Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska 2020/21 má laureátov

VEDA NA DOSAH

Je medzi nimi klavirista, ktorý očaril New York, technológ, ktorý zaujal Google, či medička, ktorá ošetruje ľudí bez domova.

Ladislav_Palkovič_absolútny_víťaz_súťaže_Študentská_osobnosť_Slovenska_2020_21_Zdroj_ JCI_Slovensko

Klavirista Ladislav Palkovič, absolútny víťaz podujatia Študentská osobnosť Slovenska 2020/21. Zdroj: JCI-Slovensko

Sedemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2020/2021. Porota, ktorá posudzovala nominácie, bola zložená výlučne z odborníkov, menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 13 kategóriách prevzali v Pálffyho paláci v piatok 8. apríla 2022. Podujatie sa organizovalo pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Porota vyberala zo stodva nominácií

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov zo 102 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), partnerská organizácia Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI-Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu  talentovaných študentov na VŠ v SR, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom, čiže TOP Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2020/2021, sa stal Bc. Ladislav Palkovič, DIS, mladý, talentovaný klavirista, študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Klavirista, ktorý očaril aj New York

Ladislav Palkovič vystupoval už ako mladý klavirista na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou v Košiciach. Ako sólista, ale aj komorný hráč sa predstavil na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach (Ars Nova, Hudobné rezonancie). Pre RTVS v rámci relácií Hudba mladých a Štúdio mladých realizoval nahrávky skladieb Frederyka Chopina, Daria Milhauda, Klementa Slavického a Tomáša Nezkusila. V roku 2021 získal cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri. Spomedzi mnohých jeho úspechov doma aj v zahraničí spomeňme 1. cenu Golden Classical Music Awards 2020, ktorú získal v New Yorku a spolu s ňou si odniesol aj pozvanie na debutový koncert v Carnegie Hall v sezóne 2021/2022. V rámci podujatia Študentská osobnosť Slovenska získal aj špeciálnu Cenu BMW Slovenská republika za umenie.

Ďalšie špeciálne ceny

Špeciálne ceny získali ešte dvaja finalisti. Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore si odniesla Ing. Michaela Horváthová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, súčasne laureátka v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.

Michaela Horváthová sa v rámci doktorandského študijného programu riadenie procesov venuje návrhu pokročilých metód riadenia technologických procesov so špeciálnym zreteľom na úspory energie a redukciu uhlíkovej stopy priemyselnej výroby s využitím energeticky náročných procesov. Vo svojej ďalšej vedeckej práci by sa chcela venovať aj možnostiam aplikácie navrhnutých riadiacich algoritmov s potenciálnym využitím v oblasti medicíny.

Špeciálnu Cenu spoločnosti ABB (priemysel 4.0) získal Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, kde v rámci diplomovej práce pripravoval normálne zatvorené výkonové tranzistory. Spínacie tranzistory sú základnou časťou prevodníkov elektrického napätia, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie napríklad v hybridných autách. V dnešnej dobe sú elektrické straty spojené s prevodom napätia (napríklad v počítačovom zdroji) až 20 percent. V súčasnosti pracuje Peter Šichman na novej sade vzoriek, kde používa vylepšený návrh tranzistorov a iných štruktúr.

Víťazmi v ďalších kategóriách (okrem už spomínanej Michaely Horváthovej ocenenej v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie) sú ďalší 12 finalisti.

 

 • Prof. Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a Prof. Pavol Šajgalík , predseda Slovenskej akadémie vied odovzdali diplom absolútnemu víťazovi súťaže – klaviristovi Ladislavovi Palkovičovi

  Prof. Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a Prof. Pavol Šajgalík , predseda Slovenskej akadémie vied odovzdali diplom absolútnemu víťazovi súťaže – klaviristovi Ladislavovi Palkovičovi
 • Patrik Jurčišin, národný prezident JCI-Slovensko 2022 odovzdal špeciálnu Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore Michaele Horváthovej, laureátke v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie

  Patrik Jurčišin, národný prezident JCI-Slovensko 2022 odovzdal špeciálnu Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore Michaele Horváthovej, laureátke v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie
 • Peter Šichman, držiteľ Ceny spoločnosti ABB (priemysel 4.0) s Mariánom Meškom, výkonným predsedom JCI-Slovensko

  Peter Šichman, držiteľ Ceny spoločnosti ABB (priemysel 4.0) s Mariánom Meškom, výkonným predsedom JCI-Slovensko
 • Adam Šeliga, laureát v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy

  Adam Šeliga, laureát v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy
 • Petra Cisková získala ocenenie v kategórii Ekonómia

  Petra Cisková získala ocenenie v kategórii Ekonómia
 • Michal Takáč si odniesol diplom za kategóriu Hutníctvo, strojárstvo, energetika

  Michal Takáč si odniesol diplom za kategóriu Hutníctvo, strojárstvo, energetika
 • Ester Tomajková, finalistka v kategóriu Lekárske vedy

  Ester Tomajková, finalistka v kategóriu Lekárske vedy
 • Michaela Matušková bola ocenená v kategórii Farmácia

  Michaela Matušková bola ocenená v kategórii Farmácia
 • Zuzane Pös, laureátke v kategórii Prírodné vedy, chémia odovzdal diplom biochemik Pavol Čekan, CEO spoločnosti MultiplexDX

  Zuzane Pös, laureátke v kategórii Prírodné vedy, chémia odovzdal diplom biochemik Pavol Čekan, CEO spoločnosti MultiplexDX
 • Jakub Kraľovanec, víťaz v kategórii Stavebníctvo, architektúra

  Jakub Kraľovanec, víťaz v kategórii Stavebníctvo, architektúra
 • Marko Halo bol ocenený v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

  Marko Halo bol ocenený v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
 • Oliver Zajac, laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história

  Oliver Zajac, laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história
 • Martin Pogádl sa stal finalistom v kategórii Právo

  Martin Pogádl sa stal finalistom v kategórii Právo
 • Samuel Baláž, laureát v kategórii Šport

  Samuel Baláž, laureát v kategórii Šport

 

Priniesla nové poznatky o vývoji slovenskej ekonomiky

V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy získal ocenenie Ing. Adam Šeliga, ktorý v školskom roku 2020/2021 úspešne ukončil štúdium doktorandského štúdia v odbore aplikovanej matematiky na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde predtým vyštudoval odbor matematicko-počítačové modelovanie. Počas štúdia publikoval 33 prác. Vo svojej výskumnej činnosti sa primárne zameriava na teóriu nelineárnych integrálov, špeciálne tých, ktoré sa dajú reprezentovať ako dekompozičné integrály.

Ing. Petra Cisková, PhD., z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici získala cenu v kategórii ekonómia a zároveň si odniesla aj Cenu J&T banky. Petra Cisková vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zaujala svojou dizertačnou prácou na tému Dynamika slovenskej ekonomiky a možnosti usmerňovania hospodárskych kríz prostredníctvom monetárnej a fiškálnej politiky, ktorú vypracovala v rámci doktorandského štúdia. Uvedená práca prináša nové poznatky o dynamickom vývoji slovenskej ekonomiky. Cenné sú predovšetkým zistenia, pri akých hodnotách parametrov dynamického modelu Slovenskej ekonomiky dochádza k vzniku hospodárskych kríz.

Košický študent zaujal aj Google

V kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika zaujal Ing. Michal Takáč z Fakulty BERG TU v Košiciach. Vo svojom výskume v oblasti aplikácií virtuálnej reality (VR) na modelovanie a riadenie technologických procesov v hutníctve bezprostredne používa zložité metódy pre matematické výpočty a ich VR-vizualizáciu. Vytvorený prototyp softvéru poskytuje operátorom vysokých pecí a konvertorov ocele pohľad do vnútra týchto vysokoenergetických hutníckych agregátov, materiálov v nich (tavenina, oceľ) a najmä informáciu o dynamických procesoch vnútri – tam, kde nie je možné získať tieto informácie štandardným spôsobom (priamym meraním).

Prácu Michala Takáča vyzdvihli aj vývojári spoločnosti Google. V roku 2020 získal štipendium na 6-mesačný výskumný pobyt na svetoznámej University of California v Berkeley (UC Berkeley), kde pracoval v tíme profesora Alexandra Bayena v oblasti „big data” pre dopravné siete.

Bezdomovectvo nemusí znamenať beznádej

V kategórii Lekárske vedy zaujala Ester Tomajková z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá založila projekt Homeless not hopeless (Bez domova, nie bez nádeje – pozn. red.). Zameriava sa v ňom na starostlivosť o zdravie ľudí bez domova a ich ošetrovanie v Košickom kraji. V pravidelných 2-týždenných intervaloch navštevuje spolu s ďalšími medikmi nocľahárne a útulky pre ľudí bez domova (Košice, Rožňava). Od vzniku projektu ošetrili vyše 700 ľudí. Od začiatku pandémie sa aktívne venuje ako koordinátorka pomoci nemocniciam, koordinácii medikov v nemocniciach aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre. Aktuálne skúma fibrózu pečene na II. internej klinike nemocnice L. Pasteura.

V kategórii Farmácia sa stala finalistkou PharmDr. Michaela Matušková z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa primárne zameriava na biogénne amíny (serotonín, dopamín, adrenalín, noradrenalín a tak ďalej), ktoré v ľudskom organizme hrajú dôležitú rolu nielen v rámci centrálnej nervovej sústavy, ale aj na periférii (napríklad pri zápalových ochoreniach čriev). Zo zaujímavých dosiaľ dosiahnutých výsledkov možno zdôrazniť odbornú vedeckú publikáciu v renomovanom časopise Journal of Chromatography A venovanú vývoju novej pokročilej metódy na báze dvojdimenzionálnej kapilárnej elektroforézy pre potreby stanovenia serotonínu v biologických vzorkách moču.

Finalisti ŠOS Slovensko 2020/21. Zdroj: JCI Slovensko

Finalisti ŠOS Slovensko 2020/21. Zdroj: JCI Slovensko

Skúma, ako predísť pádom predpätých mostov

V kategórii Prírodné vedy, chémia komisia ocenila RNDr. Zuzana Pös, PhD., z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Jej práca, ako aj vedecký záujem sa sústreďujú na testovanie možností a limitácií využitia moderných genomických technológií v oblasti molekulárnej genetiky človeka, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti vylepšiť nielen výskumné procesy, ale aj zdravotnú starostlivosť. Momentálne je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia a výsledkom jej aktivity je 8 publikácií, z ktorých je 7 karentovaných.

V kategórii Stavebníctvo, architektúra komisiu najviac zaujal Ing. Jakub Kraľovanec zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Jakub Kraľovanec sa venuje overovaniu nepriamych metód na určenie reziduálneho predpätia, ktoré je najpodstatnejším faktorom pri určovaní odolnosti a zostatkovej životnosti existujúcich predpätých konštrukcií a mostov. Táto oblasť je nesmierne aktuálna, keďže od roku 2015 sme boli v našej krajine svedkami niekoľkých kolapsov predpätých mostov.

Finalistom v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Marko Halo z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Marko Halo, ktorý je tiež úspešným reprezentantom SR v jazdectve, prepojil svoju záľubu s vedou. Navrhol metodiku hodnotenia kvalitatívnych parametrov reprodukcie žrebcov, ktorá sa od januára 2019 stala jedným zo selekčných kritérií plemenných žrebcov. Využíva a uznáva ju aj chovateľská organizácia Zväz chovateľov koní na Slovensku a taktiež Výberová komisia pre chov koní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Marko Halo tiež veľmi úzko spolupracuje so zahraničnými vedeckými tímami (Biologický inštitút, UP Krakow – Poľsko, žrebčinec Tlumačov – ČR, Inseminačné a reprodukční centrum Mnětice – ČR).

V kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história si najväčší úspech vyslúžil Mgr. Oliver Zajac, PhD., z Historického ústavu SAV v Bratislave. Oliver Zajac sa vo svojom výskume zaoberá primárne dejinami prvej polovice 19. storočia, avšak vďaka diapazónu tém a interdisciplinárnemu prístupu, ktoré charakterizujú jeho práce, možno konštatovať, že výsledky jeho bádateľskej činnosti výrazne prekračujú rámec slovenskej historiografie.

Organizuje Správne debaty

V kategórii Právo si ocenenie odniesol Martin Pogádl z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý patrí medzi najusilovnejších študentov. Medzi úspešné projekty, ktoré Martin Pogádl zabezpečuje, patrí cyklus odborných debát s významnými osobnosťami z oblasti správneho práva s názvom Správne debaty. Zároveň pripravoval aj vedeckú konferenciu Aktuálne trendy v potravinovom práve.

V kategórii Šport získal cenu Samuel Baláž z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Samuel Baláž navštevuje študijný program trénerstvo so športovou špecializáciou kanoistika a od roku 2015 je členom reprezentácie Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike, kde sa prezentuje v disciplíne K2 alebo K4.

Zdroj: JCI-Slovensko
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky