Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Technológ roka 2017 získal prof. Pavol Miškovský

Marta Bartošovičová

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. – Technológ roka 2017

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., je medzinárodne uznávaným odborníkom v interdisciplinárnych biovedných disciplínach (biofyzika, biofotonika) a  priekopníkom transferu technológií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie Technológ roka mu bolo udelené za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách, potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME-instrument.

V roku 2014 založil univerzitný start-up SAFTRA Photonics, s. r. o., v ktorom má UPJŠ v Košiciach 25-percentný podiel. Zameriava sa na výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a biotechnológií s aplikáciami v medicíne, životnom prostredí a kultúrnom dedičstve.

V roku 2017 získala spoločnosť SAFTRA Photonics, s. r. o., zatiaľ ako jediná spoločnosť na Slovensku, grant vo výzve Horizon 2020 SME-instrument (celková suma získaných prostriedkov je 1,2 mil. eur) za projekt „Disruptive portable device for pre-screening of persistent organic pollutants in food products and water (NanoScreen)“. Projekt je zameraný na vývoj prenosného zariadenia na selektívnu, citlivú a rýchlu detekciu perzistentných organických znečisťujúcich látok (Persistent Organic Pollutants – POP) vo vode a v potravinách, ktoré sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kontrolovať ich výskyt a šírenie sa zaviazalo 152 krajín sveta podpisom Štokholmskej konvencie. V Európskej únii tiež platí právny rámec na redukciu, detekciu a analýzu týchto látok.

Prof. Pavol Miškovský

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (vpravo) na svetovom veľtrhu Asia Water Expo v Kuala Lumpur 

V súčasnosti má SAFTRA Photonics, s. r. o., vyvinutý prototyp senzorových čipov na báze plazmónových kovových nanopovrchov, ktoré v kombinácii s prenosným ramanovským spektrometrom umožnia citlivú, rýchlu a lacnú detekciu vybraných POP vo vode a v potravinách. Technológia je v procese patentovania a prvýkrát ju komplexne predstavili verejnosti na celosvetovom veľtrhu o vode – „Asia Water Expo“ v Kuala Lumpur, Malajzia, v apríli 2018. Európska komisia nominovala na tento veľtrh práve spoločnosť SAFTRA Photonics, s. r. o., ako reprezentanta high-tech vyvíjaných v Európskej únii. Za svoje výsledky a aplikačné výstupy získala SAFTRA Photonics, s. r. o., hlavnú cenu v prestížnej súťaži Startup Awards 2017.

Pavol Miškovský (1953) pochádza zo Žiliny. Študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Experimentálna fyzika a špecializácia Biofyzika. Keď sa rozhodoval, kam pôjde študovať, vybral si Karlovu univerzitu v Prahe. Podľa jeho slov, v tom čase to bola zrejme najlepšia univerzita v Československu, čiže zavážila úroveň a prestíž tejto univerzity. Štúdium ukončil v roku 1978. Pri fyzike vydržal dodnes – viac ako štyridsať rokov. Za najdôležitejšie v práci vedca považuje trpezlivosť.

V  roku 1981 obhájil dizertačnú prácu a získal titul RNDr. V roku 1986 dosiahol titul CSc. Na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1993 habilitoval na docenta a v roku 2000 tam získal titul DrSc. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach bol v roku 2001 vymenovaný za profesora v odbore Fyzika.  

Ako zakladateľ a dlhoročný vedúci Katedry biofyziky a vedúci novovytvoreného Centra interdisciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získal ocenenie Vedec roka SR 2014 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. 

Prof. Pavol Miškovský je riaditeľom Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, ktorý bol zriadený s účinnosťou od 4. 9. 2017. TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Jeho hlavným poslaním je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., počas preberania ocenenia Technológ roka 2017

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Prof. Pavol Miškovský okrem iného povedal, že si veľmi váži ocenenie, ktoré dostal. Túto cenu považuje za jednu z mála cien, ktorá nie je zaťažená žiadnym politickým ani komerčným tlakom. 

„Veľmi si vážim prácu ľudí, ktorí sa snažia o propagáciu vedy a vedeckých výsledkov v širokej verejnosti. Práve v špecializácii, v ktorej som si prevzal ocenenie, je to veľmi dôležité, pretože takto sa ľudia dozvedia, že vysoké školy tu nie sú len na to, aby produkovali vzdelanú mladú generáciu, ale že sú tu aj na to, aby dokázali pretaviť výsledky dlhodobého základného výskumu do niečoho, čo prináša možno aj nejaké pracovné miesta, a hlavne to prináša výrobu s vysokou pridanou hodnotou,“ zdôraznil prof. Miškovský.

Podľa neho je to veľmi dôležité, ale aj veľmi náročné v podmienkach Slovenska, pretože u nás zatiaľ neexistujú optimálne podmienky, ale ani atmosféra na to, aby sa takéto niečo dialo úplne štandardne, tak ako to vidíme v Európskej únii alebo v Spojených štátoch.

„Preto si veľmi vážim svojich kolegov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorí mali tú odvahu a do takýchto dobrodružstiev sa so mnou púšťajú. Zároveň si veľmi vážim toho, že na našej univerzite náš pán rektor takéto aktivity veľmi podporuje a že nám drží palce a dúfam, že spolu aj prostredníctvom novozaloženého Technologického a inovačného parku dokážeme takéto prostredie vytvoriť.“

Poďakovanie adresoval tiež všetkým svojim priateľom a hlavne rodine za to, že dokážu vytvoriť takú žičlivú atmosféru, v ktorej žije a v ktorej premieňa svoje večné neistoty na pocit istoty a sebavedomia.

Na otázku, čo pre neho znamená udelenie ocenenia Technológ roka, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., povedal: „Znamená to uznanie, zviditeľnenie a nielen moje, ale hlavne toho kolektívu, ktorý vediem.“

V mene redakcie portálu VEDA NA DOSAH.sk sa pripájame ku gratulantom k získanému oceneniu Technológ roka SR 2017.

 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Pavla Miškovského

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky