Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zdravotne znevýhodneným športovcom štát prispieva najviac v histórii

VEDA NA DOSAH

Príspevky pre hendikepovaných športovcov v tomto roku zatiaľ dosiahli sumu 4,77 milióna eur.

Účastníci paraolympijského bicyklovania. Zdroj: iStockphoto.com

Účastníci paraolympijského bicyklovania v októbri 2020 v talianskej Parme. Zdroj: iStockphoto.com

V roku 2022 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR športovcom so zdravotným postihnutím rekordný objem finančných prostriedkov.

Z uvedenej sumy tvorí 2,66 milióna eur príspevok vyplácaný organizáciám, ktoré zastrešujú hendikepovaných športovcov, teda Slovenskému paralympijskému výboru, Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov, Deaflympijskému výboru Slovensko a Špeciálnym olympiádam Slovensko. Daná čiastka zodpovedá minimálne 3,5 percentu z prostriedkov schváleného štátneho rozpočtu na šport.

Okrem toho štát v tomto roku poskytol osobitné prostriedky na účasť športovcov na Paralympijských hrách a Deaflympijských hrách, na odmeny športovcov so zdravotným postihnutím za výsledky na týchto podujatiach a na prípravu hendikepovaných top športovcov, a to spolu v sume približne 2,11 milióna eur.

Nedarí sa vytvoriť dohodu

„Už začiatkom roka 2020 po svojom nástupe do funkcie som sa stretol s predstaviteľmi organizácií športovcov so zdravotným postihnutím a opakovane som ich žiadal o spoločný návrh logických kritérií na rozdeľovanie štátnych finančných prostriedkov medzi ich organizácie,“ hovorí Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „V rokoch 2020 a 2021 boli z dôvodu pandémie zablokované zmeny vo financovaní, takže času bolo dosť. Bohužiaľ, spoločný návrh som nikdy nedostal. To je veľká škoda, nakoľko som presvedčený, že spravodlivé rozhodnutie je také, na ktorom sa dohodnú všetci aktéri.“

Spravodlivosť = dohoda bolo aj mottom medzinárodnej konferencie Fórum inklúzie v športe, ktorú zorganizovalo ministerstvo. Odborná verejnosť ju vzala veľmi vážne, nakoľko sa na nej okrem predstaviteľov rezortu školstva zúčastnila aj ochrankyňa verejných práv Mária Patakyová a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Aj od tejto konferencie sme si sľubovali, že pomôže vytvoriť dohodu medzi organizáciami s rôznym typom postihnutia. Nestalo sa tak,“ pokračoval Husár.

Atlét s protézou dolnej končatiny. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto atléta s protézou dolnej končatiny. Zdroj: iStockphoto.com

Vzorec na rozdelenie financií muselo hľadať ministerstvo samo

„Nakoľko všetky snahy ministerstva o dohodu zainteresovaných subjektov zlyhali, museli sme pristúpiť k vytvoreniu čo najlogickejšieho vzorca na rozdelenie financií, k čomu nás zaväzovalo programové vyhlásenie vlády SR. Naozaj sme si dali záležať, aby sme porovnali jednotlivé postihnutia z rôznych uhlov pohľadu, čo je v národných športových zväzoch športovcov už dlhodobo akceptované. Počítame s tým, že vzorec, jeho parametre a ich váhy sa budú meniť v prospech veci, zlepšíme zisťovanie vstupných dát a opäť verím, že nám v tom pomôžu prijímatelia príspevkov z tohto koláča.“

Do roku 2022 neboli na prerozdelenie financií medzi športovcov s rôznymi postihnutiami stanovené pravidlá. Replikoval sa približný pomer, ktorý bol stanovený odborným odhadom v dávnejšej minulosti. Tento pomer však nereflektoval reálny prínos organizácií športovcov so zdravotným znevýhodnením pre spoločnosť. Ministerstvo preto v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania použilo na rozdelenie finančných prostriedkov medzi organizácie športovcov so zdravotným postihnutím princíp porovnania viacerých parametrov – obdobný princíp, aký sa používa pri organizáciách zdravých športovcov – a rozlišovalo medzi jednotlivými druhmi postihnutia. Medzi tieto parametre patria:

  • počet zdravotne znevýhodnených občanov SR podľa jednotlivých druhov postihnutia,
  • počet aktívnych športovcov podľa postihnutia,
  • finančná náročnosť vykonávania športov podľa postihnutia,
  • počet oficiálnych športov na najvýznamnejších svetových podujatiach (Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Hry špeciálnych olympiád),
  • športové výsledky reprezentácie SR na poslednej edícii uvedených podujatí,
  • podpora paralympizmu.

Organizáciám bol zároveň priradený základ, rovnaký pre všetky druhy postihnutia. Informácie k jednotlivým parametrom sme získali z databázy Centra vedecko-technických informácií, systému IS RSD, ako aj z web stránok organizácií, ktoré zastrešujú zdravotne znevýhodnených športovcov. Na základe presnosti informácií pridelilo ministerstvo váhy jednotlivým parametrom.

Na dokreslenie uvádzame, že na šport znevýhodnených športovcov v Českej republike štát prispel sumou cca 6 miliónov eur, z toho 183-tisíc eur dostal Český paralympijský výbor na svoje vlastné zabezpečenie.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky