Výzva / celé Slovensko

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Podujatie: Nadácia ESET otvára grantovú výzvu s cieľom podporiť efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie Covid-19

Toto podujatie už prebehlo.

Grantová výzva pre podporu výskumu: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Cieľ programu

Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri znižovaní jej negatívnych následkov, ako aj prezentáciu vedecko-výskumných výstupov s týmto zameraním.

V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Termíny

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marca 2021
 • Zverejnenie výsledkov: 15. apríl 2021
 • Realizácia projektov: od 15. apríl 2021 – 30. novembra 2021
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 15. decembra 2021

Projekty by mali byť zamerané najmä na nasledovné okruhy

 • Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19:
  • výskum metód prevencie ochorenia COVID 19
  • výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie
 • Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID-19:
  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.
  • analýzy dezinformácií k pandémii COVID
 • Odborné diskusie na tému dopad pandémie

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môžu byť žiadatelia zo všetkých sektorov:

 • výskumné pracoviská vysokých škôl
 • podnikateľské subjekty (musí ísť o nekomerčný projekt)
 • neziskové organizácie / občianske združenia
 • verejné výskumné organizácie

Viac info

https://www.nadaciaeset.sk