Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Marta Bartošovičová

Obálka knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej

Autor knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej“ prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.). Výsledky ukazujú, že už počas tohto 800 rokov trvajúceho obdobia vznikli prazáklady veľkých historických európskych populácií, ktoré postupne nadobudli svoje vlastné jazyky, identitu a náboženstvo.

Bolo to mimoriadne dynamické obdobie, čo potvrdzuje aj desať kultúr, ktorých nositelia v tom čase sídlili na území Slovenska. V publikácii je prezentovaná ich bohatá a rôznorodá materiálna a duchovná kultúra prostredníctvom početných obrazových príloh a tabuliek. V monografii sú zahrnuté výsledky najnovších systematických terénnych výskumov Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré boli realizované samostatne, resp. v úzkej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami – Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/SRN. 

Autor kníhy prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.Jozef Bátora (1950), študoval odbor archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval roku 1973. Titul doktora filozofie (PhDr.) obhájil na FiF UK rigoróznou skúškou roku 1976. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) obhájil dizertačnou prácou v Archeologickom ústave SAV v Nitre v roku 1982. Na docenta (doc.) sa habilitoval na Masarykovej univerzite v Brne roku 2000. Titul doktor vied (DrSc.) obhájil doktorskou dizertáciou v Archeologickom ústave SAV v Nitre roku 2001. Profesorské konanie absolvoval a titul profesora (prof.) získal v roku 2003 na Masarykovej univerzite v Brne.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., je od roku 2011 vedúcim Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2012 je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV. Medzi hlavné témy, ktorým sa v archeológii venuje, patrí výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby, otázky kultúrnych kontaktov s bližšími i vzdialenejšími oblasťami, problematika sídliskovej štruktúry a sociálnej stratifikácie, metalurgia farebných kovov, opevnené sídliská, pohrebiská a pohrebný rítus. 

 

Prezentácia publikácie, ktorú vydala Univerzita Komenského v Bratislave v roku 2018, sa uskutočnila 28. 2. 2019 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: uniba.sk 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky