Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Agrorezort podporí mladých poľnohospodárov

Marta Bartošovičová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov, ktorí môžu získať grant až 50 tisíc eur. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je otvorená do 30. júna 2020. 

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay.com

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc na začatie podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou ich podnikateľských plánov v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. 

Prioritou poľnohospodárstva na Slovensku sú mladí ľudia 

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje nový impulz v podobe mladých ľudí a práve to je cieľom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.“ 

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt pre jeden podnik predstavuje 50 tisíc eur. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Ministerstvo na výzvu vyčlenilo celkom 13 miliónov eur. 

Ministerstvo chce týmto opatrením pomôcť mladým poľnohospodárom na začiatku ich podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby. Jeden mladý poľnohospodár môže od štátu získať až 50 tisíc eur.

Vysoký priemerný vek poľnohospodárov

„Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku je takmer 50 rokov. Je to alarmujúce číslo, kvôli ktorému hľadáme spôsoby, ako mladých poľnohospodárov čo najviac motivovať,“ povedala podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Aby si Slovensko tento sektor udržalo, štát musí mladých poľnohospodárov považovať za prioritu a hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah. Práve mladí poľnohospodári sú často inovatívnejší, schopní reagovať na trh, využívať technológie a zavádzať moderné postupy,“ zdôraznila ministerka.

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay.com

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je mladý poľnohospodár (fyzická alebo právnická osoba, mikropodnik alebo malý podnik), ktorý v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov (t. j. nedosiahol 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ. 

V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie, t. j. má rozhodovacie právomoci, ktoré sa týkajú riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel v danom podniku sú minimálne dve tretiny. 

Ako podať žiadosť o grant

„Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Podávanie žiadostí sa uskutoční od 15. júna do 30. júna 2020 v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Kritériá výberu projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok sú podrobne popísané vo výzve zverejnenej na webovej stránke PPA www.apa.sk.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na Slovensku je najefektívnejšou platobnou agentúrou v Európskej únii. V roku 2019 dosiahla najlepšie výsledky vo svojej histórii, keď 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší počet žiadateľov aj najvyššiu sumu od vzniku agentúry. PPA to všetko zvládla s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v celej Európskej únii, a to na úrovni 3,4 percenta.

(MB) 
Zdroj: MPRV SR: www.mpsr.sk/aktualne/mladi-polnohospodari-dostanu-od-agrorezortu-financnu-pomoc/15137, PPA: www.apa.skIlustračné foto: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky