Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia bojuje proti dvojakej kvalite potravín

VEDA NA DOSAH

Dvojaka kvalita potravín: Menu aktivít Európskej komisie

Voľný pohyb tovaru je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu. Jednotný trh s tovarom podporuje prispievanie k inováciám na trhoch s výrobkami viac príležitostí pre podniky a umožnenie väčšieho výberu pre spotrebiteľov v celej Európe.

Voľný pohyb tovaru nemusí nutne znamenať, že každý výrobok musí byť rovnaký v každom kúte jednotného trhu. Zatiaľ čo spotrebitelia môžu slobodne nakupovať výrobky podľa vlastného výberu, prevádzkovatelia podnikov môžu tiež uvádzať na trh a predávať tovar s odlišným zložením alebo vlastnosťami za predpokladu, že plne rešpektujú právne predpisy EÚ (či už o bezpečnosti výrobkov, označovaní alebo iných horizontálnych alebo sektorových právnych predpisoch). Aby boli firmy úspešné, podniky musia neustále prispôsobovať a inovovať svoje produkty, reagovať na rôzne trendy dopytu, logistické otázky a nové technológie. Dokonca aj výrobky pod tou istou značkou môžu mať odlišné vlastnosti v dôsledku legitímnych faktorov, ako je miesto výroby alebo spotrebiteľské preferencie v cieľových regiónoch. To, čo môže byť zdrojom obáv, je však vtedy, keď sa rôzne tovary rovnakého značkového tovaru predávajú spôsobom, ktorý má potenciál zavádzať spotrebiteľa.

Predseda EK o stave Únie (13. sept. 2017)

EÚ vytvorila komplexný legislatívny rámec na ochranu práv spotrebiteľov. Efektívna ochrana spotrebiteľa je nevyhnutná pre efektívny a dobre fungujúci trh. Tento rámec zahŕňa ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcimi informáciami a obchodnými praktikami. Problém duálnej kvality určitých výrobkov, a najmä potravinárskych výrobkov, je zdrojom rastúcich obáv. V marci 2017 Európska rada uvítala kroky Komisie, aby túto záležitosť ďalej prerokovali. Ako jasne zdôraznil prezident Juncker nemožno pripustiť, že „v niektorých častiach Európy sa ľuďom predávajú potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že balenie a označovanie sú totožné „. Komisia podniká kroky v rôznych oblastiach s cieľom obnoviť dôveru občanov v jednotný trh a rozhodla sa v prvom rade zamerať na oblasť potravín.

Ako avizoval predseda Juncker v tohtoročnej správe o stave Únie, Komisia vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov.

Usmernenia pomôžu vnútroštátnym orgánom určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

V usmerneniach sa uvádzajú a vysvetľujú relevantné požiadavky v právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Týmito predpismi sú:

  1. nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách, ktoré stanovuje, že spotrebiteľom sa musia o konkrétnych potravinách poskytovať pravdivé a dostatočné informácie. Napríklad na etiketách potravín sa musí uvádzať zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku,
  2. smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá zakazuje nekalé praktiky, ako napríklad uvádzanie rovnako označených výrobkov na trh spôsobom, ktorý môže zavádzať spotrebiteľa.

Usmernenia vychádzajú z uvedených predpisov a ponúkajú podrobný návod pre vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy, ktorý im pomôže určiť, či výrobcovia konajú v rozpore s týmito predpismi. Ak má prípad cezhraničný charakter, orgány na ochranu spotrebiteľa ho môžu riešiť na európskej úrovni prostredníctvom Siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy EÚ. Európska komisia je však odhodlaná im pomáhať, týmito usmerneniami aj rôznymi inými aktivitami.

Ako pomáha EK presadzovať svoje práva

Komisia financuje aj ďalšie činnosti zamerané na zhromažďovanie dôkazov a presadzovanie práva. Členským štátom dáva k dispozícii 1 milión eur na financovanie štúdií či opatrení na presadzovania práva. Komisia okrem týchto usmernení momentálne pracuje aj na novej metodike, ktorá povedie k lepšiemu komparatívnemu testovaniu kvality potravín. Členské štáty tak budú môcť o tejto otázke diskutovať a vychádzať pritom zo spoločnej solídnej vedeckej základne, ktorá bude platiť rovnako pre všetkých. Na vypracovanie tejto metodiky poskytla Komisia Spoločnému výskumnému centru (JRC) 1 milión eur.

Nadviazala dialóg s výrobcami a združeniami výrobcov, ktorí sa zaviazali, že na jeseň tohto roka vypracujú kódex správania.

Spotrebiteľský samit v Bratislave

Dňa 13. októbra sa EK zúčastní na spotrebiteľskom samite o dvojakej kvalite potravín v Bratislave. Pôjde o ministerské stretnutie na vysokej úrovni organizované slovenskou a českou vládou. V septembri a novembri Komisia okrem toho zorganizuje viaceré semináre, na ktoré budú prizvaní zástupcovia orgánov na ochranu spotrebiteľa a pre bezpečnosť potravín.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a infografika:

Guidance on the application of EU food and consumer laws  

Tlačová správa

Infografika: Cracking the dual guality of products 

Ďalšie informácie

Usmernenia o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa

Prehľad týkajúci sa usmernení

Prehľad o dvojakej kvalite zo správy o stave Únie

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky