Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Degradácia pôdy v EÚ sa nemôže prehliadať

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Opportunities for soil sustainability in Europe

Dlhodobé intenzívne využívanie pôdy môže mať niekoľko nepríjemných následkov, varuje aktuálna správa Expertnej rady európskych akadémií (EASAC). Podľa nej by politici mali už začať brať tieto riziká do úvahy.

Pôda má kľúčovú úlohu a zásadný význam v regulácii klímy, potravín aj krmív pre hospodárske zvieratá a pre biodiverzitu. Experti z EASAC však tvrdia, že politici EÚ im zatiaľ nevenovali náležitú pozornosť. Správa Opportunities for soil sustainability in Europe (Možnosti pre udržateľnosť pôdy v Európe) je výzvou pre politikov, aby sa zasadili o náležitú ochranu európskej pôdy a pre jej dlhodobo udržateľné využívanie.

Nedostatočná podpora zo strany členských štátov EÚ viedla Európsku komisiu v roku 2014 k stiahnutiu návrhu smernice o pôde, a tak Európa  stále nemá náležitý legislatívny základ pre ochranu pôdy. Vo svojom aktuálnom vystúpení síce Elisabeth Köstingerová z rakúskeho predsedníctva EÚ upozornila na význam tejto ochrany, stále však chýba jednotný postup členských krajín. Nová správa EASAC zahŕňa všetky kľúčové otázky súvisiace s využívaním pôdy: biodiverzitu, biopalivá, klimatickú zmenu, odlesňovanie, trvalé ubúdanie pôdy a Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ.

Biodiverzita

Správa upozorňuje, že kým nadzemná biodiverzita je chránená pomocou smernice Habitat Directive Natura 2000 a ďalších iniciatív, organizmy žijúce nad zemou sú závislé na biodiverzite pod zemou. Pôda je extrémne bohatá na život. Napríklad len v jednej hrsti  pôdy, žije tisíce rôznych druhov organizmov, takže aktivity na ochranu biodiverzity by sa mali týkať aj biodiverzity pôdy.

Zdravie

EASAC uvádza, že používanie ľudských a zvieracích antibiotík vyvoláva obavy z ich účinkov na biodiverzitu pôdy a možnosti nových foriem odolnosti voči antibiotikám v pôde, ako aj vplyv na schopnosť pôdy kontrolovať ľudské, živočíšne a rastlinné patogény.

Biopalivá

Výroba biopalív predstavuje riziko, ak je založená na plodinách, pri pestovaní ktorých je zvýšená možnosť pôdnej erózie (napr. kukurica). Naopak, ochrana pôdy môže byť zvýšená využívaním správnych plodín. Opatrenia na podporu výroby biopalív musia brať zreteľ na ochranu pôdy.

Klimatická zmena

EASAC podporuje iniciatívu s cieľom zvýšiť obsah uhlíka v pôde, súčasná situácia je pritom presne opačná. „Ubúda pôdneho organického uhlíka, čo zvyšuje nebezpečenstvo globálneho otepľovania, straty úrodnosti pôdy, poškodenie štruktúry a zadržiavanie vody. Európska únia si nemôže dovoliť toto ignorovať, „zdôrazňuje profesor Michael Norton, riaditeľ EASAC pre otázky životného prostredia.

Odlesňovanie a trvalý úbytok pôdy

Správa vyjadruje obavy, že odlesňovanie mimo EÚ je vyvolané trvalým úbytkom poľnohospodárskej pôdy kvôli pokračujúcej zástavbe pôdy a kvôli pokrývaniu nepriepustnými materiálmi, ako je asfalt. To následne zvyšuje potrebu poľnohospodárskeho importu, vedúceho k odlesňovaniu v krajinách, ktoré vyvážajú poľnohospodárske výrobky do EÚ. Je potrebné, aby sa obytná výstavba, dopravná infraštruktúra a ťažba surovín plánovali tak, aby sa neznižovala kapacita pôdy produkovať potraviny a zabezpečovať ostatné služby v ekosystéme..

Spoločná poľnohospodárska politika

Krátkodobé tlaky na maximalizáciu poľnohospodárskej výroby sú v rozpore s princípmi dlhodobého trvalého využívania pôdy. Tieto princípy sa musia stať súčasťou aktualizovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. EASAC zdôrazňuje potrebu odborného poradenstva v manažmente pôdy prostredníctvom nezávislých expertov; to bude prospešné tak pre poľnohospodárov, ako aj pre celú spoločnosť. Ďalej zdôrazňuje, že EÚ, národné orgány i miestne politické reprezentácie majú vytvárať lepšie spoločenské prostredie a podporovať výchovu a vzdelávanie zamerané na ochranu a trvalé využívanie pôdy.

Profesor Wim der Putten z Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences dodáva: „Pôdy poskytujú rastlinám nielen potrebné živiny, vodu a kyslík, ale tiež znižujú riziko záplav, čistia vodu, obsahujú množstvo uhlíka a podporujú biodiverzitu ekosystémov, ktorá potláča patogény a poskytuje potenciál pre nové antibiotiká. Pôdy nie sú obnoviteľné, prinajmenšom nie v časovom meradle ľudského života.“

O EASAC

EASAC pozostáva zo zástupcov národných akadémií vied členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska a slúži ako poradný orgán politickým predstaviteľom EÚ. Vďaka nej je o európskej vede počuť. Úlohou týchto zástupcov národných akadémií je poskytovať nezávislé, expertné a na dôkazoch založené poradenstvo vedeckých aspektov európskych politík všetkým, ktorí vytvárajú alebo majú vplyv na politiku inštitúcií Európskej únie.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Opportunities for soil sustainability in Europe

Press releases 26. 09. 2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky