Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Matematické hlavičky súťažili v rámci seminára Matik

VEDA NA DOSAH

účastníci seminára Matik

Vyšetrovatelia si vypočuli štyri deti. Polícia od svedkov vedela, že každé z detí bolo pri stole s gejmbojom práve raz. Pred výsluchom sa však deti dohodli, že vyšetrovateľom budú stále klamať. Každý uviedol dve výpovede:

Svorad: „Nikto z nás štyroch gejmboj nevymenil. Keď som odišiel, lebo mi bolo treba na záchod, gejmboj bol ešte pravý.“

Andrej: „Ja som ku stolu prišiel ako druhý. Keď som prišiel, gejmboj bol už vymenený.“

Marienka: „Ja som ku stolu prišla ako tretia. Keď som prišla, gejmboj ešte nebol vymenený.“

Jozefína: „Ten, kto gejmboj vymenil, neprišiel po mne. Keď som prišla, gejmboj už bol vymenený.“

Ktoré z detí vymenilo gejmboj? Takú úlohu napríklad riešili súťažiaci v rámci korešpondenčného matematického seminára Matik. V školskom roku 2016/2017 ho zorganizoval partner národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach) spolu s občianskym združením STROM. Určený bol pre žiakov základných škôl, pričom tí si mohli preveriť svoje znalosti aj v rámci nasledovného zadania:

Vypočítajte veľkosť uhla BAC v trojuholníku ABC, keď viete, že je trikrát menší ako uhol BOC, pričom O je stred kružnice vpísanej trojuholníku ABC (Kružnica vpísaná trojuholníku je taká kružnica, ktorá sa dotýka všetkých strán trojuholníka. Jej stred leží na priesečníku osí uhlov trojuholníka).

Žiaci tak mali v rámci seminára Matik možnosť vyskúšať si rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť kriticky uvažovať, ale i správne si rozvrhnúť čas. Cieľom týchto záverečných sústredení bola okrem matematiky i zábava.

Ide o podujatia, ktoré sú dlhé roky pripravované skupinami mladých budúcich učiteľov, vedcov a študentov vysokých, ale i stredných škôl. Predstavujú vhodnú formu ako podporiť matematické nadanie žiakov, ale i celkovo formovať ich osobnosť v procese ich dospievania.  

Korešpondenčný matematický seminár Matik poslaním dopĺňa vyučovací proces nadaného žiaka počas jeho štúdia na základnej a strednej škole. Riešenie neštandardných úloh podporuje rozvoj kreativity a flexibility myslenia riešiteľov, čím získavajú vyššiu schopnosť prispôsobovať sa meniacim požiadavkám, rýchlejšie nachádzajú riešenia problémových situácii, ľahšie nachádzajú neštandardné a efektívnejšie riešenia.

Semináre, pozostávajúce z korešpondenčného riešenia matematických úloh, majú počas roka zimnú aj letnú časť. Tá letná vyvrcholila tradičnými záverečnými sústredeniami, ktoré sa konali v dňoch 23. až 28. júna 2017. Sústredenia prebiehali v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach.

účastníci seminára Matik

Ako v jednom z príspevkov o priebehu súťaže uvádza Daniel Onduš, aj toto leto sa tí najlepší zúčastnili letného sústredenia v Danišovciach. „Na začiatku sa štyri staré rody ocitli v stredovkom Uhorsku a zistili, že v týchto dávných dobách život nebol vôbec jednoduchý. Kráľ Beteg nezvládal vládnutie a jeho hlúpe príkazy situáciu v krajine iba zhoršovali. Ako najjednoduchšie sa ukázalo ho zvrhnúť. Za pomoci rodov bol tento prevrat úsepšný a jediné, čo po Betegovi ostalo, bola jeho žena, ktorej zmena vôbec neprekážala. Druhý kráľ, Zsarnok, bol nanešťastie tyran a despota. Podľa šašovej rady sa ale bolo treba vydať do Turecka, kde sa za zopár láskavostí a milých slov dajú získať zbrane na porazenie kráľa. Po dlhej ceste a náročnom vyjednávaní bolo všetko pripravené na boj. Namiesto kráľa však v tomto boji zahynul šašo, ktorý si nechal ešte jednu veľmi dôležitú informáciu a poslednou možnosťou bolo navštíviť ho v ríši mŕtvych. Po úspešnom vypočutí šaša prišla ešte zložitejšia úloha. Nájsť štyroch mudrcov, ktorí strážia ukryté informácie. Podľa týchto informácií sa podarilo nájsť Svätoplukov poklad. Tento poklad však odhalil veľké tajomstvo. Príslušníci štyroch rodov sú potomkami kráľa Svätopluka a musia držať spolu, ak chcú zachrániť ríšu a poraziť Turkov, ktorí sa rozhodli dobyť problémami zmietané Uhorsko,“ rozvíjal príbeh Daniel Onduš.

Okrem tradičných prednášok na matematické témy, ako napríklad kreslenie jedným ťahom, obsahy útvarov, úlohy na šachovnici či deliteľnosť čísel, boli pre účastníkov pripravené aj zábavno-vzdelávacie aktivity. Mimo matematických zručností si tak deti otestovali aj svoju fyzickú zdatnosť, pamäť, strategické myslenie, orientáciu v teréne, spontánnosť a v neposlednom rade tímového ducha. V rámci sústredení prebehlo aj ocenenie najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti týchto seminárov.

Dôležitou súčasťou korešpondenčných seminárov sú 5 dňové sústredenia pre najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti, ktorá prebiehala v mesiacoch február až máj 2017. Nosnou časťou každého sústredenia sú aktivity odborného charakteru (prednášky, semináre a ďalšie odborné aktivity), ktoré majú rozšíriť vedomosti žiakov a realizujú sa v malých skupinkách, ktoré dávajú priestor na otázky a prednášajúcemu umožňujú individuálny prístup k žiakom. Samotná korešpondenčná časť je v priebehu roka doplňovaná rôznymi akciami.

Každoročne tak napríklad organizujú matematickú jednodňovú súťaž pre štvorčlenné družstvá – Lomihlav, ale aj zábavné hry, výlety alebo športové stretnutia. Cieľom organizátorov je ukázať deťom krásu matematiky, niekedy aj netradičným a hravým spôsobom. „Preto dúfame, že náš seminár a s ním spojené akcie si nájdu svojich stálych nadšencov v radoch žiakov, ale aj podporovateľov v radoch učiteľov,” uvádzajú.

 

Informácie o MATIK-u

********************************************* 

Podujatie je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu a motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Webová stránka národného projektu IT AKADÉMIA

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky