Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0

VEDA NA DOSAH

ukážka projektu

V súčasnosti sa čoraz viac začína dbať o zdravie zamestnancov v priemyselných závodoch, kde vykonávajú opakovanú rutinnú činnosť. Jednou z nových problematík je tak vyhodnocovanie ergonómie pracoviska v takýchto závodoch. Silnú podporu má táto problematika najmä v Nemecku, kde majú nezanedbateľný vplyv v spoločnosti odbory. Cieľom projektu Ing. Ota Haffnera, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) s názvom Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0 je navrhnúť podporný systém pre vyhodnocovanie ergonómie pracoviska pre malé a stredné podniky.

Jeho diplomová práca sa zaoberá návrhom metodiky pre vyhodnocovanie ergonómie pri využití moderných informačno-komunikačných technológií, ako je napríklad aj virtuálna alebo zmiešaná realita. Táto vízia je plne v súlade s európskym trendom priemyselnej revolúcie Industry 4.0.

„Projekt sa zaoberá výskumom moderných nekonvenčných spôsobov vyhodnocovania manuálnych montážnych postupov pracovníkov s výskumom ergonomickej vhodnosti navrhnutých montážnych postupov. Narastajúci stupeň automatizácie a robotizácie priemyselnej výroby vyžaduje aj vývoj nových prístupov organizácie a riadenia výrob využívajúce najnovšie trendy a rozvoj IKT. Neustály tlak na kvalitu výrobnej produkcie má za následok neustále zlepšovanie a optimalizáciu výrobných procesov. Napriek zvyšujúcemu sa stupňu automatizácie na všetkých výrobných úrovniach existujú stále procesy, ktoré sú vykonávané manuálne. Na tieto manuálne procesy je rovnako kladená vysoká miera kvality ergonómie,“ uvádza autor.

Zdôrazňuje, že v prípade zle navrhnutej ergonómie dochádza k znižovaniu zdravotného komfortu pracovníkov, čo môže mať za následok zvýšenie chorobnosti pracovníkov. Práve tento fakt úzko súvisí s problémom fluktuácie pracovníkov. Ergonomicky správne navrhnuté pracovisko môže výrazným spôsobom znížiť fluktuáciu zamestnancov alebo dočasné personálne problémy pre konkrétnu výrobnú pozíciu.

Problematika riešená projektom predstavuje synergický polygón zameraný na problematiku tvorby efektívnych spôsobov školenia pracovníkov a ergonomickú vhodnosť školeného výrobného procesu.

ukážka projektu

„Projekt je unikátny tým, že umožňuje zabudovať do priemyselnej praxe najnovšie vedecko-technické výsledky. Výsledky riešenia projektu spočívajú vo vývoji nových metód vyhodnocovania manuálnych výrobných operácií. Vývoj takýchto metód vyžaduje prístup výskumníkov a špecialistov z rôznych oblastí. Projekt má aplikačný výstup s orientáciou na prax v súlade s trendmi Európskej únie – Industry 4.0 a koncepciou programového vyhlásenia vlády z apríla 2016,“ hovorí Ing. Oto Haffner, PhD.

Úplne novým fenoménom sú podľa neho aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite. Technické prostriedky potrebné k realizácii aplikácií virtuálnej reality sa stávajú cenovo dostupnými. Vývoj takejto aplikácie prebieha pomocou vybraného 3D enginu alebo podobného nástroja, zobrazovacej jednotky a vybraného motion capture systému.

V rámci projektu sa výskum aplikuje najmä na riešenie úloh z nasledujúcich oblastí:

  • metodika efektívnej tvorby aplikácie vo virtuálnej realite
  • špecifiká spracovania technickej problematiky vo virtuálnej realite pomocou enginu
  • výber a testovanie vhodných zobrazovacích jednotiek a motion capture systémov
  • vývoj a výber vhodnej obsahovej a vizuálnej výstavby aplikácie
  • analýza pohybu a ergonómie
  • vyhodnotenie a spracovanie

Riešenie projektu prebieha v týchto etapách:

1. etapa – Tvorba koncepcie vyhodnocovania manuálnych výrobných operácií v podobe interaktívnej aplikácie a aplikácie vo virtuálnej realite

V tejto etape riešenia sú spracované postupy vyhodnocovania manuálnych výrobných postupov pozície a je navrhnutá koncepcia aplikácie tak, aby jej obsah mal vizuálne zrozumiteľnú formu.

2. etapa – Tvorba systému v podobe aplikácie vo virtuálnej realite

V tejto etape sú vytvárané aplikácie vo virtuálnej realite, ktoré sú ďalej testované pre vhodnosť a efektivitu analýzy vyhodnocovania pohybov so zameraním na ergonómiu.

3. etapa – Testovanie a modifikácia

Vytvorená aplikácia sa bude analyzovať a má byť vytvorené zovšeobecnenie pre priemyselnú prax.

Projekt Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0 patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Oto Haffner, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky