Výzva /

výzva|Hubert H. Humphrey štipendijný program (2021-2022)


Toto podujatie už prebehlo.

Hubert H. Humphrey štipendijný program (2020-2021Humphrey 40 Bar Blue

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10 – mesačný študiný pobyt (bez získania akademického titulu) na univerzite v USA spojený so 6-týždňovou profesionálnou praxou.
Cieľom programu je umožniť účastníkom prehĺbiť svoje poznatky a skúsenosti v danom odbore, oboznámiť sa americkým profesionálnym vzdelaním a praxou v danej oblasti. Účastníci programu sa zamerajú na svoje odborné záujmy, interakciu s odborníkmi, zapoja sa do štúdia a nadobudnú praktickú skúsenosť v organizácii v USA podľa vlastného výberu.

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. politika a manažment v oblasti technológií

e.  manažment ľudských zdrojov

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. vúčba angličtiny ako cudzieho jazyka

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

Úspešní kandidáti musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapojenie sa v rámci komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 11. septembra 2020.

 

Prihláška

Viac informácií