Exkurzia /

registrácia|stáž|Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva SR


Toto podujatie už prebehlo.

Niektoré vynálezy, úžitkové vzory, dizajny aj ochranné známky sa dajú ľahko „odkukať“. Chcete vedieť ako uchrániť autorstvo? Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka vysokoškolským študentom možnosť bližšie nahliadnuť do svojej práce, ale aj vyskúšať si, aká je.

 

Plagát k výzve na stáž: študenti si zapisujú do zošitov. Zdroj: ÚPV SR.

 

Ak ste študentom 2. až 5. ročníka vysokej školy v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn, výzva sa týka práve vás. V prípade záujmu pošlite motivačný list spolu so životopisom na adresu lucia.spisiakova@indprop.gov.sk do 10. septembra 2020.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vám ponúka stážový program s komplexným balíkom informácií o jeho fungovaní, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej a vedeckovýskumnej spoločnosti.

 

Máte šancu získať základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach, ale aj o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch Európskej únie (EÚ) a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach.

 

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: október 2020

Trvanie: 15 pracovných dní, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

  • študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn,
  • anglický jazyk, min. B1,
  • motivačný list (krátke predstavenie sa a dôvody záujmu o stáž),
  • štruktúrovaný životopis.

 

Stránka podujatia