Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020 sa zjednoduší

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) predstavuje odpoveď EÚ na otázku, ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a vyvážený rozvoj európskych vidieckych oblastí. Jej cieľom je pomôcť zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre európskych poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov, ako aj stabilné, rozmanité a bezpečné dodávky potravín pre občanov.

Prispieva takisto k prioritám EÚ, akými sú napríklad vytváranie pracovných miest a hospodársky rast, boj proti zmene klímy a podpora udržateľného rozvoja. SPP má na dosiahnutie týchto cieľov k dispozícii tri navzájom prepojené postupy: podporu príjmov poľnohospodárov (tzv. priame platby), trhové opatrenia, ako napríklad boj proti náhlemu poklesu cien, a rozvoj vidieka.

Koľko prostriedkov sa vynakladá na priame platby

Zdroj: Obr. 1  Vysvetlenie SPP Priame platby pre poľnohospodárov na obdobie 2015 – 2020

Európska komisia začiatkom júna t. r. uverejnila návrhy nariadení, ktorými plánuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

Ide o návrh nariadenia o strategických plánoch SPP (novo navrhovaný spôsob fungovania pokrytia priamych platieb poľnohospodárom, podpory rozvoja vidieka a sektorových podporných programov), nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (SOT) a horizontálneho nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP. V týchto návrhoch sa zhmotnilo uvažovanie o budúcej SPP načrtnuté v oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva, ktoré Komisia predstavila v novembri 2017.

Prečo treba reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) od roku 1962 úspešne plní svoj pôvodný cieľ – poskytovať podporu príjmu poľnohospodárom s cieľom zabezpečiť občanom Európskej únie dodávky kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravinových výrobkov. Význam SPP sa v priebehu rokov nezmenil, a to vďaka skutočnosti, že sa dokázala prispôsobiť aktuálnej situácii. Svet sa rýchlo mení a spolu s ním aj výzvy, ktorým čelia nielen poľnohospodári, ale aj naša spoločnosť ako celok. Či už zmena klímy, cenová volatilita, politická a hospodárska neistota, vyľudňovanie vidieka alebo rastúci význam svetového obchodu: poľnohospodári sa neustále prispôsobujú meniacim sa podmienkam a zákonodarcovia im musia zabezpečiť primeranú podporu na základe jednoznačných a zjednodušených pravidiel zo stredno- i dlhodobého hľadiska.

SPP je základným kameňom prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Musí podporovať odolnosť sektora, ako aj príjmy poľnohospodárov a rentabilitu ich práce. Musí zaručiť, aby poľnohospodárstvo v plnej miere zohrávalo svoju úlohu vo vzťahu k životnému prostrediu a zmene klímy, a musí naplno využiť digitálne inovácie, ktoré poľnohospodárom uľahčia prácu, znížia byrokraciu a podporia generačnú obnovu. Vyše 50 % obyvateľstva EÚ žije vo vidieckych oblastiach, a preto je potrebné úsilie, aby zostali atraktívnym a dôležitým životným priestorom z hľadiska rastu a zamestnanosti, ale takisto infraštruktúry, mobility a základných služieb. Poľnohospodárstvo EÚ prispieva k hospodárskej dynamike vidieckych oblastí a ich spoločensko-kultúrneho života a zohráva teda dôležitú úlohu, rovnako ako nová SPP, ktorá je zameraná na zachovanie udržateľného poľnohospodárstva na celom území Európy a investovanie do rozvoja vidieckych oblastí a komunít.

Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe Európskej komisie

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Obr. 1: Publikácia Vysvetlenie SPP Priame platby pre poľnohospodárov na obdobie 2015 – 2020

 

Vedecký kaleidoskop

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky