Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s D. Bodišom, zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

VEDA NA DOSAH

RNDr. Dušan Bodiš, CSc.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc., bude (spolu s doc. Jarmilou Božíkovou, PhD.) hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorá sa uskutoční dňa 26. mája 2016 o 17.00 hod. v CVTI SR v Bratislave (Lamačská cesta 8/A) pod názvom Minerálne vody na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc. (1952), významný slovenský hydrogeochemik a environmentálny geológ, pochádza z Bratislavy. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geológia – špecializácia Geochémia. Od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 1977 dodnes pracuje v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
Geochémia ho v najrôznejšej podobe sprevádzala celý život. Z hľadiska hydrogeochémie možno povedať, že sa venoval všetkým druhom prírodných vôd, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Doposiaľ sa venuje zrážkovým vodám, geotermálnym a minerálnym vodám, obyčajným podzemným i povrchovým vodám. Zaoberá sa tiež ďalšími aspektmi environmentálnej geochémie, najmä problematikou riečnych sedimentov, kritických záťaží, chemických časovaných bômb, vývojom hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov, sekvestráciou CO2, environmentálno-geochemickou problematikou pôd a hornín.  

Jeho vedecká a publikačná činnosť pozostáva z 224 prác. Treba spomenúť predovšetkým významné monografie: Geochemické atlasy Slovenska – časti Podzemná voda, Riečne sedimenty, Povrchové vody, Horniny, Atlas geotermálnej energie Slovenska a Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska. Má podiel na výchove celého radu pokračovateľov vedných disciplín geochémie, hydrogeológie a príbuzných vedných disciplín. Bol vedúcim a školiteľom desiatich diplomantov, troch ašpirantov a doktorandov, bol školiteľom – špecialistom, resp. konzultant viac ako desiatkam ďalších postupových prác.

 

M. B.: Čo vplýva na kvalitu minerálnych vôd? Aké zloženie by mala mať minerálna voda, ak by sme ju chceli považovať za ideálnu?

D. BODIŠ: „Chemické zloženie minerálnych vôd sa vytvára výlučne v prírodných, sekundárne neovplyvnených podmienkach. Ich výsledná kvalita závisí od charakteru primárnej vody (zrážková, morská apod.), zloženia horninového prostredia v transportnej, akumulačnej a výverovej oblasti, prítomnosti plynov (u nás hlavne CO2 a H2S) a v neposlednom rade od termodynamických podmienok, ktoré v týchto fázach tvorby prevládajú. Ak sa už minerálna voda exploatuje, jej kvalita závisí od dodržiavania odberného množstva, technického stavu, veku vrtu apod. Vo vzťahu k vyššie uvedenému je ideálna každá minerálna voda, ktorá nie je sekundárne ovplyvňovaná. Z hľadiska konzumenta možno ideálnu vodu hodnotiť podľa obsahu rozpustených látok a plynov vo vzťahu k účelu používania, dennej aktivite človeka a ročným obdobiam. Jednoducho povedané minerálna voda slúži ako donor žiaducich látok pre ľudský organizmus.“

M. B.: Študovali ste na Prírodoveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geológia. Na základe čoho ste si vybrali toto štúdium a kam Vás nasmerovalo?

D. BODIŠ: „Po absolvovaní chemickej priemyslovky (SPŠCH, Bratislava) som chcel študovať ďalej problematiku chémie, ale nie v laboratórnych, ale prírodných podmienkach. A tak som sa dostal na katedru geochémie, v tom čase prakticky „novo založenú“. Som jej tretím absolventom. Po absolvovaní VŠ som sa zamestnal na ŠGÚDŠ, kde mi učarovala prírodná voda ako najdynamickejšie médium pre geochemické procesy v prírodnom prostredí. A to zodpovedalo predstave neuveriteľného prírodného laboratória, ktorého funkčnosť doposiaľ dobre nepoznáme, ale ktorého produkty sú pre ľudstvo nenahraditeľné.“

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

D. BODIŠ: „Sám sa neodvážim hodnotiť svoje pracovné úspechy. Ale pozitívne je to, že sme na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, spolu s kolegom doc. Rapantom dokázali vytvoriť podmienky pre mladých ľudí tak, aby výskum v oblasti geochémie životného prostredia pokračoval aj po našom odchode do pracovného odpočinku.“

M. B.: Na čom pracujete v súčasnosti?

D. BODIŠ: „V súčasnosti som s kolektívom spoluautorov dokončil monografiu pod názvom „Geochemický atlas Slovenskej republiky, Povrchové vody“. Predstavuje poslednú časť z edície Geochemických atlasov SR v mierke 1 : 1 000 000.“

M. B.: Ak by ste mali tú možnosť, čím by ste sa snažili získať mladých ľudí pre oblasť prírodných vied, konkrétne geológiu?  

D. BODIŠ: „Predpokladám, že najmä environmentálna geológia má pomerne veľkú budúcnosť a obzvlášť zameraná na prírodnú vodu. Táto téma bude aktuálna ako v oblasti výskumu, praxi, tak aj uplatnenie sa v štátnej správe. Dôvod aktuálnosti je jednoduchý – bez vody niet života. Toto by mohla byť silná motivácia pre mladých ľudí, venovať sa problematike kvantity, kvality a ochrany zdrojov vody a celého prírodného prostredia.“

M. B.: Ako relaxujete?

D. BODIŠ: „Mojim najväčším relaxom je šport. Od 13 rokov hrám basketbal, kedysi na profesionálnej úrovni a v súčasnosti veteránsky. Potom je to v letnom období bicykel, kolieskové korčule a plávanie v prírodných podmienkach. V zime zasa lyžovanie ako zjazdové, tak aj bežecké. V poslednom období objavujem čaro talianskych Dolomitov. Športovanie pre mňa predstavuje určitú rovnováhu medzi duševným a fyzickým. Verím, že sa bude dať táto rovnováha ešte dlho udržať.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Prehľad publikačnej činnosti RNDr. Dušana Bodiša, CSc.

Foto: RNDr. Dušan Bodiš, CSc.

Uverejnila: ZVČ

 

Rozhovor s doc. J. Božíkovou, riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR Vám prinesieme dnes popoludní.

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky