Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výzvy tohtoročného prieskumu o zamestnanosti a sociálnom vývoji v Európe sú najmä v súvislosti s automatizáciou a digitalizáciou

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe 2018

Ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe poskytuje aktuálnu ekonomickú analýzu zamestnanosti a sociálnych trendov v Európe. Vzhľadom na tieto trendy sa v prieskume uvádzajú možné výzvy a navrhujú sa potenciálne reakcie politické reakcie. Je hlavným nástrojom Európskej komisie na analýzu faktov a skúmanie trendov a budúcich výziev na trhoch práce.

Svet sa rýchlo mení a práve tak aj svet práce. Tohtoročné vydanie publikácie Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe 2018 potvrdzuje pretrvávajúce pozitívne trendy na trhu práce, ako aj zlepšenie sociálnej situácie. Počet zamestnaných ľudí dosiahol nové rekordné úrovne. Prácu má takmer 238 miliónov ľudí, čo je najvyššia zamestnanosť, akú EÚ kedy zaznamenala. V roku 2017 malo v porovnaní s rokom 2016 zamestnanie o tri a pol milióna ľudí viac. Hoci počet odpracovaných hodín na zamestnanú osobu sa v posledných rokoch zvýšil, stále je pod úrovňami z roku 2008.

Zároveň sme svedkami nárastu čistých príjmov a nižšej miery chudoby. Závažná materiálna deprivácia klesla na historicky najnižšiu úroveň. V porovnaní s rokom 2012 je postihnutých o 16,1 milióna ľudí menej. Vzhľadom na dosah technologického vývoja však nie je jasné, ako na situáciu bude vplývať automatizácia a digitalizácia. Preto sa prieskum ESDE v roku 2018 zameriava na meniaci sa svet práce.

Tohtoročné vydanie má za cieľ analyzovať možnosti a riziká spojené s technologickými inováciami, demografickými zmenami a globalizáciou. Prieskum ukazuje, čo treba urobiť, aby mal z tohto vývoja prospech každý.

Ako sa uvádza v prieskume, kľúčom k zvýšeniu celkovej produktivity je technologický pokrok. Zároveň však ide o nahrádzanie rutinných úlohy, na ktoré netreba vysokú kvalifikáciu, a zvyšovanie úrovne zručností v záujme zamestnateľnosti. Hoci sa nedá dospieť k jednoznačnému záveru, pokiaľ ide o možný rozsah vplyvu technológií na pracovné miesta, zo štúdií vyplýva, že rutinné úlohy, ktoré sú súčasťou dnešných pracovných úloh, sú najnáchylnejšie na úplnú alebo čiastočnú automatizáciu. Podľa jednej štúdie by sa v blízkej budúcnosti dalo sčasti zautomatizovať 37 % až 69 % pracovných miest.

Kľúčom, ako sa prispôsobiť tomuto meniacemu sa pracovnému svetu, je lepšie vzdelávanie vrátane toho celoživotného, ako aj zabezpečenie vhodnosti našich systémov trhu v oblasti práce a sociálnej ochrany.

Európska komisia v rámci programu v oblasti zručností pre Európu a vďaka finančným prostriedkom EÚ pripravuje pôdu na to, aby ľudia v Európe mohli získať lepšie zručnosti na všetkých úrovniach. Robí tak v úzkej spolupráci s členskými štátmi, poskytovateľmi odbornej prípravy a podnikmi.

Graf 1: miera nezamestnanosti v EÚ stále klesá

Zdroj: Eurostat & Commission Forecast

Nové technológie prispievajú k zvýšeniu počtu pracovníkov s neštandardnými zmluvami a samostatne zárobkovo činných osôb. V prieskume ESDE 2018 sa uvádza, že nové formy práce prinášajú pracovníkom aj podnikom výhody, a to vo forme väčšej flexibility, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Navyše ponúkajú ľuďom vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a starším ľuďom nové príležitosti vstúpiť na trh práce alebo sa na ňom udržať. Prieskum ESDE však opisuje aj vzájomný vzťah medzi rastúcim výskytom neštandardnej práce a zhoršením pracovných podmienok: príjmy sú nestabilnejšie, práca je neistejšia a prístup k sociálnej ochrane je obmedzenejší. To sa ukázalo napríklad u pracovníkov platforiem. Komisia túto situáciu rieši návrhmi na modernizáciu právnych predpisov týkajúcich sa trhu práce a systémov sociálnej ochrany s cieľom reagovať na nový svet práce.

Graf 2: Menej ľudí v ťažkej materiálnej deprivácii

Zdroj: Eurostat, Commission calculations

V návrhu smernice o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach sú pre všetkých pracovníkov zahrnuté aj nové minimálne normy pre všetkých pracovníkov vrátane tých v neštandardných formách zamestnania. Návrhom odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane podporujeme členské štáty, aby poskytovali prístup k sociálnemu zabezpečeniu všetkým zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. Rieši sa v ňom aj prenosnosť práv medzi pracovnými miestami a postaveniami v zamestnaní.

Prieskum ESDE za rok 2018 v neposlednom rade poukazuje aj na určité pretrvávajúce štrukturálne problémy, napríklad na nerovnosť (napríklad príjmovú a rodovú), ako aj na potrebu rozvoja zručností a vzdelávania.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje:

Publikácia: Employment and Social Developments in Europe 2018
Grafy: Otázky a odpovede: Employment and Social Developments in Europe 2018
Tlačová správa

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky