Súťaž /

registrácia|súťaž|Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská spektroskopická spoločnosť (SSS) vyhlasuje na roky 2019 a 2020
 
12. kolo Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
 
Do súťaže môže byť poslaná práca alebo súbor prác autora, ktorý v príslušnom roku 2019/2020 nepresiahne vek 35 rokov.
 
Článok alebo súbory článkov na spektroskopickú tému publikované v období 2019-2020 treba poslať na adresu SSS do 30. septembra 2020.

 

Akceptované sú experimentálne články, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu.
V prípade spoluautorstva sa žiada čestné prehlásenie autora o jeho podiele na publikácii.

 

Okrem uznania a spoločenského ocenenia je súťaž aj finančne dotovaná z prostriedkov SSS. Oceneným autorom bude naviac udelené aj jednoročné členstvo v SSS. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú vyhlásené na príslušnom odbornom podujatí v roku 2020 a zverejnené v Spravodaji SSS.

 

Viac informácií