Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Publikácia: Prehľad nových foriem zamestnania

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Časť obálky publikácie - Prehľad nových foriem zamestnania

Nové formy organizácie práce, alebo flexibilné formy organizácie práce, sa čoraz viac stávajú kľúčovými aspektami pre rast zamestnanosti a zabezpečenie práceschopnosti a adaptability pracovníkov. Zvýšenie produktivity práce vo veľkej miere závisí od legislatívnej úpravy pracovno-organizačných procesov v rámci štátu. Toto zvýšenie produktivity práce je odrazom vyššej kvalifikačnej úrovne, a tá zase umožňuje väčšiu flexibilitu, ktorú v súčasnosti podporujú predovšetkým informačné a komunikačné technológie.

Obálka publikácie : Overview of new forms of employment 2018 updateV Európe sa objavujú nové formy zamestnania, ktoré sa značne odlišujú od tradičnej zamestnanosti. Niektoré z týchto foriem zamestnania transformujú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zatiaľ čo iné menia organizáciu práce a pracovné modely. Často zahŕňajú iné miesta, ako sú bežné priestory zamestnávateľa, alebo rozsiahle využívanie informačných a komunikačných technológií. Táto správa identifikuje deväť foriem zamestnania, ktoré sú buď nové, alebo sú v Európe čoraz dôležitejšie od roku 2000. Všetky deviatich foriem sú zamerané na zvýšenie flexibility zamestnávateľov a/alebo zamestnancov. Niektoré môžu mať prospech pre zamestnávateľov a zamestnancov rovnakou mierou, avšak v niektorých prípadoch existujú obavy týkajúce sa ich vplyvu na pracovné podmienky a pracovný trh. Správa zdôrazňuje potrebu uvedomenia si potenciálnych problémov a bezpečnostných sietí pre pracovníkov.

Zatiaľ čo v krajinách Európskej únie flexibilné formy zamestnania nie sú ničím výnimočným, na Slovensku sa otázky ich významu a potreby otvorili len nedávno. Flexibilné formy zamestnania u nás zatiaľ patria k menej rozpracovanej problematike trhu práce. Podrobnejšie sa tejto téme venuje na Slovensku Inštitút zamestnanosti.

Kľúčovými témami publikácie sú digitálny vek, výzvy pre prácu a zamestnanosť, zmeny na trhu práce, nové formy zamestnávania. Autormi publikácie je kolektív nadácie Eurofound a vypracovaná bola na žiadosť Európskej komisie v rámci 17. sympózia EÚ – Japonsko „Budúcnosť práce – nové formy zamestnania“, 4. júla 2018.

Čo je Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať poznatky na pomoc pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975 nariadením Rady (EHS) č. 1365/75, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Úlohou nadácie Eurofound je poskytovať informácie, poradenstvo a odborné poznatky – o pracovných podmienkach a udržateľnej práci, pracovnoprávnych vzťahoch, zmenách na trhu práce a kvalite života, ako aj o verejných službách – pre kľúčových aktérov v oblasti sociálnej politiky EÚ na základe porovnateľných informácií, výskumu a analýzy.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke Eurofound.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia  Eurofound – Prehľad nových foriem zamestnania – Update 2018 (Overview of new forms of employment 2018 update)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky