Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: IBM Watson vo vašom každodennom živote (2018-10)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška: William Carbone: IBM Watson in your Daily Life
(IBM Watson vo vašom každodennom živote)
3
. 10. 2018, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

 
Watson is a question-answering computer system capable of answering questions posed in natural language, developed in IBM’s DeepQA project by a research team led by principal investigator David Ferrucci. The computer system was initially developed to answer questions on the quiz show Jeopardy! In February 2013, IBM announced that Watson software system’s first commercial application would be for utilization management decisions in lung cancer treatment. It is possible to (partially) use the Watson also in your personal applications using the published API.

 

Watson je počítačový systém odpovedajúci na otázky, ktorý je schopný odpovedať na otázky kladené v prirodzenom jazyku, vyvinutý v projekte IBM DeepQA výskumným tímom vedeným hlavným výskumníkom Davidom Ferruccim. Počítačový systém bol pôvodne vyvinutý, aby odpovedal na otázky v kvízovej show Jeopardy! Vo februári 2013 IBM oznámila, že prvá komerčná aplikácia softvérového systému Watson bude určená na podporu rozhodovanie pri liečbe rakoviny pľúc. Je možné (čiastočne) použiť Watson aj vo vašich osobných aplikáciách pomocou publikovaného rozhrania API.

 

Enthusiastic Italian born in Southern Italy, William Carbone studied Aerospace Engineering at La Sapienza University of Rome and Electrical Engineering at UAS Technikum Wien from which he also received MSc in Information Systems Management with a thesis on cognitive technologies and machine intelligence, in cooperation with IBM. Thanks to his passion about Watson and cognitive systems, his move towards the cognitive world, offered by IBM, was a natural fit. William is now leading Cognitive Initiatives for Enterprise Services in Bratislava.
 

William Carbone, taliansky nadšenec, ktorý sa narodil v južnom Taliansku, študoval leteckú techniku ​​na univerzite v La Sapienza v Ríme a elektrotechniku na UAS Technikum Wien, kde získal MSc v oblasti riadenia informačných systémov s diplomovou prácou o kognitívnych technológiách a strojovej inteligencii v spolupráci s IBM. Prirodzeným dôsledkom jeho vášne k Watsonovi a kognitívnym systémom, bol jeho posun smerom ku kognitívnemu svetu, ktorý mu ponúkla spoločnosť IBM. William je teraz vedúcim Kognitívnych iniciatív pre podnikové služby v Bratislave.
 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií