Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slobodné školy

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: vzdelávanie detí; Pixabay.com /Alexas_Fotos/

Slobodné školy. To je nosná myšlienka bakalárskej práce Bc. Ketrin Markovičovej – (pod dohľadom prof. Ing. Ľubici Feriancovej, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre), ktorá sa venuje rekonštrukcii školského areálu v meste Šaľa.

„V súčasnosti si spoločnosť začína uvedomovať dôležitosť zelene vo svojom okolí. Zastávam názor, že treba nielen ľudí, ale hlavne deti vracať k prírode, pretože s príchodom moderných technológii stále viac času trávia doma. Príroda má pozitívne účinky na psychickú aj fyzickú stránku života človeka, a preto je dôležité neustále pripomínať jej nesmiernu dôležitosť. Deti trávia v škole značnú časť svojho dňa, a preto je nevyhnutné, aby sa nachádzali v prostredí, v ktorom sa budú cítiť príjemne. Hlavnou témou práce je filozofia ´slobodných škôl´, ktorá je založená na myšlienke, že všetky deti sa rodia múdre, a preto ich treba rešpektovať,“ uvádza autorka projektu.

V školách ich podľa nej treba viesť a podporovať v tom, čo robia najradšej, pretože, ak sa chcú učiť, dokážu napredovať oveľa rýchlejšie ako deti, ktoré sa učia s nechuťou. „Túto tému som si zvolila, pretože si myslím, že základná škola je miestom, ktoré výrazne formuje osobnosť človeka. Dieťa nastupuje na základnú školu vo veku šiestich rokov a v tomto období je skutočne ešte dieťaťom. Počas štúdia sa postupne mení a školu opúšťa mladý človek plný očakávaní. Pojem ´slobodné školy´ je spoločné pomenovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré sú založené na alternatívnych výchovno-vzdelávacích programoch. Každá zo slobodných škôl je založená na inej filozofii a má odlišné spôsoby a pravidlá, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že všetky rešpektujú múdrosť a slobodu dieťaťa.“

Ako ďalej vysvetľuje Bc. Ketrin Markovičová, v slobodných školách učiteľ nie je nadradená autorita, ktorá sa svojou prísnosťou usiluje získať u žiakov rešpekt. „V Summerhille veria, že najlepší učitelia sa so svojimi žiakmi smejú, kým tí najhorší sa svojim žiakom vysmievajú. Ako uvádza Pavel Baričák (2015), detstvo neznamená dospelosť. Detstvo znamená hru a nijaké dieťa sa hry nikdy nemôže nabažiť. V Summerhill škole zastávajú názor, že ak sa dieťa dosýta zahrá, je schopné sa pustiť do práce a čeliť hocijakým problémom. No pod pojmom hra sa nemyslí forma športových ihrísk alebo organizovaných hier, ale fantázia. Organizované hry zahŕňajú určité schopnosti či talent, súperenie a tímovú spoluprácu. Detské hry však zvyčajne nepotrebujú žiadne schopnosti, ale iba spoluprácu a minimálne súperenie. Všetky deti sú nadané. Je len chybou rodičov a systému, že ich nadanie nevidia. Ak deti nútime do niečoho, čo bude proti ich podstate, môžeme byť viac nevhodne pôsobiaci ako konštrukční. Pred príchodom do školy sa deväťdesiat percent detí vo veku šesť rokov chce učiť,“ približuje Bc. Ketrin Markovičová.

Štatistiky dokázali, že vo veku dvanástich rokov sa už chce učiť iba desať percent. Terajší školský systém učí deti súťaživosti, pričom súťaž je prvý krok k vojne. „Ak chceme v deťoch podporiť spoluprácu, ľudské hodnoty, spoločenstvo, solidaritu, rovnosť, slobodu, správnu mieru, šťastie nedosiahneme to školským systémom, ktorý nabáda deti k súťaživosti, individualizmu, diskriminácii, podmieňovaniu, emočnému násiliu a materializmu. V dnešnom školskom systéme nie je dôležité, či deti látke rozumejú, ale či to hovoria spôsobom, na akom trvá učiteľ. Z učenia sa stáva únavný a zložitý proces a deti sa nakoniec prestanú učiť, prípadne sa učia, ale nasilu. Nové školstvo by sa malo sústrediť na vzdelávací proces, ktorý bude o objavovaní a poznávaní cez činnosti,“ podotkla ešte realizátorka projektu.

Tento príspevok odznel počas Študentskej vedeckej konferencii Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017;

autori príspevku: Bc. Ketrin Markovičová (SR) – prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky