Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s doc. J. Božíkovou, riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., bude (spolu s RNDr. Dušanom Bodišom, CSc.) hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorá sa uskutoční dňa 26. mája 2016 o 17.00 hod. v CVTI SR v Bratislave (Lamačská cesta 8/A) pod názvom Minerálne vody na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme ju požiadali o rozhovor.

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., pochádza z Kolárova, ale až do maturity na gymnáziu žila v Hnúšti. Študovala na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo (1979). Zadanie diplomovej práce bolo zamerané na balneotechniku s lokalitou v historicky najvýznamnejších slovenských kúpeľoch – Piešťanoch. Po ukončení štúdia zostala na katedre ako interná ašpirantka a neskôr ako pedagogická pracovníčka – odborná asistentka, po úspešnej habilitácii v roku 2001 ako docentka. V rokoch 1996 – 2006 bola zástupkyňou vedúceho Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU. Zaoberala sa témami: Hydrodynamické charakteristiky piešťanského bahna (dizertačná práca) a Balneotechnické využitie minerálnej vody (habilitačná práca).

Počas doterajšieho pedagogického pôsobenia vychovala 2 doktorandov, 47 diplomantov a 18 bakalárov. Podieľala sa na zostavení 4 vysokoškolských učebníc a jednej monografie. Odborné poznatky publikovala v karentovaných i nekarentovaných zahraničných a domácich periodíkách a zborníkov z konferencií. Jej odborné aktivity charakterizuje aj množstvo vypracovaných posudkov doktorandských a diplomových prác, ako aj súdnoznaleckých a expertíznych posudkov. Bola zodpovedným projektantom 10 realizovaných projektov líniových stavieb.

Doc. Božíková je autorizovanou inžinierkou pri Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI). Zastáva funkciu predsedníčky Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR, je členkou Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP SR, členkou skúšobnej komisie pre autorizácie pri SKSI a komisie pre osvedčovanie na prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií. Pôsobila ako odborný garant a člen prípravného výboru početných konferencií a seminárov. V rokoch 2001 – 2004 bola tajomníčkou redakčnej rady Podzemná voda a do roku 2011 jej členkou. Svoje odborné, manažérske a praktické znalosti od roku 2006 doposiaľ uplatňuje vo funkcii riaditeľky Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR).

 

M. B.: Ktoré prírodné liečivé kúpele na Slovensku majú najdlhšiu tradíciu a čím sú výnimočné?

J. BOŽÍKOVÁ: „História kúpeľníctva na území Slovenska sa počíta už viac ako 900 rokov. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1113 zachovaná v listine kráľa Kolomana o bojnických termách. Následne nám kronikári zanechali poznatky z rokov 1242 – 1281 od ďalších kúpeľoch, kde boli popísané liečivé vlastnosti vody – unikátu, ktorý prichádza ako dar zo zeme. Sú to Trenčianske Teplice, Sliač, Bardejovské kúpele a Turčianske Teplice. Skupinu najstarších poznatkov dopĺňajú ešte Rajecké Teplice, Piešťany a Vyšné Ružbachy.

Liečivé účinky vôd z historického obdobia, ale aj v súčasnosti, sú výnimočné hlavne rozmanitosťou, ktorú na území Slovenska vytvára rôznorodá geologická stavba. Vyskytujú sa tu vody od studených (8 – 10 0C) až po horúce (do 70 0C). Týmto máme na Slovensku zabezpečenú možnosť liečiť všetky indikačné skupiny chorôb a samozrejme rekondičné či relaxačné pobyty.“

M. B.: Na čo sa zameriate vo svojom vystúpení vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE?

J. BOŽÍKOVÁ: „Nakoľko voda je nerastným bohatstvom štátu, je veľmi potrebné informovať širokú verejnosť aj o poslaní štátu ochraňovať toto unikátne bohatstvo. Povolenie bezpečnej ťažby a kontroly využívateľov o neprečerpávaní množstiev prírodných minerálnych a liečivých zdrojov je dôležitou každodennou činnosťou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel. Myslím si, že je potrebné hovoriť aj o vlastnostiach liečivých vôd, na základe ktorých sa stanovuje indikačné zameranie jednotlivým kúpeľným podnikom.“

M. B.: Študovali ste na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Na základe čoho ste si vybrali toto štúdium?

J. BOŽÍKOVÁ: „Vyrástla som v prostredí, kde sa v období môjho dospievania vybudovala nádrž na pitnú vodu pre zásobovanie obyvateľstva. Často krát som navštevovala moju mamu, ktorá pracovala v chemickom laboratóriu vodárenskej nádrže Klenovec. Zaujímavý stavebný objekt a konkrétny praktický výstup – pitná voda v potrubí vo mne vyvolali asi prvé túžby poznať princípy tohto technického systému.“

M. B.: Od roku 2006 ste riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR. Čo je Vašou hlavnou náplňou na tomto poste?

J. BOŽÍKOVÁ: „Každodenná práca prináša množstvo papierovej práce. Sú to žiadosti občanov z rôznych oblastí povoľovacej činnosti. Sme dotknutým orgánom v územných, stavebných a iných konaniach ohľadom životného prostredia. Vyjadrujeme sa k dlhodobým plánom územných celkov, ale aj malých obcí. Zvláštne postavenie majú dokumentácie stavebnej alebo geologickej činnosti z lokalít, kde sa nachádzajú ochranné pásma prírodných liečivých a minerálnych vôd. Spravujeme monitoring všetkých uznaných zdrojov Slovenska, na ktorý sú využívatelia napojení on line. Nemožno opomenúť aj pripomienkovanie dokumentov legislatívnej povahy. Zvláštnou časťou sú legislatívne predpisy ochranných pásiem, ktoré tvoríme ako nové, tak aj novelizujeme. V súčasnosti ukončujeme prácu na revízii minerálnych vôd Slovenska. Práca je veľmi rôznorodá, ale s dobrým tímom pracovníčok sa to, dúfam, darí.“

M. B.: Čo Vás najviac zamestnáva v súčasnosti?

J. BOŽÍKOVÁ: „V oblastiach ochranných pásiem hlavne prírodných liečivých zdrojov je neustály záujem o nové vrty – geologické práce. Je to veľmi zložitý proces presviedčania záujemcov o tieto vrty, aby akceptovali prírodu, jej zložitosť a jedinečnosť. Nie vždy sa to darí, ale moja snaha o zachovanie prirodzeného potenciálu prírodných minerálnych a liečivých vôd pre ďalšie generácie je tu stále.“

M. B.: Ak by ste mali tú možnosť, čím by ste sa snažili získať mladých ľudí pre oblasť vedy a techniky?  

J. BOŽÍKOVÁ: „Veda a technika trvale prináša nové poznatky a ich koniec je vlastne v nedohľadne. Každodenne človek poznáva, objavuje, vylepšuje a zdokonaľuje už poznané. Veľmi by som si želala, aby prichádzalo na štúdium technických smerov – z môjho pohľadu vodohospodárskeho smeru na Stavebnej fakulte – viac študentov. Cena vody bude v blízkej budúcnosti veľmi vysoká. Je potrebné mať na jej ochranu veľa vzdelaných ľudí, ktorí budú robiť dobré rozhodnutia.“

M. B.: Ako relaxujete?

J. BOŽÍKOVÁ: „Veľmi rada čítam knihy.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky