Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najnovšie európske trendy v oblasti zamestnanosti

VEDA NA DOSAH

obálka Správy  ESDE 2017

Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe v rámci prieskumu v roku 2017 poukazuje na pozitívne trendy, no zároveň upozorňuje na vysoké zaťaženie mladých ľudí.

Ročný prieskum ESDE  (Employment and Social Developments in Europe) poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Je hlavnou správou Európskej komisie, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a vyhodnocuje trendy a nadchádzajúce výzvy na pracovnom trhu. Európska komisia uverejnila 17. júla  výsledky ročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (prieskum ESDE) v roku 2017.

Tohoročné výsledky potvrdzujú pozitívne trendy na trhu práce a v sociálnej oblasti a pretrvávajúci hospodársky rast. Pri 234 miliónoch pracujúcich možno skonštatovať, že miera zamestnanosti v EÚ nebola nikdy taká vysoká ako dnes a že nezamestnanosť je od decembra 2008 na svojom minime. Od roku 2013 sa v EÚ vytvorilo 10 miliónov pracovných miest. Napriek celkovému pokroku v sociálnej a ekonomickej oblasti je však evidentné, že mladšie generácie čelia mimoriadne vysokému zaťaženiu: zvyčajne si ťažšie hľadajú prácu a majú častejšie zamestnania v neštandardných a neistých formách vrátane dočasných zmlúv, ktoré môžu znížiť ich úroveň sociálneho zabezpečenia. Ich dôchodky budú pravdepodobne nižšie, a to v závislosti od príjmov. Prieskum ESDE sa preto v roku 2017 zameriava na medzigeneračnú spravodlivosť: je potrebné zabezpečiť, aby zo súčasných pozitívnych ekonomických trendov mali prospech všetky generácie.

Infografika ESDE k zamestnanosti

Napriek pozitívnemu vývoju a neustálemu zlepšovaniu sa životných štandardov v EÚ mladým ľuďom to neprináša rovnaké výhody ako starším generáciám. V priebehu rokov sa znížil aj podiel mladšej generácie na príjme z práce. Problémy tohto typu majú vplyv aj na rozhodovanie mladých domácností vrátane rozhodnutia mať deti a kúpiť si vlastné bývanie. To môže mať negatívny vplyv na mieru plodnosti a v konečnom dôsledku na udržateľnosť dôchodkových systémov a rast.

Infografika 2: Prieskum ESDE

Do roku 2060 sa okrem toho očakáva, že obyvateľstvo v produktívnom veku sa bude každoročne znižovať o 0,3 %. To znamená, že na udržanie súčasného rastu budeme potrebovať menší objem pracovnej sily. To zároveň znamená, že bude klesať aj počet prispievateľov do dôchodkových systémov a príspevky budú často nižšie alebo nepravidelné v dôsledku toho, že nebudú vychádzať z práce na plný pracovný čas a/alebo zo štandardných foriem práce. Počet dôchodcov, ktorí na nich budú závislí, však bude vyšší. Zdá sa, že dnešní mladí pracovníci a budúce generácie čelia v dôsledku demografických zmien a potreby zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému dvojitému zaťaženiu.

Tvorcovia politík sa na tieto trendy môžu pripraviť a zmierniť ich viacerými spôsobmi. V prvom rade musíme naplno využiť svoj ľudský potenciál na pracovnom trhu, a to tak, že zaktivujeme všetky generácie a vybavíme ich správnymi zručnosťami. Pritom zabezpečíme primeranú spojitosť medzi trvaním pracovného života a strednou dĺžkou života. K dosiahnutiu tohto cieľa môžu pomôcť aj politiky, ktoré povedú k vyššej plodnosti a efektívnemu migračnému manažmentu, ako aj väčšie množstvo efektívnejšie vynaložených prostriedkov na investície do zručností mladých a starších ľudí a do ich vzdelania.

Napokon k prekonaniu rozdielov medzi mladšími a staršími pracovníkmi v záujme podpory spravodlivejšieho trhu práce pre obe generácie môžu vo veľkej miere prispieť sociálni partneri. Ich príspevok zahŕňa podporu celoživotného vzdelávania, poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia a prispievanie k tvorbe a vykonávaniu právnych predpisov na ochranu zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce.

Politické riešenia

Európska komisia má viacero riešení k výzvamnastolených vo výročných správach ESDE.Patrí sem aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý slúži ako kompas smerujúci k spravodlivým a fungujúcim pracovným trhom. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby naše sociálne modely zodpovedali 21. storočiu, najmä v súvislosti so starnúcimi spoločnosťami a digitalizáciou. Patria sem aj konzultácie so sociálnymi partnermi o modernizácii pracovných zmlúv a prístupe k sociálnemu zabezpečeniu, a majú za cieľ zabezpečiť prehľadné pracovné podmienky a sociálnu ochranu pre tých, ktorí majú zamestnanie v neštandardnej forme.

Investícia do ľudí a posilnenie ich úsilia pri využívaní kvalitných pracovných príležitostí sú podstatou nového programu v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je podporovať rozvíjanie zručností občanov tak, aby boli pripravení na meniaci sa pracovný svet. Európska komisia sa úspešne snaží o zmiernenie nezamestnanosti hlavne mladých ľudí. Výsledkom je zníženie nezamestnanosti od krízy 2013 o 1,8 milióna. Európska komisia dodatočnými finančnými prostriedkami rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a iniciatívou investície do európskej mládeže snaží sa dať maximálne šance mladým.

Je to už siedme vydanie výročnej správy o zamestnanosti a sociálnom rozvoji v Európe (ESDE) a nájdete v nej podrobnú analýzu kľúčových otázok zamestnanosti a sociálnych otázok.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a infografika:
European Commission: Press release

Prehľad: Prieskum ESDE v roku 2017 – Hlavné údaje

Prieskum ESDE v roku 2017

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky