Výzva / celé Slovensko

Štipendium Martina Filka na akademický rok 2021/2022

Vedecké dáta a ich analýza na modernej vizualizačnej technológii. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľ Štipendia Martina Filka

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe podľa § 36 ods. 3 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole (ďalej len „štúdium“), pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky v štátnej správe.

Kto sa môže prihlásiť

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich výberu im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia (§ 53 a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v podporovaných študijných oblastiach. V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022 (ďalej len „výzva“) je možné podať len jednu žiadosť.

Vysoké školy, na ktorých sa  študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2020 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc.

Termín

Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022 (ďalej len „žiadosť“) spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať v elektronickej podobe najneskôr do 5. mája 2021 (streda) na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. V predmete e-mailu je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Na žiadosti, ktoré budú doručené po 5. máji 2021, sa nebude prihliadať. Pri žiadostiach je rozhodujúci čas doručenia.

Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície

Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2021 sa uskutočňuje výber na 16 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:

  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
  • Ministerstvo financií SR,
  • Ministerstvo kultúry SR,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • Ministerstvo zdravotníctva SR,
  • Ministerstvo životného prostredia SR.

Viac info

https://www.minedu.sk/26734-sk/vyzva-v-roku-2021/