Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Uskutočnil sa 25. ročník študentskej vedeckej konferencie Chémia a technológie pre život

VEDA NA DOSAH

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prezentovali študenti svoje práce.

Študenti na 25. jubilejnom ročníku konferencie Chémia pre život. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

Študenti počas 25. jubilejného ročníka konferencie Chémia a technológie pre život. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

V stredu 22. 11. 2023 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave uskutočnil jubilejný 25. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom Chémia a technológie pre život. FCHPT STU významne podporuje aktivity študentov nad rámec bežných povinností, ktoré prehlbujú ich vzťah k vedeckému poznaniu.

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovenskej chemickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva.

Študenti na 25. jubilejnom ročníku konferencie Chémia pre život. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

Študenti počas 25. jubilejného ročníka konferencie Chémia a technológie pre život. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

Podpora študentov

Študentská vedecká konferencia sa dlhodobo profiluje ako otvorená platforma na podporu vedeckej práce a šírenia kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Konferencia má na FCHPT STU v Bratislave dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do roku 1967.

Od roku 1999 sa organizuje ako celoštátna študentská vedecká konferencia s účasťou študentov rôznych vysokých škôl na Slovensku. Od roku 2003 sa na konferencii pravidelne zúčastňujú aj študenti z Českej republiky.

Prezentácia prác študentov. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

Prezentácia prác študentov. Zdroj: STU, Foto: Michal Oravec

Konferencia plná prednášok a posterov

Organizátorov teší každoročne záujem študentov o aktívnu účasť na konferencii. V rámci 17 sekcií bolo zaregistrovaných 152 príspevkov študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia z 5 univerzít na Slovensku a z 5 univerzít v Českej republike. Do vedeckých komisií zasadli i pedagógovia z iných fakúlt a odborníci z praxe. Už štvrtý rok bola súčasťou konferencie posterová sekcia pre študentov stredných škôl. V tejto sekcii bolo prezentovaných 15 prác študentov z 11 stredných škôl z celého Slovenska.

Zoznam víťazov cien partnerov ŠVK, ako aj víťazov v 17 súťažných sekciách nájdete na stránke www.UkazSvojuChemiu.sk.

Súčasťou konferencie bol po tretíkrát sprievodný program. Pútavé popularizačné prednášky študentom predniesli pán doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., a pán prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. Súčasťou sprievodného programu pre študentov bola aj ochutnávka čokolády.

Podpora je dôležitá

Organizátori dlhodobo podporujú vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť. I tento ročník konferencie bol pre študentov atraktívny vďaka významnej podpore partnerov ŠVK, ktorí finančne a vecne podporili nielen najlepšie práce, ale aj všetkých účastníkov, a dali tak najavo, že im záleží na podpore talentovaných mladých študentov.

Garantkou konferencie bola pani prodekanka FCHPT STU doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Na slávnostné vyhlásenie výsledkov konferencie prijali pozvanie: štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo pán Mgr. Róbert Zsembera, prorektor STU a zástupca Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností prof. Ing. Ján Híveš, PhD., dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., prodekan FCHPT STU prof. Ing. Milan Polakovič, CSc., prodekan FCHPT STU prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., prodekan FCHPT STU doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., predseda Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., podpredseda Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva doc. Ing. Miroslav Variny, PhD., prvý predseda organizačného výboru ŠVK pán doc. Ing. Ján Reguli, CSc., a ďalší vzácni hostia zastupujúci partnerov ŠVK.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo obohatené o kreatívne umelecké vystúpenie speváckeho zboru Technik STU pod vedením dirigentky Petry Torkošovej.

Autor textu: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru ŠVK

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky