Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ chce reformu v ekologickej výrobe

VEDA NA DOSAH

Infografika (Zdroj: http://www.epnconsulting.eu/environment-energy.htm)

Sektor ekologickej výroby má pravidlá, ktoré treba aktualizovať. V posledných dvoch desaťročiach sa v sektore ekologickej výroby udiali významné zmeny. Európska únia chystá nové pravidlá, týkajúce sa ekologickej výroby. Nové pravidlá, ktoré budú platiť po prijatí nariadenia, nadobudnú účinnosť až 1. januára 2021. Tak budú mať výrobcovia, prevádzkovatelia a obchodní partneri dosť času na to, aby sa prispôsobili novému rámcu.

Ekologická výroba už nie je okrajová časť agropotravinárskeho odvetvia EÚ, ako to bolo v čase, keď sa vypracúvali súčasné pravidlá. V skutočnosti ide dnes o jeden z najdynamickejších sektorov poľnohospodárstva EÚ, pričom k rozlohe pôdy využívanej na ekologické poľnohospodárstvo ročne pribúda približne 400 000 hektárov. Trh s ekologickými výrobkami v EÚ má hodnotu približne 27 miliárd EUR, čo je zhruba o 125 % viac ako pred desiatimi rokmi. Spleť pravidiel a výnimiek, ktoré platia v súčasnosti, neposkytuje tomuto veľmi dôležitému sektoru európskeho poľnohospodárstva dostatočnú istotu a bezpečnosť. Preto sa od jednoduchšieho, harmonizovanejšieho prístupu v novom nariadení očakáva, že prispeje k ešte rýchlejšiemu rastu tohto sektora.

Čo sa zmení touto reformou

Hlavným zlepšením je zavedenie jedného súboru pravidiel platných v celej EÚ so zameraním na celý sektor ekologickej výroby v EÚ. Staré pravidlá umožňovali individualizovaný systém výnimiek, niekedy až na úrovni jediného výrobcu. V nových pravidlách sa zohľadňuje potreba flexibility, ktorú poskytovali tieto výnimky v minulosti: riadne odôvodnené výnimky, ako je napríklad dočasná náhrada ekologickej zložky neekologickou v prípade obmedzených zásob, budú naďalej povolené, ale už budú časovo obmedzené, pravidelne posudzované a v prípade potreby uplatňované na všetkých výrobcov, čím sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých. Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetkých ekologických výrobcov a všetky ekologické výrobky.

Tento jednotný súbor pravidiel sa bude vzťahovať aj na poľnohospodárov z krajín mimo EÚ, ktorí vyvážajú svoje ekologické výrobky na trh Európskej únie. Súbor nahradí viac ako 60 rôznych súčasných noriem, ktoré sa považujú za rovnocenné a ktoré platia pre dovážané ekologické potraviny. Dnes sme v situácii, keď sa na výrobcov v tej istej krajine môžu vzťahovať rôzne normy, ak daná krajina nemá s EÚ uzavreté žiadne dojednanie o rovnocennosti, a to len preto, že certifikačné orgány stanovujú svoje vlastné normy. Zhoda s jednotným súborom pravidiel EÚ nahradí zásadu rovnocennosti. Táto zmena prinesie významné zlepšenia v oblasti obchodu, pričom hlavným z nich je nastolenie rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov z EÚ a z krajín mimo EÚ.

Rozsah pôsobnosti pravidiel sa rozšíril na nové produkty, ako sú soľ, korok a éterické oleje. Takisto bude v budúcnosti možné pridať nové výrobky s cieľom reagovať na vývoj v sektore a na požiadavky spotrebiteľov, čo zároveň poskytne výrobcom ďalšie príležitosti.

Nové nariadenie prináša poľnohospodárom zjednodušenie. Napríklad malí poľnohospodári si teraz budú môcť zvoliť skupinovú certifikáciu, čím sa znížia ich certifikačné náklady a uľahčí im prístup do systému ekologickej výroby.

Nové príležitosti sa vytvoria takisto otvorením nového trhu s ekologickým osivom a iným rastlinným rozmnožovacím materiálom s vysokou mierou genetickej biodiverzity. Tým sa prispeje k zlepšeniu biodiverzity, udržateľnosti plodín a zároveň sa tým podnieti inovácia. Zlepší sa odolnosť proti škodcom a chorobám a pozornosť sa zameria na lepšie prispôsobenie sa miestnym podmienkam.

Sú pesticídy povolené v ekologických potravinách?

Pravidlá ekologickej výroby sú veľmi jasné: certifikovaní výrobcovia nesmú v žiadnom prípade na svojich plodinách použiť žiadne nepovolené látky, ako napríklad pesticídy. Toto vždy platilo a novými pravidlami sa nič v tomto zmysle nemení.

Zmena, ktorú prinášajú nové pravidlá spočíva v stanovení preventívnych opatrení, ktoré musia prevádzkovatelia prijať na zníženie rizika náhodnej „kontaminácie“ pesticídmi použitými na konvenčných plodinách pestovaných vedľa ekologických plodín. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za kontrolu týchto opatrení. Spotrebitelia by mali mať možnosť v plnej miere dôverovať tomu, že pri výrobe výrobkov s ekologickým logom EÚ nedošlo k aktívnemu použitiu žiadnych pesticídov a že boli prijaté všetky možné preventívne opatrenia na zníženie čo i len minimálneho rizika náhodnej prítomnosti pesticídov.

Dovezené výrobky a nové pravidlá

Nové nariadenie sa nevzťahuje len na ekologické výrobky EÚ, ale aj na výrobky dovážané do EÚ z iných krajín. Pokiaľ ide o uznané kontrolné orgány, nové pravidlá budú rovnaké tak pre výrobcov v EÚ, ako aj pre výrobcov v tretích krajinách, ktorí majú úmysel predávať na jednotnom trhu Európskej únie. Doteraz boli dovezené výrobky certifikované v súlade s vnútroštátnymi pravidlami rovnocenných tretích krajín alebo v súlade s niektorými z približne 60 rôznych súborov pravidiel vytvorených kontrolnými orgánmi, ktoré EÚ uznala za rovnocenné so svojimi vlastnými pravidlami o ekologickej výrobe. Napríklad niektoré kontrolné orgány povoľovali používanie určitých prípravkov na ošetrovanie rastlín, ktoré sa nepoužívajú v EÚ (napríklad preto, že sa nimi liečia choroby, ktoré sa nevyskytujú v Európe a v prípade ktorých preto neexistujú žiadne európske pravidlá). Existujúce opatrenia alebo dohody sa budú musieť podľa potreby upraviť v súlade s novými pravidlami a v primeranom časovom rámci.

Nové nariadenie o ekologickej výrobe sa bude vzťahovať na živé a nespracované poľnohospodárske produkty vrátane osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu a na spracované poľnohospodárske výrobky používané ako potraviny a krmivá. Spracované výrobky možno označovať ako ekologické len vtedy, ak aspoň 95 % poľnohospodárskych zložiek pochádza z ekologickej výroby.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky