Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia podporí dlhodobé stáže pre učňovskú prípravu v štátoch EÚ

VEDA NA DOSAH

Infografika: ERASMUS 30. výročie

Záujem o odborné školy je z roka na rok nižší nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Nový program ErasmusPro umožní študentom z učilíšť získať cenné skúsenosti v zahraničí.

Európska komisia sa chce pričiniť o rozvoj dlhodobých stáži po celej EÚ financovaním siedmich pilotných projektov, ktoré ponúkajú dlhodobú učňovskú prípravu v zahraničí. Cieľom týchto projektov je v rámci úsilia dlhodobých stáží vyskúšať najmenej polročné pobyty.

Európska komisia poskytla mnoho podpory na mobilitu študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Napríklad v rámci programu Erasmus+ získa financie na pobyt v zahraničí približne 650 000 študentov a nedávnych absolventov OVP. Dĺžka stáží sa pohybuje od 2 týždňov do 12 mesiacov. Cieľom EK je tiež posilniť príležitosti na dlhodobejšiu mobilitu – a teda aj hlbšie skúsenosti – pre študentov OVP a učňov aby im pomohla  absolvovať podstatnú časť odborného vzdelávania v inej európskej krajine.

Európska komisia predbežne financuje sedem pilotných projektov, ktoré ponúkajú dlhodobú učňovskú prípravu v zahraničí. Cieľom týchto projektov je otestovať experimentálne stáže v trvaní aspoň šesť mesiacov v záujme podpory dlhodobejšej učňovskej prípravy v zahraničí.

Už dnes približne 650 000 študentov a absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) môže využiť financovanie v rámci programu Erasmus+ na podporu zahraničných mobilitných pobytov v rozmedzí dvoch týždňov až dvanástich mesiacov. Napriek prínosu dlhodobých stáží však ani 1 % z nich nezostáva v zahraničí dlhšie než 6 mesiacov. V rámci pilotných projektov, ktoré sa začali tento rok, sa preto ponúkne 238 učňom stáž v inej krajine EÚ na obdobie od šiestich do dvanástich mesiacov s cieľom identifikovať osvedčené postupy a slabé miesta súvisiace s dlhodobejšími učňovskými stážami v zahraničí. Týchto 238 miest je doplnkom k ďalším 100 stážam, na ktorých sa v súčasnosti zúčastňujú učni v rámci podobných projektov financovaných Komisiou v roku 2016. Ako súčasť celkového úsilia Komisie o zlepšenie dlhodobej mobility študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu ErasmusPro, ktorá začne fungovať v roku 2018 a ktorá umožní ďalším 50 000 mladým ľuďom stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte.

ERASMUS

Pilotné projekty aj iniciatíva ErasmusPro sú prvými krokmi k vytvoreniu európskeho rámca pre dlhodobú mobilitu učňov. Ten poskytne členským štátom konkrétne usmernenia, aby sa mladým ľuďom umožnilo rozvíjať si zručnosti a zlepšiť si vyhliadky na zamestnanie. Skúsenosť v inej krajine EÚ by v nich navyše mohla upevniť pocit európskeho občianstva.

Predbežné financovanie pilotných projektov je príkladom tohto úsilia v praxi. Komisia zatiaľ vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí pre pilotné projekty (v rokoch 2016 a 2017). Granty boli pridelené deviatim projektom. Tohtoročné projekty vedie šesť členských štátov (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko), ale do partnerstiev ich je zapojených 21. Projekty ponúkajú učňovskú prípravu v širokej škále povolaní a odvetví, ako je cestovný ruch, stravovanie, zdravotná starostlivosť, obchod a logistika, IT, marketing, stavebníctvo, spracovateľský priemysel (kovy, elektronika…) či poľnohospodárstvo. Profesionálne, osobné a spoločenské skúsenosti získané vďaka pobytu a práci v zahraničí doplnia a obohatia učňovskú prípravu v domovskej krajine.

Zámerom siedmich pilotných projektov na rok 2017 je:

  • zhodnotiť dopyt a kapacitu, pokiaľ ide o nadnárodné programy dlhodobej vzdelávacej mobility učňov,
  • identifikovať prekážky, ktoré stoja v ceste dlhodobým mobilitám,
  • identifikovať a šíriť osvedčené postupy a faktory úspešnosti, pokiaľ ide o dlhodobé pracovné stáže pre učňov.

Projekty z roku 2017 budú trvať do konca roku 2018, resp. do začiatku roka 2019.

Práve s cieľom zlepšiť dlhodobú mobilitu študentov OVP Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu „ErasmusPro“, ktorá je súčasťou programu Erasmus+ a ktorá bola osobitne navrhnutá na podporu dlhodobých zahraničných stáží študentov OVP. ErasmusPro začne fungovať v roku 2018 a poskytne možnosť stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte ďalším 50 000 mladým ľuďom do roku 2020.

Potrebujeme zlepšiť aj zamestnateľnosť mladých ľudí. Vzdelávanie a štúdium v inej krajine sa ukázalo byť veľkou pridanou hodnotou pre mladých ľudí pri rozvíjaní ich zručností, zlepšovaní ich kariérnych príležitostí a podpore európskeho občianstva. Tieto príležitosti by malo mať možnosť využiť viac mladých ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a infografika: Európska komisia

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky