Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV je aktívnym hráčom vo vývoji liečby cukrovky transplantovanými ostrovčekmi

Monika Tináková

Enkapsulované pankreatické ostrovčeky

Pred rokom získal tím Ústavu polymérov SAV pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc. prestížny 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Ide o vedúcu globálnu organizáciu, ktorá podporuje výskum cukrovky typu I. Okrem Ústavu polymérov SAV sú do tohto projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. v Prahe. 

„Cieľom projektu je vyvinúť mikrokapsuly, ktoré ukážu vhodnosť v predklinickom modeli primátov s cieľom navrhnúť tieto mikrokapsuly pre klinické testy. Projekt sa zameriava na biokompatibilitu vyvíjaných mikrokapsúl, čo je určujúcou podmienkou pre ich úspešné použitie. V najbližšej dobe plánujeme iniciovať testovanie v makakoch použitých ako predklinický model primátov,“ povedal Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV. 

Na základe transplantačných výsledkov potom môžu vedci optimalizovať sledované mikrokapsuly. Už nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší dokazujú, že stratégia, ktorú si výskumný tím zvolil, je veľmi nádejná.

Významnú pozíciu Ústavu polymérov SAV v riešení tejto témy dokazuje aj medzinárodný úspech v podobe článku nedávno publikovaného v prestížnom Nature Biomedical Engineering. Tím pracovísk z University of Illinois Chicago, MIT, Boston‘s Children Hospital, Joslin Diabetes Centre, NTNU Trondheim, Harvard Univeristy, Ústavu polymérov SAV a iné v tejto práci uviedol dôležitosť biokompatibility mikrokapsúl využívaných pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov, ako aj spôsob transplantácie mikrokapsúl.

„V práci sú uvedené výsledky rôznych typov mikrokapsúl testovaných v priebehu posledných desiatich rokov v primátoch, z ktorých niektoré typy mikrokapsúl boli použité v posledných rokoch aj v klinických testoch. Nové typy tzv. alginátových mikrosfér vyvinuté na MIT v kombinácii s transplantáciou enkapsulovaných makačích ostrovčekov do časti omenta makakov viedli k pozitívnym výsledkom. Mikrosféry vykazovali vysokú mieru biokompatibility a boli schopné ochrániť transplantované ostrovčeky po dobu najmenej 4 mesiacov,“ povedal Igor Lacík.

Igor Lacík

Cukrovka je epidemiologické ochorenie zasahujúce celosvetovo približne 10 % ľudskej populácie. V zdravom organizme je hladina cukru kontinuálne kontrolovaná pankreatickými ostrovčekmi. Diabetický pacient s nefunkčnými ostrovčekmi je odkázaný na prísne monitorovanie hladiny cukru a podávanie inzulínu s cieľom dosiahnuť normálnu hladinu cukru. V prípade nedostatočnej kontroly hladiny cukru sa zvyšuje riziko výskytu sekundárnych ochorení znižujúcich kvalitu a dĺžku života z dôvodu častých hyperglykemických stavov prípadne život ohrozujúcich hypoglykemických stavov.

„Aj keď súčasné technológie monitorovania glukózy, ako aj dávkovania inzulínu sa neustále zlepšujú, v mnohých prípadoch nie sú dostatočné pre presné a kontinuálne nastavenie hladiny cukru. Odborná komunita sa v súčasnosti zhoduje na tom, že presnú kontrolu nastavenia hladiny cukru je možné dosiahnuť len transplantáciou funkčných pankreatických ostrovčekov, teda buniek, ktoré sa nachádzajú v pankrease nediabetika a produkujú inzulín v závislosti od okamžitej hladiny cukru v organizme.“

transplantované ostrovčeky (kapsuly)Transplantácia ľudských pankreatických ostrovčekov za použitia imunosupresívnych látok sa úspešne robí od roku 2000. Imunosupresívne látky však majú negatívne účinky na organizmus, a preto sa hľadajú spôsoby transplantácie ostrovčekov bez nutnosti ich použitia. Základným princípom imunitnej ochrany transplantovaných ostrovčekov bez použitia imunosupresív je využitie polopriepustnej polymérnej membrány, ktorá zabraňuje prestupu imunitného systému k ostrovčekom a ich zničeniu a zároveň zabezpečuje ich životaschopnosť a dlhodobú funkčnosť v kontrole hladiny cukru príjemcu.

Ústav polymérov SAV sa už dlhodobo zaoberá identifikáciou vhodného spôsobu transplantácie pankreatických ostrovčekov, ktoré sú pred atakom imunitného systému ochránené uzatvorením (enkapsuláciou) v polymérnom biomateriáli vo forme mikrokapsúl. Enkapsulované pankreatické ostrovčeky po transplantácii dlhodobo produkujú inzulín na základe hladiny cukru vo svojom okolí, čím zabezpečujú dokonalejšiu kontrolu hladiny cukru ako v súčasnosti dostupné prostriedky – inzulínové perá či inzulínové pumpy.

Výskum podporuje spolu s Enkapsulačným konzorciom JDRF aj Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), neziskový fond Cukrovka n. f. a Chicago Diabetes Projekt.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky