Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Exotické parazitárne ochorenia už aj na Slovensku? Čo je za tým?

VEDA NA DOSAH

Doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., MPH je samostatný vedecký pracovník na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Mikrobiologický ústav. Vyštudoval odbor Biológia – Systematická biológia a ekológia so špecializáciou Parazitológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia zostal pracovať na fakulte, na Katedre zoológie, kde pôsobil ako asistent. V rokoch 1991 až 1994 bol interným vedeckým ašpirantom vo Virologickom ústave SAV. V roku 2009 ukončil štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde získal titul Master of Public Health – MPH. V roku 2009 habilitoval na Fakulte verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde je gestorom predmetu „Tropická parazitológia“. Je členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologickej spoločnosti a je členom Expertnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR na monitorovanie a hodnotenie vývojových štádií kalamitných druhov komárov na Slovensku a na poskytovanie poradenstva za účelom realizácie efektívnych dezinsekčných zásahov v ich prirodzených liahniskách v povodí rieky Moravy, Váhu, Nitry a Dunaja. Počas svojej vedeckej kariéry absolvoval niekoľko zahraničných stáží a kurzov – v Laboratóriu vojenskej nemocnice v provincii Baghlan v Afganistane, na Lekárskej fakulte v Lodži v Poľsku, na Přírodovědecké fakulte Karlovy univerzity v Prahe a na ďalších významných parazitologických pracoviskách.

Po rozsiahlych tohtoročných záplavách, ktoré postihli nielen Slovensko, ale i celú Európu, sa dá povedať, že povodne sú globálny problém. Takéto globálne klimatické zmeny prinášajú pre našu krajinu okrem materiálnych škôd aj nové hrozby v podobe náletov premnožených komárov, ktoré môžu prenášať tropické parazitárne a infekčné ochorenia. Funkcia komárov ako vektorov infekcií bola tradične spájaná s tropickými oblasťami sveta, kde medzi najznámejšie choroby patrí malária. Komáre však prenášajú niekoľko desiatok ďalších chorôb. Zatiaľ čo väčšina z nich ostáva naďalej problémom trópov, klimatické zmeny spôsobili, že niekoľko závažných ochorení prenášajú komáre už aj v našich zemepisných šírkach. Tento dotieravý hmyz je prirodzenou súčasťou mokradí, lužných lesov, pravidelne zaplavovaných území v okolí riek a potokov, ale aj parkov a záhrad. Vyskytuje sa všade na svete. Na Zemi existujú u milióny rokov, no ich výskyt je v dnešnej dobe pravdepodobne oveľa rozšírenejší. Druhy komárov, ktoré prenášajú maláriu, sa už objavili aj na našom území. Malária sa zvykne spájať najmä so vzdialenými krajinami alebo vzdialenou minulosťou. Komára, ktorý tohto parazita prenáša, však našli odborníci v posledných rokoch aj u nás. V roku 2004 bol v prírodnej rezervácií Jurský Šúr zistený nebezpečný druh komára rodu Anopheles, ktorý je prenášačom malárie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky