Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme

Monika Tináková

Obnoviteľné zdroje znižujú našu energetickú závislosť / pixabay.com

Hovorí sa, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme. Nové technológie nám umožňujú čoraz účinnejšie využívať primárne zdroje energie, čím sa znižujú straty a plytvanie elektrinou aj teplom. Čo je podstata pojmu inteligentné siete, ktorý hýbe súčasnou energetikou?

Inteligentná sieť, alebo častejšie používaný anglický názov Smart Grid, sa v súčasnosti veľmi často skloňuje pri rozhovoroch o tom, akým spôsobom sa bude nielen slovenská, ale aj európska energetika uberať v najbližších 5 až 10 rokoch. Čoraz častejšie sa hovorí aj o inteligentných mestách, v ktorých by vzájomne prepojené systémy vedeli napríklad ovládať verejné osvetlenie podľa toho, či sú na uliciach ľudia, alebo by cez deň dokázali navigovať vodičov na voľné parkoviská. V energetike môžu inteligentné siete rovnomerne rozložiť spotrebu elektriny počas dňa, takže sústava vystačí s menším výkonom zdrojov, ktoré dokážu pokrývať energetickú špičku.

Obnoviteľné zdroje znižujú našu energetickú závislosť

Je všeobecne známe, že Európa nemá dostatočné vlastné zdroje na pokrytie vlastného dopytu po energii, a preto je závislá od dovozu energetických zdrojov. Práve Slovensko je veľmi chudobné na domáce zdroje energie. Jedným z hlavných riešení na zníženie závislosti EÚ od dovozu energie je výstavba obnoviteľných zdrojov energie a ich integrácia do sústavy.

„Pripájanie nových obnoviteľných zdrojov sa rozvinulo najmä po roku 2009 vďaka zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Po šiestich rokoch už má aj verejnosť pomerne dobré znalosti o tom, čo je to obnoviteľný zdroj, aké obnoviteľné zdroje sa najčastejšie používajú v energetike a aký je ich prínos na posilnenie energetickej sebestačnosti jednotlivých členských krajín, prínos pre životné prostredie, hoci pre nás energetikov zostávajú na riešenie vážne výzvy, ako riešiť zapájanie ťažko ovládateľných zdrojov do elektrizačnej sústavy. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov nevyžaduje žiadne palivo, preto je veľmi lacná a znižuje sa tým celková cena elektriny na burze, avšak výstavba obnoviteľných zdrojov je stále veľmi nákladná a ich dotovanie má výrazný vplyv na cenu elektriny pre koncového zákazníka,“ povedal profesor František Janíček, riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky.

Energetické inovácie aj u bežných spotrebiteľov

Doterajšie skúsenosti však ukázali, že kvóty, ku ktorým sa jednotlivé členské krajiny zaviazali v súvislosti s podielom výroby energií z obnoviteľných zdrojov, sú len ťažko dosiahnuteľné bez inovácie elektroenergetickej sústavy. Veľký podiel veterných a slnečných elektrární vyžaduje záložné zdroje pre prípad, že bude dlhšie bezveterné alebo zamračené počasie. Práve inteligentné siete predstavujú zdokonalenie a inováciu energetickej infraštruktúry, a to prostredníctvom zavádzania nových informačno-komunikačných technológií, nových postupov a mechanizmov najmä do tých oblastí, kde v súčasnosti prevládajú konzervatívne a dlhodobo zaužívané riešenia. Touto oblasťou sú tzv. nízkonapäťové časti distribučnej sústavy, do ktorých sú pripojení bežní domáci spotrebitelia.

Elektrina je nielen komoditou, ale aj službou

Môžeme teda povedať, že inteligentná sieť predstavuje to najužšie priblíženie koncového odberateľa k elektroenergetike, čo doposiaľ nebolo možné. Zatiaľ čo doteraz bol koncový Elektrina je nielen komoditou, ale aj službou / pixabay.comodberateľ pasívnym spotrebiteľom, v inteligentnej sieti sa stáva aktívnym účastníkom. Inteligentná sieť povyšuje význam elektriny a to tak, že okrem komodity sa stáva aj službou. Inteligentná sieť umožňuje koncovému odberateľovi nové služby nielen využívať, ale aj poskytovať. Možnosti koncového odberateľa aktívne sa zúčastňovať a poskytovať svoje služby ostatným subjektom narastajú v prípade, ak koncový odberateľ má u seba nainštalovaný aj malý obnoviteľný zdroj. A to je jedným z hlavných cieľov budovania inteligentných sietí v Európe. Nepochybne treba umožniť rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie v podobe malých obnoviteľných zdrojov. Tie budú umiestnené u koncového odberateľa a umožnia mu aktívne sa podieľať na poskytovaní či využívaní služieb.

Nové riešenia majú zelenú

Pretože ide o nový, dokonalejší a flexibilnejší model elektroenergetiky, vzniká veľký priestor na uplatnenie nových riešení, ktoré tieto ciele inteligentnej siete podporia. Otvára sa priestor na realizáciu vlastných návrhov a riešení napríklad v podobe začínajúcich firiem. Využívanie nových a moderných technológií na návrh systémov pre inteligentné domácnosti, inteligentné priemyselné budovy, inteligentné celé mestá. Efektívne návrhy na integráciu obnoviteľných zdrojov energie, elektromobily, veľkokapacitné batérie na akumuláciu elektriny a podobne. V inteligentnej sieti sa ukrýva aj veľký potenciál pre výskum, čo dokazujú aj nemalé finančné prostriedky a rôzne mechanizmy financovania vedy a výskumu, ktoré sú vyčlenené práve na výskum inteligentných sietí.

Esemeskovanie s inteligentnou sieťou

Debatu o inteligentnej sieti, ktorá sa odohráva vo videu v priestoroch nahrávacieho štúdia, prerušujú prichádzajúce esemesky. Raper Vec dostáva hlásenie o pripojení vyhrievacieho kotla a následne ho sused prosí o požičanie elektriny zo strešnej fotovoltickej elektrárne. Moment, keď sa v štúdiu vypne napájanie a nahrávanie sa musí odložiť na neskôr, by v prípade napojenia na inteligentnú sieť už v budúcnosti viac nemusel nastať.

 

Autor: Ing. Juraj Kubica, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky