Výzva / celé Slovensko

IMPULZ 2022 – Vedecký grantový program SAV

Žena komunikujúca s kolegami cez video konferenciu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská akadémia vied spustila grantovú schému IMPULZ po druhýkrát. Jej cieľom je pritiahnuť novú generáciu kvalitných vedeckých lídrov na výskumné pracoviská SAV, zvýšiť ich internacionalizáciu a konkurencieschopnosť, excelentnosť výskumu a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku a to za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 EUR ročne.

Kto sa môže o grant uchádzať

O grant sa môžu uchádzať vedci a vedkyne s titulom PhD. alebo ekvivalentným titulom, ktorí pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom/kou vedeckého projektu. Uchádzači a uchádzačky tiež musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD. alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako 2 roky. Mladší výskumníci a výskumníčky musia preukázať nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.

Termíny

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. jún 2022, 9:00 SEČ (7:00 UTC/ GMT)
  • Konečný termín podania prihlášok: 31. august 2022, 23:59 SEČ (21:59 UTC/ GMT)
  • Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: január 2023
  • Predpokladaný začiatok realizovania projektov: marec 2023

Poznámka pre uchádzačov: Online prihláška bude dostupná v pondelok 6. júna 2022 od 9:00 hod. Prosím preštudujte si dôsledne Príručku pre uchádzačov. Všetky prílohy sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

Viac o programe

Program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov, pôsobiacich v zahraničí, alebo na Slovensku. Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendami. Schéma poskytne takýmto excelentných vedcom motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. Program IMPULZ má pomôcť zvýšiť excelentnosť výskumu, jeho internacionalizáciu a konkurencieschopnosť naprieč rôznych vedeckých odborov SAV v Európskom výskumnom priestore, a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Viac info

https://impulz.sav.sk/