Výzva / celé Slovensko

Grantový Program SAV – IMPULZ 2021


Toto podujatie už prebehlo.

Projektová schéma Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.

Schéma má pomôcť zvýšiť excelentnosť, internacionalizáciu a kompetitívnosť akadémie v Európskom výskumnom priestore a jej úspešnosť v získavaní prestížnych grantov. Program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov, pôsobiacich v zahraničí, alebo na Slovensku. Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendami. Schéma poskytne takýmto excelentných vedcom motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. Program IMPULZ má pomôcť zvýšiť excelentnosť výskumu, jeho internacionalizáciu a konkurencieschopnosť naprieč rôznych vedeckých odborov SAV v Európskom výskumnom priestore, a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Kritériá výberu uchádzačov

  • Uchádzači musia byť v čase podávania prihlášky držiteľmi titulu PhD. alebo ekvivalentného titulu.
  • Uchádzači musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako 2 roky.
  • Uchádzači musia preukázať, že pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch v danej vednej oblasti, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje vedecké výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu.
  • V prípade mladého výskumníka musia uchádzači preukázať svoju nezávislosť na školiteľovi dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.
  • Uchádzači musia preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

Termíny

Konečný termín podania prihlášok: 30. jún 2021, 23:59 SEČ (21:59 UTC/GMT)
Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: október 2021
Predpokladaný začiatok realizovania projektov: december 2021

Viac info

https://impulz.sav.sk/sk

Štatút Programu IMPULZ nájdete tu: https://impulz.sav.sk/sk/na-stiahnutie