Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: pilulka; Pixabay.com /HeungSoon/

V takmer všetkých perorálnych antikoncepčných pilulkách a v akvakultúre je prítomný 17α-etinylestradiol (EE2). Ide o syntetický hormón, ktorý je derivátom prirodzeného hormónu estradiolu (E2). V jednej antikoncepčnej pilulke je približne 15 – 50 mg EE2. Je to farmaceuticky účinná zlúčenina, ktorá je vylučovaná do životného prostredia predovšetkým prostredníctvom odpadových vôd, keďže tieto zlúčeniny nie sú úplne eliminované čističkami odpadových vôd.

Uvádza sa to v práci Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči od dvojice autoriek Klaudia Zapletalová, Katarína Reiffová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra analytickej chémie.

Problémom podľa autoriek je, že EE2 vylúčený močom sa dostáva do odpadovej vody v nemetabolizovanej forme a nerozkladá sa. „Aj napriek tomu, že sú koncentračné hladiny estrogénov v životnom prostredí nízke, nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a voľne žijúcich živočíchov nemožno zanedbať. Početné štúdie zaznamenali výskyt rakoviny prsníka u žien a rakovinu prostaty a semenníkov u mužov, u rýb došlo k feminizácii samcov.“ Okrem antikoncepcie sa EE2 podľa autoriek tiež používa ako liek na menopauzálny a postmenopauzálny syndróm (1), fyziologickú substitučnú terapiu v nedostatočných stavoch (2), liečbu rakoviny prostaty a rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien (3) a osteoporózy a iných ochorení (4).

„EE2 sa používa aj na zvýšenie produktivity podporovaním rastu, prevenciou a liečbou reprodukčných porúch u hospodárskych zvierat. Predúprava vzorky je najdôležitejším krokom v analytickom procese, pretože väčšina vzoriek nie je schopná priamo vstúpiť do analytických nástrojov na analýzu. Hlavným cieľom predbežnej úpravy vzorky je izolácia a zakoncentrovanie analytu, ktorý je predmetom záujmu zo vzorky, tiež vytvoriť formu analytu, ktorá sa považuje za vhodnú pre nástroj analytického merania,“ poznamenávajú Klaudia Zapletalová a Katarína Reiffová.

Pokračujú, že disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina (DLLME) má významné výhody, ako je jednoduché prevedenie, nízke náklady, vysoký obohacovací faktor a značne skrátený čas extrakcie. „Zaraďuje sa k ekologickejším analytickým predúpravným technikám, nakoľko nevyžaduje veľké objemy toxických organických rozpúšťadiel.“

Dvojica autoriek v rámci diskusie sumarizuje, že optimalizácia DLLME bola zameraná predovšetkým na výber vhodného extrakčného a disperzného rozpúšťadla a ich vzájomného pomeru. „Na experiment sa použili extrakčné rozpúšťadlá – chloroform, dichlóretán, tetrachlóretán, tetrachlórmetán a 4 disperzné rozpúšťadlá – acetonitril, metanol, etanol a acetón, ktoré sa kombinovali v rôznych pomeroch. Pri experimente bolo potrebné všímať si aj veľkosť a iné vlastnosti organickej kvapky (dobre viditeľné fázové rozhranie, kompaktnosť),“ uviedli.

V práci bol podľa nich vypracovaný postup stanovenia EE2 v moči s použitím disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina na predúpravu vzorky a UPLC-MS/MS na analýzu upravených vzoriek. „Zmes disperzného a extrakčného rozpúšťadla acetonitril/tetrachlórmetán (3:1, v/v) bola aplikovaná aj na reálne vzorky moču, upravené pomocou DLLME s prídavkom štandardu s dosiahnutou výťažnosťou 109,6 % a RSD 1,67 %,“ uzavreli autorky.

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /HeungSoon/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky