Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Počas Viva La Science sa študenti dozvedeli o rezistencii na antibiotiká

VEDA NA DOSAH

rezistencia na antibiotiká

Ako sa dobré a zlé baktérie spolu rozprávajú a biofilmujú okrem iného aj v súvislosti s rezistenciou na antibiotiká? Objasňoval to prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV počas Letnej školy Viva La Science, organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Konala sa v auguste 2018; prednášajúci mladým účastníkom predstavili každodenný život vo vede a výskume.

Antibiotiká sú látky prirodzene produkované mikroorganizmami, plesňami a rastlinami. Podľa mechanizmu účinku spôsobujú inhibíciu syntézy bunkovej steny, ale aj poruchy funkcie cytoplazmatickej membrány; inhibujú syntézu bielkovín a tiež nukleových kyselín, uvádza prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.

„Antibiotiká sa používajú v humánnej a veterinárnej medicíne na liečbu infekčných chorôb. V minulosti sa používali aj ako rastové stimulátory pre zvieratá. Od roku 2006 je používanie antibiotík ako rastových stimulátorov zakázané. Fyziologická mikroflóra tráviaceho traktu potravinových zvierat (hydinové brojlery, teľatá, ošípané a hovädzí dobytok) liečených antibiotikami je významným zdrojom génov rezistencie na antibiotiká pre ľudskú populáciu, prostredníctvom potravín živočíšneho pôvodu, ale aj rastlinnej potravy (hnojenej maštaľným hnojom). Baktérie druhu Escherichia coli sa celosvetovo považujú za tzv. indikátorové baktérie, ktoré ukazujú na stav rezistencie v potravinách a vo fyziologickej mikroflóre čreva ľudí a zvierat,“ uvádza odborník.

Nadmerné a neracionálne používanie antibiotík u zvierat a ľudí viedlo podľa neho k postupnému  narastaniu rezistencie na antibiotiká až k súčasnému stavu, keď sa na Slovensku u ľudí  v roku 2001 objavili klinické izoláty Pseudomonas aeruginosa rezistentné takmer na všetky antibiotiká.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) opísala antimikrobiálnu rezistenciu ako globálny problém, ktorý si vyžaduje globálnu odpoveď. Projekt „One health“ sa zameriava na zlepšenie kvality života a zdravia človeka a zvierat prostredníctvom integrácie humánnej a veterinárnej medicíny, ako aj vedy o životnom prostredí.

Monitoring mikrobiálnej rezistencie u zvierat vykonávajú u nás orgány ŠVPS SR v súlade s Acquis Communitaire a zahŕňa izoláty salmonel, kampylobakterov, komenzálnych Escherichia coli a E. coli produkujúcich ESBL (betalaktamázy so širokým spektrom účinku), AmpC (ampicilinázy) a karbapenemázy, získaných zo zvierat a z čerstvého mäsa z obchodnej siete.

Mapa výskytu rezistencie humánnych invazívnych Escherichia coli na fluorochinolóny v r. 2015 v Európe (ECDC, 2017)

„Medzi najdôležitejšie klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy rezistencie na antibiotiká zaradil EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) v decembri 2013 u čeľade Enterobacteriaceae tvorbu karbapenemáz, betalaktamáz s rozšíreným spektrom účinku a získané AmpC betalaktamázy. U Grampozitívnych patogénov medzi takéto mechanizmy rezistencie patria MRSA (rezistencia Staphylococcus aureus na meticilín a väčšinu ostatných betalaktámov), GRSA (stafylokoky necitlivé na glykopeptidy), VRE (vankomycín rezistentné kmene Enterococcus faecium a Enterococcus faecalis) a Streptococcus pneumoniae necitlivý na penicilín,“ konštatoval odborník.

V podmienkach Slovenska sa podľa neho stretávame prakticky so všetkými uvedenými mechanizmami rezistencie, pričom najväčší klinický význam majú meticilín rezistentné stafylokoky, enterobaktérie produkujúce betalaktamázy typu ESBL, AmpC, karbapenemázy a Enterobacteriaceae rezistentné na fluorochinolóny.

************************************************

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.scicell.org/2018/05/14/rezistencia-na-antibiotika-u-indikatorovych-bakterii-escherichia-coli-v-potravinach-a-u-ludi-na-slovensku/

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky