Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vznikne poradný orgán žiakov, dostanú možnosť hovoriť k zmenám vo vzdelávaní

VEDA NA DOSAH

Pri tvorbe učiva je cieľom po prvýkrát prepojiť predmety tak, aby na seba nadväzovali.

Žiaci v škole pracujúci na prototype robota na kolieskach. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Žiaci v škole pracujú na prototype robota na kolieskach. Zdroj: iStockphoto.com

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci a žiačky príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety.

Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát Slovenska pri OSN a autor myšlienky vzniku poradného orgánu žiakov, oslovil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

Cieľom je motivovať k učeniu

„Dnes, aj vďaka Žiackemu poradnému výboru, je jasné, že mladí ľudia majú svoje nezameniteľné miesto v spoločnosti a že na ich názore záleží,“ hovorí Babjak.

Iniciatíva mládežníckeho delegáta sa stretla so zámerom ústavu vytvoriť priestor pre pravidelný dialóg s mladými ľuďmi. Výsledkom je zriadenie Žiackeho poradného orgánu. Pôjde o stály poradný orgán oboch inštitúcií k témam, ktoré sú v ich pôsobnosti. Bude miestom pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania.

„Naším cieľom je, aby boli mladí ľudia vnútorne motivovaní učiť sa, všestranne sa rozvíjať a angažovať sa v dianí v školách aj v širšej spoločnosti. Poznanie ich názorov a potrieb nám môže pri plnení tohto cieľa významne napomôcť,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Členovia a členky budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v školách aj v spoločnosti.

„Život mládeže sa odohráva aj mimo školy,“ dopĺňa Peter Lenčo, generálny riaditeľ  IUVENTY, a pokračuje, „preto je dôležité s ňou konzultovať a zapájať ju do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach života, ktoré sa jej bezprostredne dotýkajú. Tým sa napĺňa princíp participatívnosti v tvorbe a realizácii takzvanej mládežníckej politiky.“

Rovnomerné zastúpenie

Žiacky poradný orgán bude mať šestnásť členov, ktorí rovnomerne zastúpia základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členmi budú žiaci a žiačky od šiesteho ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov.

Všetky informácie sú prístupné na webe Žiacky poradný výbor.

„Som veľmi rád, že je na Slovensku podporená participácia mladých ľudí na národnej úrovni. Vďaka tomu kroku môže byť Slovensko vzorom pre iné krajiny, ktoré premýšľajú, ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov,“ uzatvára Šimon Babjak.

Pripravované zmeny vo vzdelávaní budú koordinovať učitelia a riaditelia z praxe, ktorí budú zastupovať rôzne typy škôl. Pri tvorbe učiva je cieľom po prvýkrát prepojiť predmety tak, aby na seba nadväzovali. Zároveň zmeny robia ľudia z praxe, ako učitelia, akademici a odborníci, medzi ktorými sú napríklad básnik a prozaik Daniel Hevier, vedec v oblasti pedagogiky Miron Zelina, autor webu Lepšia geografia Peter Farárik či propagátor detského čítania Tibor Hujdič.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Facebook Branislava Gröhlinga

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky