Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi 13. ročníka súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

Marta Bartošovičová

Ema Beňová a Monika Balážiková zvíťazili v súťaži organizovanej n. o. JA Slovensko

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko popularizuje etiku podnikania medzi mladými ľuďmi. Pre študentov stredných škôl zorganizovala už 13. ročník súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, do ktorej sa zapojilo 43 tímov z celého Slovenska. Vo finále zvíťazili študentky zo Strednej odbornej školy Lipová 8 v Handlovej.

Súťaž v rámci programu JA Etika v podnikaní

Celoslovenská súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť pozostávala z dvoch kôl. V prvom kole – korešpondenčnom – stredoškoláci riešili prípadovú štúdiu, na základe ktorej odborná porota rozhodla o finalistoch. Do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2017 v Bratislave, postúpilo 8 tímov.

Účastníci finále 13. ročníka súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť - JA Slovensko

Riešenie prípadovej štúdie

Finalisti v dvojčlenných tímoch mali za úlohu posúdiť otázku alkoholu z pohľadu noriem správania sa na pracovisku a prístupu k zákazníkom. Zodpovedne sa zhostili úlohy, ako eticky postupovať a reagovať v danej situácii.

Členka víťazného tímu Ema Beňová uviedla: „Posudzovali sme tento etický problém nielen po stránke ľudskej, ale ako to reálne funguje v praxi. Zamestnávateľ musí vedieť posúdiť zamestnanca komplexne, aký má celkový prínos pre firmu.

Práca poroty

Porota, zložená zo zástupcov spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, mala náročnú úlohu. V každom tíme posudzovala nielen riešenie zadaného problému, ale aj celkový dojem z prezentácie a úroveň komunikačných zručností študentov. Predseda poroty Martin Scholtz (na obrázkoch druhý sprava) upozornil na náročnosť zadanej výzvy, „keďže bolo nevyhnutné oscilovať medzi právnou, ľudskou a etickou stránkou problému. Súťažiaci sa úlohy zhostili úlohy výborne a vážim si ich čas, ktorý venovali štúdiu etiky”.

Víťazné tímy

Hewlett Packard Enterprise ocenilo tri víťazné tímy.

Víťazky Ema Beňová a Monika Balážiková s členmi poroty

Na 1. mieste sa umiestnili: Ema Beňová a Monika Balážiková – SOŠ Lipová 8, Handlová

Tereza Baranovičová a Nikola Ilušáková s členmi poroty

2. miesto: Tereza Baranovičová a Nikola Ilušáková – Gymnázium Jablonská 5, Myjava 

Aneta Pavanová a Alexandra Múdra s členmi poroty

3. miesto: Alexandra Múdra a Aneta Pavanová – Gymnázium Lorencova 46, Krompachy

Flexibilný vzdelávací program pre stredné školy

Programový manažér Marián BeluškoVzdelávací program JA Etika v podnikaní je určený pre študentov všetkých ročníkov stredných škôl. Jeho hlavným cieľom je vzbudiť záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt. Podnecuje diskusiu medzi študentmi, zameranú na platnosť univerzálnych etických princípov a hodnôt. Reaguje aj na aktuálne trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie, prispieva k rozširovaniu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje značne náročnú problematiku etiky podnikania.

Generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka pripomenul, že „programy JA Slovensko sú aj o znalosti prostredia a príležitostí, prístupov k plánovaniu a riadeniu, etických zásadách a sebauvedomení. Aj preto program JA Etika v podnikaní má nezastupiteľné miesto v našej programovej ponuke a je dôležitá pri formovaní podnikateľského myslenia mladých ľudí na Slovensku“.

JA Slovensko, n. o., už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

Školy sa môžu zapojiť do vzdelávacích programov JA Slovensko prostredníctvom online registrácie na webovej stránke www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov

 

Informácie poskytol: Marián Beluško, programový manažér JA Etika v podnikaní

Foto: JA Slovensko

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky