CVTI SR, Prednáška /

Čomu čelia naše rieky?

Banner s logami k Vede v CENTRE na tému Čomu čelia naše rieky? Prednášajúci prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Človek žije v suchozemskom prostredí, a tak je prirodzené, že široká verejnosť vníma skôr environmentálne ohrozenia, ktoré sa týkajú jeho prirodzeného prostredia, napríklad globálnu zmenu klímy, rôzne formy znečistenia, výrub lesov či kvalitu potravín počnúc poľnohospodárskou výrobou. Menej už v povedomí verejnosti rezonujú environmentálne ohrozenia, ktoré sa týkajú našich potokov a riek. Ba naopak, verejnosť často vníma vodné toky ako hrozbu samu o sebe, a to najmä v prípade povodní. Všetko je však trocha inak. Riečne ekosystémy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho vlastného životného prostredia a ich zachovalosť a čistota majú priamy vplyv na náš zdravotný stav, na kvalitu nášho života. Napriek tomu naše rieky čelia azda ešte väčšiemu náporu negatívnych vplyvov ľudskej činnosti ako lesy. Medzi najväčšie hrozby patria popri nových formách znečistenia najmä hydromorfologické úpravy tokov. Dobrý ekologický stav povrchových vôd dnes stráži Rámcová smernica o vodách Európskej únie z roku 2000. Na jej napĺňanie boli vypracované štandardizované metódy, pomocou ktorých sa stanovuje ekologický stav. Jedným z biologických prvkov kvality ekologického stavu sú rybie spoločenstvá. V rokoch 2011 – 2020 sa v spolupráci s VÚVH, ŠOP SR a ICPDR realizoval najrozsiahlejší výskum rybích spoločenstiev v histórii SR pokrývajúci vyše 1 000 lokalít zo všetkých kútov Slovenska. Výsledky analýz preukázali alarmujúce zhoršenie stavu rybích spoločenstiev vo väčšine typov tokov, ako aj celkový pokles početnosti o približne 70 % v porovnaní so stavom pred pol storočím. Prednáška priblíži verejnosti v čom sú hlavné problémy rapídneho zhoršovania stavu našich riečnych ekosystémov, aké sú hlavé príčiny tohto stavu, ako sa to odrazilo na stave rybích spoločenstiev a načrtne východiská, ako tento nepriaznivý trend zvrátiť.

O prednášajúcom:

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., pôsobí na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti jeho základného výskumu sa venuje najmä biologickým inváziám, ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite rýb. Doteraz publikoval viac ako 70 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách. Vladimír Kováč sa už viac ako desať rokov aktívne zapája aj do implementácie Rámcovej smernice o vodách EÚ v súvislosti s biologickými prvkami kvality, predovšetkým s hodnotením ekologického stavu vôd podľa rybích spoločenstiev. Je hlavným autorom Národnej metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb (Kováč, 2008, 2010), ktorá obsahuje multimetrický ukazovateľ FIS vyvinutý pod jeho vedením. Ukazovateľ FIS sa úspešne používa pri hodnotení ekologického stavu vodných útvarov Slovenska, ale aj v zahraničí. Počas svojej kariéry absolvoval výskumné pobyty a prednášal na pozvanie na viacerých zahraničných univerzitách a konferenciách, napríklad v USA, Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Rakúsku či Českej republike. Agentúra ARRA identifikovala v roku 2012 vedecký tím pod vedením Vladimíra Kováča ako špičkový tím Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Ecology; Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 % na svete. Vladimír Kováč sa v roku 2013 na pozvanie rektora Univerzity v Pise stal členom medzinárodnej jury pre udelenie Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.