Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenský vedec sa podieľal na objave nových makrolidových antibiotík

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / lieky

Platforma pre objav nových makrolidových antibiotík – to je názov článku v prestížnom vedeckom časopise Nature, kde jedným z podpísaných je aj slovenský vedec Ing. Pavol Jakubec, PhD.

Ako sa uvádza v abstrakte, chemická modifikácia konštrukčne zložitých fermentačných produktov, čo je proces známy ako semisyntéza, je dôležitým nástrojom pri objave a výrobe antibiotík pre liečbu rôznych infekčných chorôb. Avšak mnoho z terapeutík získaných týmto spôsobom už nie sú účinné, kvôli tomu, že sa vyvinula bakteriálna rezistencia na tieto zlúčeniny. Autori, medzi ktorými je aj Ing. Pavol Jakubec, PhD., uvádzajú, že v príspevku predstavujú praktickú, plne syntetickú cestu k makrolidovým antibiotikám prostredníctvom konvergentnej montáže jednoduchých chemických stavebných blokov, čo umožňuje syntézu rôznych štruktúr, ktoré nie je možné dosiahnuť tradičnými semisyntetickými prístupmi.

Viac ako 300 nových kandidátov na makrolidové antibiotiká, ako aj klinický kandidát solithromycin, bolo syntetizovaných pomocou konvergentného prístupu vedeckého tímu. Vyhodnotenie týchto zlúčenín naproti panelu patogénnych baktérií ukázalo, že väčšina z týchto štruktúr mala antibiotickú účinnosť, niektoré boli dokonca účinné proti kmeňom rezistentným na v súčasnosti používané makrolidy. Ako uvádzajú autori článku, chémia, ktorú popisujú, poskytuje platformu pre objavenie nových makrolidových antibiotík a môže tiež slúžiť ako základ pre ich výrobu.

P. Jakubec prebera ocenenie od prorektora Mariana PeciaraIng. Pavol Jakubec, PhD. sa na vývoji  a syntéze nových makrolidových antibiotík podieľal počas stáže na Harvarde (2014 – 2016), kde pôsobil vo výskumnej skupine prof. A. G. Myersa. Vzhľadom na celosvetovo sa zvyšujúcu bakteriálnu rezistenciu a klesajúcu účinnosť antibiotík je v súčasnosti vývoj nových antibiotík vedeckou prioritou po celom svete. Na Harvarde tento slovenský vedec ako člen medzinárodného tímu pripravil sériu štruktúrne komplexných nových antibiotík mimoriadne aktívnych voči panelu testovaných gram-pozitívnych baktérií. Práca s názvomPlatforma pre objav nových makrolidových antibiotíkbola publikovaná v roku 2016 (A platform for the discovery of new macrolide antibiotics).

Ing. Pavol Jakubec, PhD. sa tak zaradil medzi autorov kľúčových vedeckých výstupov uplynulého roka a vo štvrtok 30. 3. 2017 si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzal ocenenie z rúk prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Mariana Peciara. Ako autor článku v NATURE sa venuje výskumu nových antibiotík, pôvodne je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dnes pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

V rokoch 2008 – 2014 sa tento náš vedecv rámci výskumnej skupiny prof. D. J. Dixona (University ofOxford, Oxford, UK) v Oxforde venoval vývoju nových syntetických metód a syntéze biologicky aktívnych prírodných látok. Spolupracoval tiež so špičkovým americkým vedcom prof. R. Schrockom (nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2005) a spoločný projekt vyústil do vylepšenej syntézy alkaloidu Nakadomarínu a publikovania spoločnej práce v jednom z najrenomovanejších vedeckých časopisov (Nature 2011, 479).

 

Slovenská technická univerzita oceňovaním autorov vedeckých výstupov motivuje vedcov, aby publikovali svoje vedecké výstupy v prestížnych vedeckých časopisoch. Používa aj ďalšie nástroje na podporu mladých vedcov a umelcov – oceňuje najlepšie umelecké a architektonické diela a každoročne poskytuje granty mladým vedcom do 35 rokov na podporu ich výskumu.

Medzi ocenenými bol aj Ing. Ivan Šalitroš, PhD., ktorý sa venuje vývoju a výskumu nových typov zlúčenín a hybridných materiálov s parametrami SCO prechodu (spinové prechody spincrossover– SCO), vhodných pre technologické využitie, v oblasti informačných technológií ako napr. pamäťových nosičov či v oblasti zobrazovacích techník.Ide o článok v AngewandteChemie – International Edition (impakt faktor 11,709): Divergentná koordinačná chémia: Paralelná syntéza štvorjadrového železnatého komplexu so štruktúrou mriežky v dvoch tautomérnych formách (Divergent Coordination Chemistry: Parallel Synthesis of [2×2] Iron (II) Grid-Complex Tauto-Conformers).

Tretí z ocenených, doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. vyvíja nové elektroanalytické metódy s využitím v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze. Ide predovšetkým o elektródy na báze bórom dopovaného diamantu.

Univerzitné ocenenie získal za článok: Nový elektrochemický prístup pre citlivé sledovanie purínových DNA báz: Simultánne stanovenie guanínu a adenínu v biologických vzorkách pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy (Modification-free electrochemical approach forsensitive monitoring ofpurine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-dopeddiamond electrode), publikovaný v Sensor and Actuators B: Chemical (31 citácií). Za vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu dostal tiež ocenenie VEDEC ROKA SR 2014 v kategórií Mladá osobnosť vedy (viac o doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. sa dočítate v súvisiacom článku).

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: PIxabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky