Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozvíjanie zručností pre trh práce je pre občanov dobrá voľba

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: infografika (Zdroj: Pixabay.com)

Na to, aby ľudia mohli hrať aktívnu úlohu na európskom trhu práce dneška a zajtrajška, potrebujú zručnosti na vysokej úrovni. Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) im umožní rozvíjať tie správne zručnosti po celý život s využitím flexibilných možností vzdelávania.

Pokiaľ ide o zručnosti pre trh práce, odborné vzdelávanie a príprava (OVP) si zaslúžia mimoriadnu pozornosť. Prognózy v niekoľkých členských štátoch naznačujú budúci nedostatok ľudí s kvalifikáciou OVP. Avšak pre priveľa mladých ľudí a ich rodičov zostáva počiatočné OVP až druhou voľbou a len menšine pracovníkov sú ponúkané príležitosti pre ďalší rozvoj zručností. OVP sa môže stať atraktívnejším len vtedy, keď ľudia budú dôverovať jeho výsledkom a keď poskytne študentom viac príležitostí na získanie pracovných skúseností a na uplatnenie v zahraničí.

Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre programy OVP, by mali získať uznanie za nadobúdané zručnosti, a tí, ktorí získali kvalifikáciu OVP, by mali mať možnosť postúpiť na vyššiu úroveň vzdelávania alebo odbornej prípravy. To si vyžaduje úzke partnerstvo s podnikmi, vysokoškolským systémom a výskumom.

Súčasné problémy a riešenia v oblasti zručností

Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami

Európska pracovná sila s vysokou úrovňou zručností predstavuje základ pre náš sociálny model a hospodársky rast. Na zachovanie a zlepšenie európskej základne zručností sa politici a zamestnávatelia neustále snažia odstraňovať medzery v chýbajúcich zručnostiach a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ku ktorým dochádza, keď na vykonávanie daného povolania má potrebné zručnosti príliš veľa (alebo príliš málo) ľudí. Ťažiskom odpovede EÚ je online platforma Panoráma zručností, ktorá transformuje údaje do užitočných, presných a včasných informácií s cieľom pomôcť politikom prijímať informované rozhodnutia v oblasti zručností. Komisia v roku 2016 zaviedla aj koncepciu sektorovej spolupráce v oblasti zručností, ktorá poskytuje zainteresovaným stranám v danom odvetví usmernenia založené na dôkazoch potrebné na vyplnenie chýbajúcich zručností.

Základné zručnosti

Ľudia potrebujú základné schopnosti počítať, čítať a písať a digitálne zručnosti, aby si mohli nájsť alebo udržať pracovné miesto alebo prejsť na lepšie pracovné miesto a zohrávať svoju úlohu v spoločnosti. Európska rada v roku 2016 prijala iniciatívu Cesty zvyšovania úrovne zručností s cieľom poskytnúť občanom, ktorí majú problémy so základnými zručnosťami, príležitosť na posilnenie a akreditáciu týchto zručností. Členské štáty poskytnú Cesty zvyšovania úrovne zručností vrátane posudzovania zručností, prispôsobenej odbornej prípravy a uznávania zručností prostredníctvom miestnych služieb aktívnej pomoci, usmernenia a podpory.

Ilustračná infografika (Zdroj : Stručná príručka k opatreniam EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) – (2018)

Učňovská príprava a učenie sa prácou patria k hnacím silám zamestnanosti a rastu, ale výhody týchto možností využíva príliš málo ľudí. Preto sa Európske združenieučňovskej prípravy snaží podporiť ponuku, kvalitu a obraz učňovskej prípravy a možností mobility pre učňov. Komisia tiež zlepšuje atraktivitu učňovskej prípravy a učenia sa prácou prostredníctvom komunikačných kampaní napríklad Európskeho týždňa odborných zručností. Komisia ďalej zavádza nové spôsoby odbornej prípravy v zahraničí prostredníctvom príležitosti na dlhodobú mobilitu Erasmus Pro (časti programu Erasmus+). A napokon, členské štáty sa snažia zvyšovať počet ponúk učňovskej prípravy prostredníctvom záruky pre mladých ľudí.

Najdôležitejšie zručnosti

Spoločnosti potrebujú rozmanité zručnosti, aby zabezpečili kontinuitu a rast podnikania. Uvádzajú tri zručnosti, ktoré sú pre budúci rozvoj ich podnikania najdôležitejšie, a to odborné zručnosti (technické, praktické alebo špecifické pre konkrétne zamestnanie), zručnosti pri styku so zákazníkom a zručnosti pri tímovej práci.

Získanie odbornej kvalifikácie je jedným z najlepších spôsobov, ako urýchliť svoju kariéru. Nielenže si väčšina študentov s odborným vzdelaním nájde prácu čoskoro po absolvovaní, ale ich odborná príprava má významný pozitívny vplyv na to, koľko zarábajú. Neúnavné tempo inovácií navyše znamená, že zvyšovanie úrovne vlastných zručností počas celého života je stále dôležitejšie – keďže niektoré povolania ustupujú automatizácii, kým iné sa s novými technológiami menia.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Stručná príručka k opatreniam EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) – (2018)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky