Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vnímanie tradičného rodového stereotypu na Slovensku

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /rodina/; zdroj: Pixabay.com

V súvislosti s Medzinárodným dňom žien zverejnil Sociologický ústav SAV aktuálne výsledky prieskumu zameraného na skúmanie hodnotových orientácií v Európe a na ich rôzne aspekty. Zameranie odborníkov v rámci Výskumu európskych hodnôt (European Values Study) bolo na úlohu mužov a žien v spoločnosti, zapojenie žien do pracovného života, ako aj ich schopnosť vykonávať niektoré funkcie a dôsledky zamestnania ženy na blaho rodiny.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že na Slovensku je stále rozšírená tradičná predstava o úlohe mužov a žien v spoločnosti, ako aj predstava o ich rôznych schopnostiach. Tradičnú predstavu o rodových rolách zdieľa signifikantne viac mužov ako žien a vo všeobecnosti platí, že starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním do väčšej miery súhlasia s tradičným rozdelením rodových rol, ako mladší ľudia a ľudia s vyšším vzdelaním.

Pri názoroch na tradičné rozdelenie rodových rol vyplynulo, že medzi obyvateľmi Slovenska má relatívne silnú podporu. „Z predchádzajúcich vĺn Výskumu európskych hodnôt vieme, že väčšina ľudí súhlasí s tým, že k finančnému zabezpečeniu rodiny majú prispieť obaja manželia alebo partneri, no napriek tomu si polovica opýtaných myslí, že zarábať peniaze má prvotne muž a žena sa má starať o domácnosť a rodinu,“ vysvetľuje Alexandra Matejková zo Sociologického ústavu SAV.

Dôležitosť pripisovanú úlohe ženy pre domácnosť a rodinu potvrdzuje aj otázka, ktorá sa zameriava na dôsledky pracovného zapojenia ženy na rodinný život. Jedna tretina ľudí sa domnieva, že práca na plný úväzok ženy ide na úkor rodiny.

graf: práca ženy na plný úväzok

S tradičným rozdelením rodových rol a s predstavou, že zarábať peniaze má v prvom rade muž, súvisí aj dôležitosť pripisovaná vzdelaniu žien. Hoci väčšina spoločnosti nespochybňuje rovnaký význam vzdelania pre chlapcov a dievčatá, početná je aj skupina, ktorá sa domnieva, že vysokoškolské vzdelanie je dôležitejšie pre chlapca ako pre dievča. Takýto názor zdieľa viac ako tretina mužov a takmer štvrtina žien, pričom podiel ľudí vyjadrujúcich súhlas je najvyšší medzi ľuďmi so základným vzdelaním a ľuďmi staršími ako 65 rokov.

Podľa výskumu sa najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami ukazujú pri predstavách o líderských schopnostiach mužov a žien. Viac ako 60 percent mužov si myslí, že vo všeobecnosti sú muži lepšími politickými lídrami a riaditeľmi firiem ako ženy. S týmito výrokmi súhlasí okolo 40 percent žien.

Vo všeobecnosti platí, že ľudia s vyšším vzdelaním vyjadrujú menší súhlas s uvedenými výrokmi, oproti ľuďom s nižším vzdelaním. Opačný vzťah môžeme spozorovať medzi vekom a súhlasom – s rastúcim vekom rastie aj miera súhlasu s jednotlivými výrokmi. Najkonzervatívnejšie názory sa vyskytujú v skupine ľudí starších ako 65 rokov. „Môžeme teda skonštatovať, že starší ľudia, ľudia s nižším vzdelaním a muži do väčšej miery súhlasia s tradičným rozdelením rodových rol ako ženy, mladší ľudia a ľudia s vyšším vzdelaním,“ uvádza Alexandra Matejková.

Výskum sa tiež v jednej z otázok zameral na rôzne aspekty demokratickej spoločnosti, v rámci ktorej respondenti mohli označiť na škále 1 až 10, do akej miery považujú rovnaké práva pre mužov a ženy za základnú charakteristiku demokracie. Napriek tomu, že dve tretiny opýtaných sa domnievajú, že rovnaké práva pre mužov a ženy patria medzi základné charakteristiky demokracie, každý desiaty respondent o tom pochybuje a ďalších viac ako 20 percent označilo stred škály, čo znamená, že s daným výrokom aj súhlasí, aj nesúhlasí.

graf: chápanie demokracie cez rovnosť práv mužov a žien

Z reprezentatívneho výskumu (pre populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov podľa pohlavia, veku, vzdelania, veľkostnej skupiny obce a kraja) vyplynulo, že na Slovensku je stále rozšírená tradičná predstava o úlohe mužov a žien v spoločnosti, ako aj predstava o ich rôznych schopnostiach. „Treba však podotknúť, že signifikantne menej žien spochybňuje schopnosť žien viesť firmu, byť politickým lídrom alebo udržať harmóniu v rodine aj popri zamestnaní ako mužov,“ dodáva Alexandra Matejková zo Sociologického ústavu SAV, ktorá spolu s Mariannou Mrva na výskume participovala v rámci projektu APVV APVV-15-0653: Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE).

*********************************************

Výskum európskych hodnôt (EVS: European Values Study) je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe (od roku 1983). Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg, Holandsko (www.europeanvaluesstudy.eu). Na Slovensku sa výskum EVS realizoval v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. Sociologický ústav SAV je od roku 1999 garantom Výskumu európskych hodnôt na Slovensku.

 

Informácie poskytla: Alexandra Matejková, Sociologický ústav SAV (Monika Hucáková za tlačový odbor SAV)

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /kalhh/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky