Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2018

VEDA NA DOSAH

Infografika: Pozvánka na konferenciu European Day of Persons with Disabilities https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=1352&furtherEvents=yes

Výročná konferencia o Európskom dni osôb so zdravotným postihnutím sa uskutoční 3. a 4. decembra v Bruseli, v rovnakom čase ako udeľovanie ceny Access City určenej mestám, ktoré pracovali na tom, aby sa stali prístupnejšími pre svojich občanov. Sú to podujatia, ktoré sa konajú v rámci Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím ktoré si pripomíname 3. decembra.

EÚ sa snaží o aktívne začleňovanie a plnú účasť zdravotne postihnutých osôb v spoločnosti v súlade s prístupom EÚ k otázkam zdravotného postihnutia zohľadňujúcim ľudské práva. Zdravotné postihnutie je otázkou práv a nie voľnosti rozhodovania. Tento prístup je podstatou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorého zmluvnou stranou je aj Európska únia.

Ruka: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20163&langId=enEurópska komisia v roku 2010 prijala európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá vychádza z UNCRPD a berú sa v nej do úvahy skúsenosti získané z realizácie akčného plánu pre ľudí so zdravotným postihnutím (2004 – 2010).

Ciele tejto stratégie sa dosahujú prostredníctvom opatrení v ôsmich prioritných oblastiach:

1. Bezbariérovosť: zaručiť ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k tovarom a službám a podporovať trh s asistenčnými pomôckami.
2. Zapojenie: zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať všetky výhody občianstva EÚ, odstrániť prekážky brániace rovnocennej účasti na verejnom živote a voľnočasových aktivitách a podporovať poskytovanie kvalitných komunitných služieb.
3. Rovnosť: bojovať proti diskriminácii z dôvodu zdravotného postihnutia a podporovať rovnaké príležitosti.
4. Zamestnanosť: výrazne zvýšiť podiel osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Predstavujú totiž jednu šestinu celkového obyvateľstva EÚ v produktívnom veku, ale ich miera zamestnanosti je pomerne nízka.
5. Vzdelávanie a odborná príprava: podporovať inkluzívne, ako aj celoživotné vzdelávanie študentov a žiakov so zdravotným postihnutím. Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu umožňuje zdravotne postihnutým osobám plne sa zapojiť do spoločnosti a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Európska komisia zaviedla pre osoby so zdravotným postihnutím niekoľko vzdelávacích iniciatív. Medzi ne patrí Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, ako aj osobitná študijná skupina zaoberajúca sa zdravotným postihnutím a celoživotným vzdelávaním.
6. Sociálna ochrana: presadzovať dôstojné životné podmienky, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
7. Zdravie: podporovať rovnaký prístup k zdravotníckym službám a k zariadeniam, ktoré takéto služby poskytujú.
8. Vonkajšia činnosť: presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci rozširovania EÚ a medzinárodných rozvojových programov

Vyše 80 miliónov ľudí v EÚ trpí rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Prístupnosť produktov a služieb je základným predpokladom ich rovnocennej účasti a aktívnej úlohy v živote spoločnosti. Prispieva aj k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Webová stránka Európskej komisie venovaná osobám so zdravotným postihnutím

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20163&langId=en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=1352&furtherEvents=yes

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_sk.htm

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky