Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ očakáva značný pokrok v implementácii Parížskej dohody na konferencii v Bonne

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Keep fighting for the Planet!

EÚ očakáva značný pokrok v implementácii Parížskej dohody na konferencii OSN o klimatických zmenách v Bonne. Predpokladá sa, že medzinárodné spoločenstvo na tohtoročnej konferencii sa opätovne prihlási k svojim záväzkom t. j. k posilneniu globálnej reakcie na zmenu klímy a dosiahnutie cieľov Parížskej dohody. Táto historická dohoda bola prijatá v minulom roku a teraz je podstatné zamerať sa na podrobnosti jej realizácie.

EÚ očakáva, že na tohtoročnej konferencii OSN o zmene klímy (COP 23) sa opäť potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Po nadobudnutí účinnosti historickej dohody v minulom roku sa hlavný dôraz kladie na vypracovanie jej vykonávacích usmernení.

„Parížska dohoda určila smer globálneho prechodu na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo. Čoraz častejšie a intenzívnejšie extrémne výkyvy počasia na celom svete nám dôrazne pripomínajú naliehavosť výziev, ktorým čelíme. Teraz nastal čas premeniť želanie na skutok a urýchliť vykonávanie dohody. COP 23 bude kľúčovým momentom na zabezpečenie úspešného splnenia nášho prvého termínu: dokončenia pracovného programu Parížskej dohody do roku 2018“, uviedol Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

Dvadsiata tretia konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 23), ktorej predsedá Fidži, sa uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra 2017 v Bonne (Nemecko). Zúčastnia sa na nej ministri a vládni úradníci, ako aj celý rad zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora.

COP 23

EÚ očakáva, že na konferencii sa preukáže jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie ustanovení Parížskej dohody, napríklad v súvislosti s rámcom transparentnosti a 5-ročným cyklom ambícií, ktorého cieľom je pomáhať krajinám pri poskytovaní čoraz vyšších príspevkov. Pracovný program sa má prijať v roku 2018 na konferencii OSN o zmene klímy (COP 24) v Katoviciach (Poľsko).

EÚ dosiahla značný pokrok, pokiaľ ide o finalizáciu právneho rámca na dosiahnutie svojho cieľa podľa Parížskej dohody – jej celkového vnútroštátne stanoveného príspevku (NDC) – znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 najmenej o 40 %. To zahŕňa revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) po roku 2020, stanovenie cieľov do roku 2030 na zníženie emisií pre odvetvia mimo ETS, akými sú napríklad doprava, výstavba a poľnohospodárstvo, a začlenenie využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva do právneho rámca EÚ pre opatrenia v oblasti klímy. Komisia predstavila 8. novembra aj balík návrhov týkajúci sa ekologickej mobility, aby aj naďalej sa uľahčil prechod EÚ na nízkouhlíkovú mobilitu a nízkouhlíkové hospodárstvo.

EÚ je naďalej odhodlaná dosiahnuť globálny cieľ – do roku 2020 mobilizovať 100 miliárd USD ročne a do roku 2025 financovať opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách z rôznych zdrojov a výrazne zvyšovať finančné prostriedky na prispôsobenie sa zmene klímy. EÚ a jej členské štáty prispeli v roku 2016 na financovanie v oblasti klímy celkovou sumou 20,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 10 % oproti sume 17,6 miliardy EUR poskytnutej v roku 2015.

Okrem formálnych rokovaní COP 23 sa na konferencii v Bonne predstavia opatrenia v oblasti klímy, ktoré prijali rôzne zainteresované strany, vrátane miest a regiónov, podnikov a skupín občianskej spoločnosti. EÚ je silným podporovateľom globálneho akčného programu v oblasti klímy (GCAA), významnej platformy pre opatrenia viacerých zainteresovaných strán, a bude naďalej aktívne pôsobiť na tomto fóre.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa EK

 

Ďalšie informácie:

Stránka konferencie o zmene klímy (COP 23) v Bonne

Otázky a odpovede o konferencii OSN o zmene klímy v Bonne

Parížska dohoda

Zdroj ilustračných obrázkov: Twiter #EUeventsCOP23

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky