Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentskou osobnosťou v kategórii poľnohospodárstvo je Tomáš Jambor

VEDA NA DOSAH

Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

Jeho výskumná činnosť je orientovaná najmä na sledovanie vplyvu endokrinných disruptorov na reprodukčné zdravie samcov. Podstatná časť experimentálnej aktivity sa zameriava na vývin nových a modernizáciu súčasných metodických postupov, ktoré dokážu determinovať potenciálne riziká spojené s pôsobením týchto látok.

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2016/2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo si tento rok prevzal absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing. Tomáš Jambor, PhD., v súčasnosti mladý vedeckovýskumný pracovník na Katedre fyziológie živočíchov. Pracoval pod vedením prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

Už v poradí 13. ročník odovzdávania cien Študentská osobnosť Slovenska sa konal 13. decembra v Pálfyho paláci v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a organizácie Junior Chamber International – Slovakia bolo ocenených dvanásť najúspešnejších kandidátov, ktorí si prevzali toto významné ocenenie. Do celonárodnej súťaže bolo nominovaných 90 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk predstaviteľmi fakúlt a výskumných centier.

Zoznam všetkých nominovaných v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo:

  • Mgr. Eva Duborská, PhD. – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
  • Ing. Timea Kuťka Hlozáková, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
  • Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
  • Ján Koristek – Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
  • Ing. Michal Pástor, PhD. – Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene
  • Bc. Peter Petruška – Fakulta humanitných a prírodných vied, PU v Prešove
  • Ing. Lenka Trembecká – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
  • Ing. Tatiana Vilkovská – Drevárska fakulta, TU vo Zvolene

*********************************************

Cieľom súťaže Študentská osobnosť Slovenska je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti vysokých škôl, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí. Nominovaní majú vysoký ľudský potenciál, sú cieľavedomí a úspešní vo svojej vedeckovýskumnej činnosti.

Ide o národnú súťaž mladých talentovaných ľudí – študentov  prvého, druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo tretieho stupňa – doktorandov. „Chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie propagujeme vo všetkých ôsmych krajských mestách a univerzitných centrách na Slovensku,“ uvádzajú organizátori.

Medzi nominovanými je podľa nich možno vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromnej firmy. Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Vyhlasovateľom súťaže je Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International. Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Odborným garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Uskutočňuje sa s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Pôsobnosť súťaže je celoslovenská, pričom ide neziskové podujatie s celospoločenským prínosom.

Do súťaže môže byť nominovaný študent vysokej školy vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty v SR alebo vedecké pracoviská, kde nominanti študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom alebo prodekanom príslušnej fakulty alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda. Fakulta, resp. vedecké pracovisko môže zaslať ľubovoľný počet nominácií. Víťazi 12 kategórií získavajú diplom o víťazstve vo svojej kategórii, ďalej vecnú cenu, ako aj finančnú odmenu. Absolútny víťaz si odnáša špeciálnu finančnú odmenu a ďalšie vecné ceny.

 

Informácie poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa a vedúca redaktorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky