp. projekt, kým sa pustíme do niečoho nového. V hlave mám už niekoľko ideí, čo by sme mohli v rámci nášho výskumného zamerania študovať. Dôležité však je, aby mal výskum aj praktický výstup. Momentálne nás oblasť dospelých kmeňových buniek plne vyťažuje a myslím, že tomu tak bude ešte aj ďalšie roky.“

M. B.: Ďakujem za rozhovor. V mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu a želám veľa ďalších úspechov.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Portrét v úvode: z archívu Ing. J. Vašíčka, PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky