Výzva / celé Slovensko

Podpora popularizácie vedy a výskumu (ESET)

Plagát grantovej výzvy: Podpora popularizácie vedy a výskumu (ESET)

Toto podujatie už prebehlo.

Grantová výzva: Podpora popularizácie vedy a výskumu

Cieľ

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Termíny

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora popularizácie vedy a výskumu je 12. apríla 2023.

Zverejnenie výsledkov: 19. apríla 2023
Realizácia projektov: 19. apríla 2023 – 30. novembra 2023
Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2023

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Podpora popularizácie vedy a výskumu je vyčlenených 30.000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5.000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Pre koho je grant určený

  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • neinvestičný fond,
  • nadácia,
  • škola,
  • obec
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • záujmové združenie právnických osôb.

Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

Viac info

https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html