Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

VEDA NA DOSAH

digitalizácia; Zdroj foto: The Digital Humanities in Oxford University

Vzdelávanie a budovanie vedomostných kapacít vo vedecko-výskumnej oblasti digital humanities (DH) v regióne V4 a Rakúska je primárnou úlohou projektu, ktorý nesie názov Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom (Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria), pričom ide o projekt v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.

Spoluriešiteľ za Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV je Mgr. Andrej Gogora, PhD. Ako nositeľ projektu pôsobí Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest (Centre for Digital Humanities – Gábor Palkó, PhD.).

Ako vysvetlil Mgr. Andrej Gogora, PhD., DH ako interdisciplinárny typ výskumu sa okrem budovania, archivovania a zdieľania digitálnych zdrojov (rôznych formátov a podľa zavedených štandardov) realizuje najmä pomocou pokročilých výpočtových nástrojov (napr. spracovanie prirodzeného jazyka, audio a video analýza, geograficko-informačné systémy, vizualizácie, atď.), vďaka čomu sa obohacujú tradičné výskumné metódy a výstupy v humanitných vedách.

Idea realizovať tento projekt vznikla podľa neho v roku 2018 počas pracovných rokovaní o založení DARIAH Central European Hub (http://elte-dh.hu/dariah-ceh/), ktorý má v priamom prepojení na európsku výskumnú infraštruktúru DARIAH-EU za úlohu podporovať inštitucionálnu a individuálnu DH spoluprácu v regióne V4. Za Slovenskú republiku sú zakladajúcimi členmi Mgr. Andrej Gogora, PhD. a Miroslav Zumrík, PhD. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV).

„Napriek tomu, že v jednotlivých krajinách V4 je značný potenciál formovať vedecké komunity a excelentný výskum v oblasti DH, v súčasnosti nie je ani v jednej z nich zavedená explicitná národná podpora pre tento typ výskumu. Práve tento projekt má pomôcť rozvinúť vedeckú komunitu DH vo V4, upevniť vzájomnú vedeckú spoluprácu a diseminovať poznatky v odbornej verejnosti,“ povedal odborník z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Primárnym cieľom projektu je podľa neho podporiť prax a vzdelávanie v oblasti DH v krajinách V4 a Rakúsku. „Na úspešne splnenie primárneho cieľa sú v projekte naplánované dva čiastkové ciele: organizovať sériu verejných workshopov a odborných konzultácii pre výskumníkov, pedagógov a študentov v rámci V4 a Rakúska; vytvoriť digitálnu webovú platformu obsahujúcu učebný materiál vychádzajúci z tematického zamerania prebiehajúcich workshopov, on-line voľne dostupný prostredníctvom zavedených európskych repozitárov CLARIN a #dariahTeach,“ uvádza.

Medzi cieľové skupiny projektu patria univerzitní pracovníci v humanitných, pedagogických a sociálnych vedách, študenti humanitných, pedagogických a sociálnych vied (Bc., Mgr., PhD.), vedúci katedier humanitných, pedagogických a sociálnych vied, pracovníci výskumných inštitúcií na ústavoch humanitných, pedagogických a sociálnych vied, ale aj poskytovatelia infraštruktúr (napr. knižnice, archívy, múzea…)

Mgr. Andrej Gogora, PhD. ďalej približuje, že momentálne sa organizačne pripravujú jednotlivé workshopy a priebežne s realizáciou workshopov sa vytvára on-line repozitár učebných materiálov podľa vzoru repozitárov CLARIN a #dariahTeach.

Okrem Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV ako spoluriešiteľské pracoviská projektu v rámci V4 a Rakúska pôsobia:

  • Centre for Digital Humanities, Eötvös Loránd University
  • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • Knihovna AV ČR, v. v. i.
  • Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
  • Austrian Centre for Digital Humanities, Austrian Academy of Sciences
  • University of Graz

Mgr. Andrej Gogora, PhD. ešte približuje, že úspešná realizácia cieľov projektu má vytvoriť prirodzené podmienky pre sieťovanie výskumníkov v regióne V4 a Rakúska, ktoré okrem nárastu individuálnej expertnej vzdelanosti prinesie vedecky sebavedomejšie a konkurencieschopnejšie DH komunity.

„Transfer poznatkov takisto otvorí nové možnosti modernizácie vzdelávania DH výskumníkov, rozšíri objem formálneho a neformálneho DH vzdelávania.“

Priamym prínosom projektu pre Slovensko je podľa odborníka najmä možnosť expertného vzdelávania slovenských DH výskumníkov, pedagógov a študentov; takisto posilnenie a rozšírenie slovenskej DH komunity; upevnenie medzinárodných inštitucionálnych a individuálnych vedecko-výskumných spoluprác s okolitými štátmi v regióne V4. „V širšom kontexte a v dlhodobej perspektíve je jeho prínosom ďalšie budovanie DH infraštruktúry na Slovensku, zvýšený potenciál pre úspešnú prípravu DH grantov v národných a medzinárodných grantových schémach, pre plánovanie vysokoškolských študijných programov zameraných na DH a pre oficiálne rokovania o národnej podpore DH vedeckej komunity na Slovensku,“ dodáva Mgr. Andrej Gogora, PhD.

 

Informácie poskytol: Mgr. Andrej Gogora, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: The Digital Humanities in Oxford University

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky