Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti v kontexte EÚ

VEDA NA DOSAH

Európského inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE)

Koncom roka 2017 vyšla štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti, ktorá je v kontexte EÚ jedinečná. Je prvá svojho druhu, v ktorej sa použí­va rozsiahly ekonometrický model na odhadnutie širokej škály makroekonomických prínosov rodovej rovnosti v niekoľ­kých širokých oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, činnosti na trhu práce a mzdy. Zvažujú sa v nej aj demografické dôsledky týchto zlepšení.titulná stránka dokumentu

Z celkových výsledkov štúdie vyplýva, že vyššia rodová rovnosť by viedla k: vytvoreniu 6,3 milióna až 10,5 milióna ďalších pracovných miest v roku 2050, pričom by približne 70 % týchto pra­covných miest obsadili ženy; pozitívnym vplyvom na HDP, ktorý v priebehu času narastie; zvýšeniu HDP na obyvateľa až takmer o 10 % v roku 2050.

Na odhadnutie hospodárskych vplyvov zvyšovania rodovej rovnosti sa v štúdii využil makroekonomický model E3ME. E3ME je empirický makroekonomický model prispôsobený konkrétne na modelovanie výsledkov na úrovni EÚ a člen­ských štátov. Neexistuje dosiaľ žiadna iná štúdia, ktorá by sa pokúsila o ekonometrické modelovanie takej širokej škály vplyvov rodovej rovnosti v EÚ.

Výstupy zo štúdie

Výstupy zo štúdie o hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti v EÚ zahŕňajú deväť publikácií:

  1. Prehľad literatúry: existujúce dôkazy o sociálnych a hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti a metodické prí­stupy (Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches).
  2. Prehľady EÚ a členských štátov EÚ (EU and EU Member State overviews).
  3. Správa o empirickom uplatňovaní modelu (Report on the empirical application of the model).
  4. Ako sa pripravovali dôkazy: informačný dokument o teoretickom rámci a modeli (How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model).
  5. Ako sa pripravovali dôkazy: prehľad teoretického rámca a modelu.
  6. Hospodárske vplyvy rodovej rovnosti v politickom kontexte EÚ: informačný dokument.
  7. Hospodárske vplyvy rodovej rovnosti: informačný dokument.
  8. Ako rodová rovnosť vo vzdelávaní v odboroch STEM vedie k hospodárskemu rastu: informačný dokument.
  9. Ako odstránenie rodových rozdielov v činnosti na trhu práce a v odmeňovaní vedie k hospodárskemu rastu: infor­mačný dokument.

Publikáciu vydal kolektív autorov z Európského inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), ktorý sídli v Litve a je centrom poznatkov EÚ o rodovej rovnosti. Inštitút EIGE poskytovaním odborných poznatkov a porovnateľných a spoľahlivých údajov o rodovej rovnosti v Európe podporuje tvorcov politík a všetky príslušné inštitúcie v ich úsilí zameranom na to, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou pre všetkých Európanov.

Všetky publikácie, podrobné výsledky a metodika štúdie sa nachádzajú na webovom sídle inštitútu EIGE: http://eige. europa.eu

 

Zdroje: European bookshop

http://eige. europa.eu

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky