Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Knižná novinka: Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume

Marta Bartošovičová

Ako interpretovať výsledky vedy a výskumu? Čím sa líši vedecké vysvetľovanie a porozumenie v spoločenských vedách?

Otvorená kniha na stole v knižnici. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: otvorená kniha na stole v knižnici. Zdroj: iStockphoto.com

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky dáva knižná novinka, ktorej autorom je prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.

Publikácia Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume je príspevkom k systematizácii činností spojených s interpretáciou výsledkov výskumov vedeckým vysvetľovaním a porozumením v spoločenských vedách. Zmieňuje sa o zložitosti otázok pravdy, ktorá je okrem iného aj predmetom teórie vedy.

Autor v tejto súvislosti uvádza, že veda je jeden z prostriedkov usilujúci sa čo najviac priblížiť ľudské poznanie pravde. Spoločenské vedy sa snažia zhromažďovať a usporadúvať mnohorakosť udalostí v ľudskom spolužití i v prírode, v ktorej ľudia žijú. Usilujú sa tiež vypovedať o ich vnútornej spätosti. Keď spoločenské vedy vypovedajú o realite, za pravdu možno pokladať zhodu týchto výpovedí so skutočnosťou.

Interpretácia a vysvetľovanie vedeckého výskumu

Teória vedy a teórie pravdepodobnosti sa stávajú súčasťou stratégie vedeckého výskumu v sociológii, ale aj v ostatných spoločenských vedách. Využívajú sa spravidla v záverečnej fáze výskumu. „Tá spočíva v interpretácii nameraných dát, vysvetľovaní vypočítaných hodnôt, hľadaní súvislostí a priraďovaní významov (aj odhaľovaní skrytých), ale najmä potvrdzovaní alebo zamietaní hypotéz na určitom stupni pravdepodobnosti,” uvádza okrem iného profesor Ondrejkovič.

Autor tiež zdôrazňuje, že vlastnosťou vedy a vedeckého výskumu je aj ich schopnosť sprostredkovania, informatívnosť a pochopiteľnosť. Ďalej pripomína: „Naša reč a jazyk sú vhodné na reprezentáciu sveta a jeho poznania. A svet je zároveň hoden toho, aby ho reč a jazyk reprezentovali. Práve preto je veľmi dôležité, ako využijeme túto vlastnosť vedy a výskumu, aby sme výsledky, ku ktorým sa veda a výskum dopracovali, správne, pravdivo a zrozumiteľne interpretovali.“

Nove (vľavo) a staršie (vpravo) vydanie knihy. Zdroj: Veda, vydavateľstvo SAV

Nové (vľavo) a staršie (vpravo) vydanie knihy. Zdroj: Veda, vydavateľstvo SAV

Sociálne vedy zaostávajú 

Pozornosť venuje aj otázkam sporov o mieste, aké má hodnotenie vo výskume. Upozorňuje na zložitú problematiku vedeckého zákona, dotýka sa vzťahov medzi naším konaním a jeho dôvodmi, zdôrazňuje rozdiel medzi poznaním a vedením, zaoberá sa podmienkami dobrej argumentácie. Rieši aj nemožnosť oddelenia interpretácie od exploračnej analýzy dát, ako i sociologický obrat vo filozofii vedy.

Profesor Ondrejkovič uvádza niekoľko druhov výkladov vrátane hypotetického, genetického, teleologického (pokúšajúceho sa vysvetliť jav z istého účelu na rozdiel od vysvetlenia javu z príčin) a ďalších. Prichádza k nevyhnutnosti spolupráce nielen viacerých vedných odborov, ale i spájania vysvetlenia, porozumenia a interpretácie, ktoré podmieňujú nový prístup k rozvoju vedy a vedeckého výskumu.

Podľa neho je otázne, či v súčasnosti prežívajú sociálne vedy krízu. Každopádne však zaostávajú za rozvojom prírodných vied a za riešením naliehavých problémov spoločnosti. Zaostávanie možno prekonávať iba formulovaním a odkrývaním nových potrieb spoločnosti a ich reflexiou osobitne zameranou na otázky krízy kapitalizmu. To je však možné iba prostredníctvom integrácie v súčasnosti rozdrobeného sociálneho poznania. Práve v tom môže zohrať interpretácia rozhodujúci prínos.

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. je sociológ a dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Pracuje v oblasti sociálnej patológie, kriminológie, sociológie výchovy a metodológie spoločenskovedných výskumov. Je autorom doma i v zahraničí uverejnených štúdií a viacerých monografií, napríklad Úvod do sociológie výchovy a mládeže; Sociálna patológia; Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov; Individualizácia mládeže, negatívne znaky; Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Venuje sa i najnovším sociologickým teóriám.

Zdroj: Veda, vydavateľstvo SAV

 

Vybrané state sú z knihy ONDREJKOVIČ, P.: Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume. Prepracované vydanie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV. 2020. 200 s. ISBN: 978-80-224-1807-2.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky